Haabersti rahvakohtumine: iga ettepanek ja arvamus loeb

Rahvakohtumine Haaberstis oli eelmisel neljapäeval mõnusa õhustikuga ja asjalik. Mõttekojale kogunes enam kui poolsada inimest ja nõnda said laudkonnad paraja hulga osavõtjaid.

Enne laudkondadesse jagunemist tekkisid vestlusringid, ja nii oligi töömeeleolu loodud. Haabersti Vaba Aja Keskuse saal oli rahvakohtumiste stiilis kujundatud ja laudkondadele oli jäetud piisavalt ruumi, et mitte segada naabrite mõttevahetust. Hea meel oli selle üle, et kõrvuti Keskerakonna liikmetega oli arupidamisele tulnud ka väljastpoolt erakonda ärksaid inimesi ettevõtluse, hariduse ja sotsiaaltöö vallast.

Tulemus

Rahvakohtumise oluline tulemus olid rahulolevad inimesed, kes lahkusid kordaläinud ürituselt positiivse sisetundega. Muidugi sai igas laudkonnas kirja pandud hulgaliselt ettepanekuid meie elukorralduse parandamiseks. Õhtujuhina istusin põgusalt igas laudkonnas arutelu kestel ja kuulsin asjalikku mõttevahetust, kus öeldi kaalukaid sõnu, kuid kuulati tähelepanelikult ka naabrit. Mõistagi olid populaarsed need laudkonnad, kus sai teha ettepanekuid raha jagamise ja kulutamise kohta. Need olid hariduse, tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna alased probleemlaudkonnad.

Majanduspoliitika laudkonna juht Kalev Kallo oli kogunud enda juurde need ettevõtjad, ärimehed ja majandusametnikud, kes loovad väärtusi, et riigil oleks, mida jagada. Ettepanek oli majandusmehelik: ettevõtetele tuleks kehtestada klassikaline tulumaks arukas suuruses, 10% ulatuses. Ettevõtjad toetasid ka turismimaksu kehtestamist, mida võiks võtta lennujaamades, sadamates, bussijaamades. See pole nii hirmus „kuritegu ja kahjulik ettevõtmine“,  nagu püüdis seda näidata Restoranide ja Hotellide Liidu juht. Olen ise tasunud niisugust „maalt lahkumise maksu“ mitmetes Aasia, Aafrika ja Ladina-Ameerika riikides ning see on tundunud turisti jaoks loomulikuna. Kõrvuti üleriigiliselt oluliste probleemidega tehti ettepanekuid ka Haabersti linnaosa elu tõhustamiseks. Näiteks soovisid Kakumäe loomaomanikud koerte jalutusväljakut. Avalikku ruumi sooviti enam paigutada skulptuure, mis rõõmustaksid pilku.

Ettepanekud

Kalev Kallo juhitud majanduspoliitika laudkonnast oli juba juttu. Kohaliku omavalitsuse laudkonda juhtis Eesti Valdade ja Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast oma tuntud asjalikkuses. Laudkonnas tekkisid erineva mõjuulatusega ettepanekud ja Jüri jaotaski need kaheks – kohaliku ning üleriigilise mõjuga soovid. Riigireformi taustal on oluliseks kujunemas nii uutes kui ka vanades KOV-ides osavalla staatuse uus määratlemine, võimalusega osavalla funktsioone laiendada. Haaberstis on tekkinud mitmeid tugevaid ja tegusaid asumiseltse ning johtuvalt sellest sooviti asumiseltside nõukogude seadustamist KOV-i juurde.

Kõige osavõtjaterohkem oli aga hariduspoliitika laudkond, mida juhtis Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev. Mitmed haridusjuhid möönsid õpetajate reaalse palgatõusu soodsat mõju, kuid Tallinna tingimustes on seda ikkagi vähe ja räägitakse ikka personali voolavusest. Mis teha? Lahendus võiks osaliselt olla riikliku tellimuse kehtestamises kõrgkoolidele õpetajate koolitamise osas. Sooviti ka õpetajate koormuse vähendamist ja riigi osaluse suurendamist koolitoidu rahastamisel.

Rahvastikupoliitika laudkonda juhtis Haabersti linnaosa vanem Marek Jürgenson. Kõrvuti ettepanekuga pidurdada väljarännet nii riigist kui ka maapiirkondadest erinevate meetmete abil peeti vajalikuks seadustada surrogaatemaduse probleem. Laudkond arvas, et see ettepanek võiks mõningal määral leevendada lastetute perede soovi kasvatada oma maimukesi. Ja veel: riigi ja pankade koostöö võiks viia noorte perede laenusaamise võimaluste liberaliseerimiseni.

Parlamendi liikme, doktor Viktor Vassiljevi juhitud tervishoiu ja sotsiaalkaitse laudkonnas oli kuulda mõtete ning sõnade tulevärki. Laudkonna tööle lisas asjalikkust tuntud neurokirurgi doktor Andres Ellamaa osalemine. Lisaks juba teada ettepanekutele arsti juurde pääsemise järjekordade lühendamisest sõnastasid tohtrid ka vajaduse, et inimesel endal oleks suurem vastutus oma tervise hoidmise pärast.

Korraldus

Kutsusime kohtumisele inimesi väljastpoolt erakonda, ja nii sai avardada laekunud ettepanekute vaatenurka. Kohtumise tulemus näitas, et iga ettepanek ja arvamus loeb. Tõhusaks osutus muidugi see, et laudkondadele olid valitud toredad ja asjalikud juhid, kel jätkus tähelepanu iga osaleja jaoks. Kõik läbirääkimised üritusest osavõtjatega olid aeganõudvad. Piisava ajavaruga ettevalmistus andis kindluse, et üritus läheb korda.

Haabersti rahvakohtumise ettepanekud

Rahvastikupoliitika

Elanike maalt linna elama asumise ning välismaale väljarändamise pidurdamine. Lastega perede riikliku toetamise tõhustamine. Noorperede jaoks munitsipaalelamute rajamine ja laenupoliitika elluviimine. Surrogaatemaduse valdkonna reguleerimine.

Majanduspoliitika

Ettevõtte tulumaksu kehtestamine. Turismimaksu kehtestamine Tallinnas. Korteriühistute investeeringud võiks olla vabastatud käibemaksust. Vähendada bürokraatiat ehitusvaldkonna reguleerimisel. Soodustada inimeste tagasipöördumist Eestisse.

Tervishoid ja sotsiaalkaitse

Suurendada pensione. Kohti vanadekodus võimaldada ilma laste rahalise abita. Lühendada arsti juurde pääsemise järjekordi, luues selleks valvearstide süsteemi.

Kohalik omavalitsus ja haldusreform

Revideerida osavalla staatust; osavallad nimetada valdadeks. Korteriühistu seaduses üle vaadata võlglaste teema. Taastada korteriühistu seaduses 0,07-protsendine viivisenõue.

Haridus

Koolides ja lasteaedades tuleb tõsta palku. Õpetajate nappuse vähendamiseks luua ülikoolides riikliku tellimuse süsteem. Koolides olgu rohkem tugipersonali. Parandada lasteaedade ehituslikku olukorda. Tõsta riigi osalust koolitoidu kinnimaksmisel. Muuta pearahasüsteemi lasteaedades. Võimaldada lastele rohkem sportimisvõimalusi. Ehitada erinevatesse kohtadesse kompetentsikeskused. Kehtestada kõigile riigi toel kõrghariduse saanud spetsialistidele 3–5-aastane kohustuslik töötamine Eestis.

Lõpetuseks tuleb tõdeda, et paika peab Viktor Vassiljevi tuntud ütlus: koostöö viib sihile!

Juhan Hindov,

Keskerakonna Haabersti piirkonna esimees

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.