Kapitalism on kriisis

Ernst Ulrich von Weizsäcker ja Anders Wijkman (Rooma Klubi kaaspresidendid)

Ando Leps õigusteaduse doktor, Eesti Rooma Klubi liige

Maailma ühed mõjukamad mõtlejad survestavad meid liikuma võrdsema ühiskonna ja looduse väiksema kurnamise suunas. Rooma Klubi presidendid Ernst Ulrich von Weizsäcker ja Anders Wijkman (Rooma Klubi kaaspresidendid) koos 34 Rooma klubi liikme ja paari külalisautoriga üllitasid klubi 50. aastapäevaks olulise töö „Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. A Report to the Club of Rome“ (Springer 2018), mis on kogu maailma elanikkonnale edasise eksisteerimise seisukohalt olulise tähtsusega.

Kuid olgu kohe öeldud, et paljud nende seisukohtadest olid üldsusele juba varem teada, nii et mingit eriti uut teavet ei sisalda see raamat ja loomulikult siis ka juubeliraport. Kuid nimetatud raamat ja raport omavad erilist tähendust just seepärast, et need maailma elanikkonna „peamised mured“ on koondatud ühte raamatusse. Nüüd siis ka ühte raportisse!

Raporti põhikontseptsioon on rajatud „täielikule maailmale“, allakirjutanu arvates „turumajandusele baseeruva maailmale“. Samal ajal kui tsivilisatsioon teadaolevalt formeerus „inimtühjale maailmale“, järelikult siis „turumajanduseta maailmale“, ja käsitleb peamiselt käesoleva aja üldkriisi erinevaid valdkondi. Sõnakombinatsioon „Come On!“ omab kaht tähendust – „Ära püüa mind petta“ ja „Liitu meiega“.

I. Kapitalismi üldkriis.

Raportöörid alustavad sellest, et meie planeet degradeerub autoritarismi ja fundamentalismi toel pidevalt; spekulatsioonil rajanev kapitalism aga pidutseb. Täielikult on terve mõistuse vastane, et nüüdisaegne kapitalism areneb tsükliliselt, s.t ühest kriisist teise. Tegelikult areneb see pidevalt vaid kogu aeg ainult süveneva kriisi suunas. See ei piirdu meid ümbritseva loodusega, vaid haarab endasse kõik sotsiaalsed, poliitilised, kultuuri, moraali jt kriisid, demograafia ja ideoloogia, s.t kogu kapitalismi poliitilise ja majandusliku süsteemi.

Raporti väga teravad kriitikanooled lendavad peamiselt tänapäeval eksisteeriva kapitalistliku poliitilise ja majandusliku süsteemi ning finantsmaailma spekulatsioonide suunas. Samal ajal kutsutakse järgima aga uut, alternatiivset majandus- ja haridussüsteemi. Samas öeldakse, et on vaja otsustavalt vabaneda mugandatud maailmavaatest ja taevakehade tsivilisatsiooni uuringutest. Pole erilist mõtet peatuda ka Moore´i seadusel.

Rooma Klubi on seisukohal, et 20. sajandi 80-ndatel aastatel toimus kapitalismi mandumine, mille peamiseks allikaks oli kasumi saamine finantsspekulatsioonide tagajärjel. See oli maailmas 2008.–2009. aasta finantskriisi tekkimise põhjus. Kuid nii huvitav kui see ka polnud, siis pankurid mitte ainult ei säilitanud oma positsioone, vaid tulid sellest olukorrast välja võitjatena, ja kedagi neist ei pandud vangi!

Käesoleval ajal on maailma finantsoperatsioonidest 98% spekulatiivse iseloomuga. Korporatsioonide juhid hoiduvad osavalt kõrvale neile pandud maksude maksmisest, rääkides seejuures, et nad ei riku ühtki juriidilist seadust. Raporti autorid kinnitavad, et on vaja muuta kehtivaid juriidilisi seadusi. Kuid miks ei ole neid siis siiani muudetud? Kelle huvides pole seda tehtud?

Allakirjutanu arvates oleksid raportöörid pidanud tunduvalt rohkem süvenema kõige tähtsamasse probleemistikku, mis võimaldaks vähemalt pidurdada meie kaasaja kapitalistliku poliit- ja majandussüsteemi allakäiku. Vaatame asja lähemalt.

Kapitalistil kui omanikul on õigus saada lisaväärtust ehk „maapealset jumalat“ selle erinevates vormides ilma tööd tegemata või siis vähese tööga. Tuleb meeles pidada, et lisaväärtus on eelkõige sotsiaalne kategooria, mitte majanduslik kategooria. Kapitalisti ehk omaniku õigust lisaväärtuse saamiseks seadustatakse seadusandlike aktidega. Palgatöölisel seda õigust pole. Kahjuks ei oska (ei taha) isegi õigusteadlased sellest aru saada. Õiguserikkumine kui süütegu või kuritegu on positiivse õigusega, s.t juriidiliste seadustega vastuolus olev lisaväärtuse saamise viis. Kapital kui positiivse õigusega ehk kehtiva seadusandlusega vastuolus olev lisaväärtus ehk „maapealne jumal“ on kuritegevus, ja jällegi vice versa – kuritegevus on kapital. Ilma kapitalita, dialektilise loogika järgi, ei suuda meie kaasaegne kapitalistlik ühiskond eksisteerida. Selle sünnitatud vastaspool – kuritegevus (ei ole head ilma halvata ja vice versa), aga ka vastupidi – kuritegevus on sünnitanud kapitali ja on sellega paratamatult kaasnev nähtus.

Newtoni III mehaanikaseadus ütleb, et kaks nähtust mõjutavad alati teineteist suuruselt võrdsete, kuid vastandlikult suunatud jõududega; teiste sõnadega – mõju ja vastasmõju on võrdsed. Mida suurem on kapitalisti, näiteks pankuri poolt saadav lisaväärtus (kui soovite: kasum, tulu), seda suurem on ka kuritegevus. Järelikult saab kapitaliste, loomulikult ka pankureid, päris kindlasti vaos hoida sellega, et juriidilised seadused väga konkreetselt fikseerivad lisaväärtuse ülempiirid ja nende seaduste rikkumise korral pannakse nemad ehk sulid, nagu ütlevad lugupeetud juubeliraporti autorid, vangi, ja sellega ühtlasi pidurdatakse kapitalismi kokkuvarisemist. Sellega hoitakse arvatavasti ära ka maailma rikkuste kuhjumine käputäie perekondade kätte.

Kuid asjad ei ole nii lihtsad, kui nad näivad. Õigusteadus kui sotsioloogia üks väga tähtis osa käsitleb omaenda seadusi (näit. kuriteo ja kuritegevuse kohta) kooskõlas Newtoni kolme mehaanikaseadusega ja Einsteini järgi nn. neljanda Newtoni seadusega ehk relatiivsusteooriaga, ning sealt edasi psühhiaatrite – venelase Behterevi ja eestlase Puuseppa – loodud seadustega. Kogu see asi on maailmakirjanduses täiesti uus, mida on kinnitanud ka mitmed maailmas tuntud õigusteadlased.

Kogu selle uue “loo” aluseks on saksa teadusgeeniuse Hegeli poolt peensusteni välja arendatud dialektiline loogika, mida võib-olla isegi need kaks Rooma Klubi juhtautorit väga hästi ei valda.

II. Inimese põlvnemine.

97% meie planeedi selgroogsetest, s.t inimestest ja loomadest, pidi olema üks süsihappegaasi (CO2) ülemäärase tekke ja globaalse soojenemise põhjusi. Globaalne soojenemine ongi meie planeedi üks kõige hirmuäratavamaid probleeme, kuna üks suurimaid looduse reostajaid (USA) ei ole ühinenud isegi Pariisi 25.11.2017 kliimaleppega. Reostuse vähenemiseks tuleb väga põhjalikult korrastada tootmist ja tarbimist. Ühiselt tuleb kaitsta metsi ja loomastikku. Suurenenud on sademete hulk, üleujutused, jäämägede sulamine, mis võib ulatuslikult tõsta merevete taset ja kokkuvõttes viia üleilmse kriisini.

III. Tuumasõja võimalikkusest.

Teadaolevalt on maailma ajalugu üks tapmiste ehk sõdade ajalugu. Eriti tuleb rõhutada tuumasõja tekkimise võimalust; selle tagajärjed võivad olla inimkonnale kõige laastavamad. Juba niigi eksisteerib täna maailma erinevates paikades kuni 50 „väiksemat sõda“. Kahjuks ei suutnud Rahvasteliit ära hoida II Maailmasõda ja seniajani pole selge, kas ÜRO suudab ära hoida III Maailmasõja.

Kuid märkimata ei saa siin jätta näiteks Rooma paavsti Franciscuse, Moskva ja kogu Venemaa patriarhi Kirilli, USA presidendi Donald Trumpi ja Vene Föderatsiooni presidendi Vladimir Putini võimekust tuumasõja ärahoidmisel maailmas.

IV. „Tühja maailma“ ehk „turumajanduseta maailma“ eeskõnelejad räägivad eelkõige sisemajanduse koguproduktist (SKP), mida eelkõige tuleb käsitada poliitilise faktorina ja mis on käsitletav poliitiliste otsuste täideviimisel. See peaks nende arvates lõputult tõusma. Tegelik koguprodukt (TKP) näitab seda, kui palju on kulutatud olemasolevat ressurssi (naftat, gaasi, puitu jne) elanike parema elu nimel, ja sedagi väga erinevalt. SKP ainult mõõdab majanduses ringleva raha kiirust, ja muud ei midagi.

V. Rooma Klubi avaldab toetust nendele riikidele, mille siseriiklik kogutoodang (SKT) on vähenenud, kusjuures ei ole õige suurendada toodangut ainult rahvastiku arvukuse suurenemise korral. 20. sajandi algaastatel suurenes rahvastik maailmas viis korda, samal ajal kui majanduskasv kasvas neljakümne-kordselt.

Ehkki inimestena moodustame vaid pool protsenti planeedi biomassist, oleme võimelised ära tarbima 32% maakera primaarproduktsioonist. Inim-mõjulised muutused planeedi ökosüsteemides on niivõrd suured, et need hakkavad ohustama meie endi ja järeltulevate põlvede heaolu.

VI. Rooma Klubi seisukoht on: üliõpilased vajavad inklusiivset ehk kaasavat haridust. Selles ei õpetata erinevaid teadusharusid, näiteks humanitaar- ja tehnikateadusi, eraldi, vaid neid tuleb ülikoolides õpetada koos. Kultuuriline mitmekesisus on hädavajalik nii sotsiaalses ja geneetilises kui ka bioloogilises evolutsioonis, mis on vastukaaluks globaalsele monokultuurile.

VII. Kas eelmainitud seisukohad kehtivad ka „vana hea ja targa“ Euroopa ning selle rahvusriikide, eriti Ida-Euroopa rahvusriikide kohta? Näiteks Eestis on põhiprobleemideks: a) eesti keele ja põlisrahvuse säilimine; b) vaesuse vähendamine; c) kaitsevõime tugevdamine. Teatud mõttes võivad need meetmed tunduda vastuolulistena kogu maailma globaalsele eksistentsile.

Lõpetuseks. Kas rahvusriigid ei peaks arenema sinnani, kus nad ise on rahvahääletusega nõus ühinema mingisuguste riikide liiduga või sõjaliste organisatsioonidega, näiteks NATO-ga? Tundub, et Euroopa riigid ei ole olnud selleks veel päris valmis – seda näitavad tugevad pinged Euroopa Liidu enda sees (kuni Ühendkuningriigi lahkumiseni). Euroopa Liidu ja NATO-ga ühinemine on olnud peamiselt ikka valitsevate riigitegelaste mängumaa.

20 kommentaari
 1. Piisaks 2 aastat ago
  Reply

  vaid tunnistamisest, et inimesi on maamunal liiga palju. Isegi 1 miljard on palju. Järelikult on vaja uut maailmasõda mis ka oleks sõda, mitte kohalikud lahingud. Inimene ise ju mõistuse järgi ei toimi ning ainult hävitab ennast ja oma elukeskkonda.

 2. Vot 2 aastat ago
  Reply

  Vot, tõesti HEA ARTIKKEL. Sihandseid võikski olla ja las seisavad kasvõi aasta esiplaanil e.kuskilt kättesaadavad, mitte ei libise kõiksugu tüütused silme eest läbi.

  See kapitalismuse kriis oli 30 aastat tagasi juba selge, mulle vähemalt küll.

 3. to piisaks 2 aastat ago
  Reply

  Saholli /st. preservatiivi/ tuleb kasutada, nagu mu vanaema ütles. Praegu on neid aplaid õgardeid siin 8 miljardit rinfi võnkumas ja sigimas.

 4. Aivar 2 aastat ago
  Reply

  Küll on see mälu lühike- alles saime sellest sotsialismist(tühjad poeletid, olematu kvaliteediga vähesed kaubad ja muu “arenenud sotsialismi hüved”) lahti, kui lavale kargavad marksistid-leninistid ja kukuvad maurama. Muuseas, teadaolevalt sm Marks ei suvatsenud elus mingit tööd teha, oma vaimukusi sai ta paberile panna ainult jõuka sõbra Engelsi toel, kes teda üleval pidas.
  Kas teid ei pane mõtlema see, et nii kui kusagil sotsialism loodi, kaasnes sellele kohe nälg ja viletsus? Noored kommentaatorid muidugi seda aega ei tea ja nii aetaksegi jora.

  • Inimkond 2 aastat ago

   jaguneb juba looduse poolt nii, et tinglikult kümnendik ei saa ise oma eluga hakkama. Neid peavad ülal kas omaksed või nad surevad ise välja. Ära nad ei kao, sest käpardeid sünnib loodusliku tõenäosuse tõttu pidevalt peale.
   Siit probleem tõusebki. Kui see osa ületab ühiskonna taluvust, siis tekivad ka sisemised vastuolud, sest laisku ja lolle ei suudeta enam tavakombel ülal pidada. Üheks lahendiks on sotsialistlik pealemaksmine, teiseks kapitalistlik surve ehk sunnitöö pakkumine – muidu sente ei saa, kui pead midagi tegema. Eesti tänane klikk on valinud sotsialismi tee. Kuid nagu teame, pole sotsialismil tulevikku, sest ta ei õigusta end majanduslikult. Kuid Jurka oma bandega saab veel küllaltki kaua loomulikku elukorraldust õõnestada ja paljud ülalpeetavad seda õõnestustööd ka toetavad. Eks valimine näita, kas nende hulk ulatub veerandi või kolmandikuni.

  • sotsialismil on eeliseid 2 aastat ago

   #Kas teid ei pane mõtlema see, et nii kui kusagil sotsialism loodi, kaasnes sellele kohe nälg ja viletsus? Noored kommentaatorid muidugi seda aega ei tea ja nii aetaksegi jora.#
   Jah, paneb mõtlema, et noored kommentaatorid, ei tea, et nõukogude ajal polnud tegelikult ei nälga ega viletsust. Nagu on olnud lugeda, nälg ja viletsus on tänapäeva kapitalistlikus Eestis (muidugi mitte sampoliit Ansipi kodus!) Selle pärast saabki sinusugune reformistinärakas neile oma väga s-tast ja haisvat reformierakondlikku valedejura ajada.Seda juba 20 aastat.

 5. u. 2 aastat ago
  Reply

  Kapitalist kogub varu, ehitab ladusid, hoolitseb selle eest, et kapital kasvaks. Nagu närilised toiduahelas.
  Toiduahelas moraaliprintsiipe ei tunta. Hoolitsetakse vaid, et saagi populatsioon oleks püsiv.
  Nii ka kapitalist – hoolitseb, et lisandväärtuse sissevool oleks võimalikult suur ja selle tootja oma masinliku eluga enam vähem rahul. Moraalinormid ja õigussüsteem on see valdkond, mida peaks põhjalikult ja kriitiliselt uurima.
  Kui kümne käsu täitmise tagas hirm kõigevägevama ees, siis õigussüsteemis kogutakse lisandväärtust oskusliku skeemitamisega. Advokaat nõuab ja saab oma tasu sõltumata, kas ta protsessis kaotab või võidab. Ja juristid ju ei taha, et see kuidagi teisiti oleks. Amoraalne.
  Õigusteadus loodi kui matemaatikateadus luulekeelde pandi.

 6. u. 2 aastat ago
  Reply

  Finantsturgudel mängitakse raha väärtuse muutumisele. Osavalt meelitatakse väikeinvestoreid valuutabörsil mängima. Mängijaid on miljoneid. 99,9% lõpuks kaotab oma vara. Instrumendid, mida on loodud palju ja mis pakuvad turu muutuste prognoosimise illusiooni on petlikud. Seda illusiooni luuakse kunstlikult, et meelitada investeerima ja selle pettuse läbi laostutakse. Võidavad need, kes finantsturgu kontrollivad, rahavoo muutusi kontrollivad, kauplemisinstrumente müüvad ja lihtsameelseid turu lõksu meelitavad. Õigussüsteem on ahnuse ja mastaapse kuritegevuse vastu jõuetu – või tegelikult teeb koostööd?

  • Sellele 2 aastat ago

   on üles ehitatud ka osaühingud. Kui Jaak ostab osakuid 100€ eest ja Jack 100000€ eest, siis puhaskasum 5% annab Jaagule vahelt 5€ aga Jackile 5000€. Kas Jaak saab oma elu tuntavalt paremaks muuta ja seda rahakest kuskile panustada, ei tea, kuid 5000€-ga saab juba mingi uue rahamasina ehitada.
   Veelgi kurvem on lugu siis, kui eristatakse eliidiosakuid, millel on ka hääleõigus, lihtosak on hääleta. Siis ei saa ka kari lihtosakute omanikke selle osaühingu raha üle otsustada ning ninamehed saavad esile kutsuda tehisliku pankroti ja enamuse rahast kõrvale kantida, lihtpanustanutele jäävad tühjad pihud.
   Selline osakute eristamine meie seadusandluses on juba loomult KURITEGU rahva vastu. Kuid meil lubatud ja keskbande ei liiguta selle purustamiseks lillegi.

 7. Mats 2 aastat ago
  Reply

  Need on Targad mehed ja valetada pole mõtet, kahjuks internet ja ajakirjandus on valesid täis. Esiteks siinne sotsialism ei olnud päris sotsialism aga tavalise tööinimesena mina elasin paremini kui praegu pensionärid ehitasid maju – nüüd ei jõua kolme eterniiti osta. Selleks et kümmekond protsenti kapitaliste laiutama saaks hakata tuli nippidega pool Eesti rahvast paljaks varastada kelledest kolmandik ei saagi kunagi enam jalule. Nii sotsialism kui ka kapitalism mõlemad on siiski äärmused õiglasest ja loomulikust mailmast.

  • Üheks 2 aastat ago

   suure hulga inimeste majandusliku mannetuse põhjuseks on ka pidev tehislik toetamine. Paljud on omaks võtnud põhimõtte, et kui toetusrahaga tuleb välja, siis miks peaks end veel katkestama. Pole ju kõik ahned, et aina rohkem ja rohkem vaja, piisab kui saad kenasti ära elada.
   Muidugi on üheks mannetuse juurdumise põhjuseks töötus ja ka töötamise mittekohustus. ENSV-s oli lubatud looderdada kuu aega, siis oli silm peal. Teame ju omast käest, kuidas vormistati end tinglikult kuskile tööle aga sahkerdati mujal palju suurema papi eest.
   Nüüd on aga sotsialistlikud altkäemaksud seda laiskade ja töövihkajate hulka üha kasvatanud. Oli vist üle 20000 noore, kes elasid emme-issi kulul. Et enne tööle ei lähe, kui 1500 puhtalt peo peale ei laota. Ja töö peab olema tubane ja tema jaoks huvitav, et saab nöliseda, mitte kätega midagi luua. Selline on tänase töökakspeetava eestlase tase.

 8. sotsialismil on eeliseid 2 aastat ago
  Reply

  Röövkapitalismi maaletooja ja epitom on ikkagi reformierakond. Kui palju maksid Rootsi pangad maksu Eesti riigile? Vastus on, et ei maksnud üldse. Kõik mis vaja, tuleb lihtsa eesti inimese taskust.
  Aga see lihtne eesti inimene oma rumaluses usub ikka seda reformip-ska, mida mingid Armas suklese taolised kommenataatorid talle postimehes pähe määrivad.

  • Kas 2 aastat ago

   need vastikud Rootsi ja Taani pangad nüüd maksavad midagi? Ometi on keskbande võimul aga tegemise asemel ainult halab.

 9. Ando Leps 2 aastat ago
  Reply

  Nn meie päevalehed keeldusid seda artiklit avaldamast…???

 10. u. 2 aastat ago
  Reply

  Finantsturgudest veel – mündi kukkumisel tuleb 50% juhtudest kull ja 50% kiri. Kui raha väärtuse muutused toimuksid kooskõlas tõenäosusteooriaga, oleks šanss pikaajaliste panustega tulu teenida 0,00%. Et aga rahaturgu ja rahavoogusid kontrollitakse, et sellesse panustatud väikeinvestorite raha õiges suunas liiguks, siis siseinfot mittevaldava ja prognoosimisinstarkvara uskuva väikeinvestori šansid pikka aega tehinguid tehes vara kaotada on 99,9%.
  Töösturist kapitalist omab tootmisvahendeid. Inimtoomisüksuse kõrge hind ja madal tootlikkus tingib selle, et toodetakse või hakatakse tootma robotite abil – tulevikus tehisintellekti juhtimisel. Tööta jäänud inimeste heaolu tagab kodanikupalk. Tänases Eestis, e- valitsuse ja muu e-innovaatilisuse riigis peaks juba osaliselt kehtima kodanikupalk. Kes selle hüve saajad on? Võiks arvata, et see osa Eesti riigilt palka saavatest bürokraatidest, kelle puudumist valimiste vahelisel perioodil eriti tähele ei panda, kellede järgi vajadus reaalses juhtimisprotsessis on 0.
  Masendav valik…

 11. u. 2 aastat ago
  Reply

  Arvestades kapitalismi kuritegude ja selle varjamise mastaapsust on kasutusele tulnud väljend “tõejärgne”.
  Neid, kes tõde ei tea on kerge valitseda, neid on lihtsam paljaks varastada ja vaesuse piiril hoida. Nendega on lihtne
  manipuleerida rõhudes emotsioonidele, õhutades vaenu oponentide ja erinevate suunas. Karistatakse kahtlustuste alusel – ajakirjandus teeb otsuse. Klatšimeedia ja lobaringhäälingu pidurdamatu võidukäik nö. omas mahlas.

 12. Aivar 2 aastat ago
  Reply

  Sotsialismil Oli eeliseid tema vanavanemate jaoks, just siin Eestis! Tulid ja Sotsialismil On Eeliseid vanemad Balti jaamas rongilt maha, burkad jalas ja vatjovka seljas, siidor kultuuri(tarakane) täis ja said kohe korterivõtmed! Kui esialgu sittusid oma koduümbruse täis ja tegid muid kultuurategusid, siis ennäe- areng on tõsine olnud- lapselaps keele ja kirjutamisegi ära õppinud…

 13. Ando Leps 2 aastat ago
  Reply

  Kahjuks “kesknädala” paberleht on jätnud ära väga olulise VII osa ehk lõpuosa?

  VII. Kas eelmainitud seisukohad kehtivad ka „vana hea ja targa“ Euroopa ning selle rahvusriikide, eriti Ida-Euroopa rahvusriikide kohta? Näiteks Eestis on põhiprobleemideks: a) eesti keele ja põlisrahvuse säilimine; b) vaesuse vähendamine; c) kaitsevõime tugevdamine. Teatud mõttes võivad need meetmed tunduda vastuolulistena kogu maailma globaalsele eksistentsile.

  Lõpetuseks. Kas rahvusriigid ei peaks arenema sinnani, kus nad ise on rahvahääletusega nõus ühinema mingisuguste riikide liiduga või sõjaliste organisatsioonidega, näiteks NATO-ga? Tundub, et Euroopa riigid ei ole olnud selleks veel päris valmis – seda näitavad tugevad pinged Euroopa Liidu enda sees (kuni Ühendkuningriigi lahkumiseni). Euroopa Liidu ja NATO-ga ühinemine on olnud peamiselt ikka valitsevate riigitegelaste mängumaa.

 14. maali maalt 2 aastat ago
  Reply

  Kapitalism põhineb ju inimahnusel s.t. võtta emakeselt Maalt veel viimast. Sellepärast viimasel ajal ongi tore, kui rohelised ja looduskaitsjad hakkavad jõulisemalt tegutsema. Austrias istub Presidenditoolil Roheliste Partei mees (muide mu kaugelt sugulane). Tegelikult Leps mainis õieti, et Putin püüab ära hoida tuumasõda. Kui Putin valiti 3.märtsil 2000a. Presidendiks, siis nädala pärast lõpetas ta Jeltsini poolt tekitatud Tšetšeenia sõja, mille edasikestmine oleks hävitanud Venemaa. Tänu Putini diplomaatiale lõpetati India ja Pakistani vaheline sõda, mis pidi juba kujunema aatomisõjaks, sest mõlematel riikidel on tuumapommid ja asi pidi juba hävitavaks muutuma. Praegusel ÜRO-l ei ole mingit mõtet. Ainuke riik, kes on Süürias ISIS-e hävitamisel ÜRO resolutsiooniga, on Venemaa. Nii EL kui ka USA tegutsevad harilike röövlitena. Malis, kus ka meie poisid abistavad prantslaste asumaad röövida, toimub samuti röövellik sõda ilma ÜRO nõudeta.

 15. maali maalt 2 aastat ago
  Reply

  ELiit seisis siiani tänu Merkeli jõulisele juhtimisele. Peale Merkeli minekut tuleb asemele 38 a. gay mehest mees, kes rikkus oma mees-mehe abielu teise mehega. Rahvas juba naerab, et vähemalt ta ei hakka oma naissekretäri või toatüdrukut kabistama ja ei saa teda süüdistada naiste ahistamises..

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.