Keskerakond hakkab esimese Eesti erakonnana järgima eetikakoodeksit

ANDRE HANIMÄGI

Keskerakond võttis vastu erakonna eetikakoodeksi. Dokumendi eesmärk on poliitilise kultuuri parandamine, usalduse ja vastastikuse lugupidamise suurendamine ning selliste poliitiliste standardite väljatöötamine, mille puhul kõik osapooled on võrdsed ja lugupeetavad partnerid. Keskerakond on esimene Eesti erakond, kes poliitilise kultuuri parandamiseks on vastava sammu ette võtnud.

Eetikakoodeksi kandis volikogus ette idee autor, eetikakoodeksi komisjoni esimees ja Euroopa Parlamendi liige Yana Toom. Ta selgitas, et koodeks võeti vastu järgimiseks kõigi Keskerakonna liikmete, samuti ka kõigi selle erakonna esindajate, töötajate ja erakonna nimekirjas kandideerijate jaoks. “Me tahame parandada poliitilist kultuuri, ja kui sa tahad midagi parandada, tuleb eelkõige iseendast alustada,“ ütles Toom, tänades kõiki, kes eetikakoodeksi loomisse panustasid. Ta lisas, et erakonna liikmed peavad tegema kõik neist sõltuva, et koodeksi norme toetaksid ja järgiksid ka Keskerakonna pooldajad.

Yana Toom: „Me tahame parandada poliitilist kultuuri, ja kui sa tahad midagi parandada, tuleb eelkõige iseendast alustada.“

Eetikakomisjoni liige Enn Eesmaa on avaldanud lootust, et küllap teisedki erakonnad järgivad Keskerakonna eeskuju. Eesmaa sõnul on poliitilise kultuuri mõiste kindlasti väga subjektiivne, kuid viimastel aastatel on selle piiriga tugevalt flirditud. „Vahet pole, kas tegemist on mustamise, korruptsiooni, pahatahtlikkuse või millegi muuga, iga poliitik peaks peeglisse vaatama ning endale meelde tuletama, mille ja kelle huvides ta tegelikult tegutseb,“ rõhutas Keskerakonna juhatuse liige, lisades, et ainult nii saavad poliitikud rahva tõelise lugupidamise välja teenida ning et eetikakoodeksi loomine on samm sellele lähemale. „Keskerakond kutsub ka kõiki teisi erakondi ning poliitilisi organisatsioone mõtlema 21. sajandi poliitilise keskkonna üle ning ühtlasi looma enda eetikakoodeksit, mis aitaks paremale ja puhtamale poliitilisele kultuurile lähemale,“ ütles Eesmaa.

Keskerakonna juhatus otsustas eetikakoodeksi loomisega algust teha eelmise aasta viimasel juulikuu päeval. „Argumentide sisukus on asendunud võimalikult kõlavate ja värvikate väljendite ja süüdistustega, mis võib olla põnev lugemine ajakirjanduses, kuid paraku mitte midagi rohkemat. Sellise suhtlusstiiliga ainult vähendatakse valijate usaldust poliitikute ja poliitika suhtes,“ põhjendas Toom toona.

Andre Hanimägi

EESTI KESKERAKONNA LIIKME EETIKAKOODEKS
1. Keskerakonna liige kohustub järgima Eesti Vabariigi seadusi, Eesti Keskerakonna põhikirja ja käesolevat koodeksit ning austab üldtunnustatud käitumisnorme.
2. Keskerakonna liige käitub vastutustundlikult ja eneseväärikalt, pidades võrdselt lugu ka teiste inimeste eneseväärikusest.
3. Keskerakonna liige austab meediavabadust ja on avatud koostööks ajakirjanikega, kui see tegevus ei ole vastuolus eetikakoodeksi ega Eesti Vabariigi seadustega.
4. Keskerakonna valitud või poliitilises ametis olev liige annab aru valijate ees.
5. Keskerakonna liige teavitab avalikkust oma tegevusest ja maailmavaatest tõetruult, et valijad saaksid teha valiku võimalikult täielikule teabele toetudes.
5.1. Keskerakonna liige selgitab argumenteeritult oma seisukohta, vältides valijate eksitusse viimist. Keskerakonna liige ei anna valijale teadlikult täidetamatuid lubadusi.
5.2. Keskerakonna liige annab oma panuse erakonna ja juhatuse seisukohtade väljatöötamisse ning järgib vastuvõetud otsuseid. Eriarvamuse puhul ta selgelt eristab oma väljaütlemistes isiklikku vaatepunkti ja erakonna seisukohta.
5.3. Keskerakonna juhtivatesse institutsioonidesse kuuluvad liikmed otsivad enne strateegiliste seisukohtade võtmist võimalikult laia konsensust teiste Keskerakonna liikmetega.
6. Keskerakonna liige austab teiste poliitiliste jõudude õigust ja vabadust propageerida nende poliitilist maailmavaadet ja läbi viia valimiseelset kampaaniat.
6.1. Keskerakonna liige ei sega teistel poliitilistel jõududel ja kandidaatidel valimiseelse kampaania läbiviimist.
6.2. Keskerakonna liige hoidub teiste poliitiliste jõudude ja nende sümbolite solvamisest, samuti vihkamise õhutamisest oponentide vastu.
6.3. Keskerakonna liige hoidub alusetust kriitikast ega süüdista kedagi tõendeid ja argumente esitamata.
6.4. Keskerakonna liige austab eraelu puutumatust ning hoidub argumentidest, mis on seotud kellegi isikliku eluga või muude eluaspektidega, mis ei puuduta teiste avalikus ruumis osalejate poliitilist tegevust.
7. Keskerakonna liige ei õhuta vaenu rahvuslikust kuuluvusest, nahavärvusest, keelest, soost, usulisest ja seksuaalsest orientatsioonist, veendumustest ja muudest sellelaadsetest tunnustest lähtuvalt.
7.1. Keskerakonna liige hoidub vägivallale, vandalismile ja avaliku korra rikkumisele õhutamisest.
8. Keskerakonna liige ei survesta ega mõjuta sobimatult valijaid ja erakonnakaaslasi.
8.1. Keskerakonna liige hoidub valimispropagandast kirikutes ja teistes pühapaikades.
8.2. Keskerakonna liige ei mõjuta valijaid laste kaudu ega tee valimispropagandat lasteasutustes, v.a kooli kutsel osalemine tasakaalustatud poliitilisel debatil.
9. Keskerakonna liige ei kuritarvita oma mõjuvõimu valimistulemuste otseseks ega kaudseks mõjutamiseks.
9.1. Keskerakonna liige teeb koostööd valimisi korraldavate ametnikega, ei sega valimiste läbiviimist ning kaitseb hääletamissaladust.
9.2. Keskerakonna liige jälgib valimiste läbiviimise ausust, läbipaistvust ja reeglitele vastavust. Vajadusel juhib Keskerakonna liige tähelepanu rikkumistele, põhistades oma seisukoha võimalikult täpsete faktiliste andmetega. Keskerakonna liige aktsepteerib vabade, ausate ja läbipaistvate valimiste tulemusi, kui protseduuri osas ei ole põhjendatud proteste esitatud.
10. Keskerakonna liige hoidub korruptsioonist ning korraldab poliitilise tegevusega seotud finantsasju maksimaalse läbipaistvusega.
10.1. Keskerakonna liige ei võta vastu materiaalseid hüvesid võimalike poliitiliste teenete eest.
10.2. Keskerakonna liige ei kogu toetust kellelegi sobimatut survet avaldades.
10.3. Keskerakonna liige hoidub koodeksit rikkuvate tegevuste mahitamisest.
11. Koodeksi võimalikest rikkumistest tuleb teatada Keskerakonna aukohtule, kus rikkumine tuleb fikseerida või ümber lükata, samuti kasutusele võtta adekvaatsed meetmed, et vältida samasuguseid rikkumisi tulevikus.
12. Keskerakonna liige ei kuritarvita õigust teavitada avalikkust koodeksi rikkumisest.
13. Keskerakonna liige kohustub kasutusele võtma kõiki mõistlikke meetmeid eetikakoodeksi rikkumise ennetamiseks.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.