Keskerakond on laiapõhjaline väärtuste partei

Aleksandr Zdankevitš

Aleksandr Zdankevitš, Tallinna linnavolikogu liige, politoloog

Mitmed aastad on politoloogid ja ajakirjanikud andnud Keskerakonnale hinnanguid ning konkurendid on süüdistanud, et selle partei ideoloogilised alused on liiga segased. Tegelikkuses pole kõik sugugi nii keeruline kui väidetakse.

Keskerakond on oma olemuselt tõeline rahvapartei kindla valijaskonnaga. Ta on orienteeritud väärtustele, mis on olulised paljudele inimestele, mitte vaid kitsastele huvirühmadele ja ideoloogiatele. Selline lähenemine annab võimaluse pidada ühiskonnas kõigi kasu silmas pidavat dialoogi. See tähendab, et erakond saab arutleda  ühiskonnas päevakorras olevate erinevate küsimuste üle, mida mõningad nn konservatiivid, liberaalid, sotsiaaldemokraadid ja rohelised üritavad monopoliseerida.

Ühiskonna kasvava polariseerumise riski tingimustes, juba ilmselge paremradikaalsuse tugevnemises ja vasakpoolsuse nõrkuses, on just Keskerakond ühiskonnas usaldusväärsuse ja stabiilsuse sümboliks ning avaliku halduse ja riigijuhtimise järjepidevuse instrumendiks. Tsentrism tugineb demokraatliku ühiskonna võtmeväärtusele – kompromissile. Ainult kompromissi saavutamise oskus tagab ühiskonna sotsiaalse sidususe katkematuse ning välistab poliitilistest protsessidest igasuguse radikalismi.

Keskerakond edendab elanikkonna erinevate kihtide kaasamist aktiivsesse poliitikasse vastukaaluks parteilise eliidi valitsemisele ja bürokraatia ülemäärasele mõjuvõimule. Oma poliitikas on Keskerakond orienteeritud nii keskklassi kui ka vähemkindlustatud ühiskonnakihtidesse kuuluva tööinimese huvidele. Seetõttu pole tsentristide jaoks tühjadeks sõnadeks sellised küllaltki komplekssed mõisted nagu õiglus, üksmeel ja areng.

Õiglus ja solidaarsus

Õigluse all mõistame erakonna põhimõttelist seisukohta, et riigiteenused, nagu haridus, tervishoid ja sotsiaalkindlustus peavad olema võrdselt kättesaadavad kõigile. See pole võimalik majanduse toetuseta, soodsate ja stabiilsete maksuotsustega ettevõtjatele ja töötajatele ning proaktiivse tööstuspoliitikata. Need meetmed soodustavad uute, kõrge lisandväärtusega töökohtade loomist, ja seega elanikkonna sissetulekute kasvu. Palk peab arvestama reaalset tööpanust, kuid riik kohustub ka sotsiaalselt haavatavatele ühiskonnagruppidele – piiratud võimalustega inimestele, pensionäridele ja lastele – tagama väärika elukvaliteedi.

Keskerakonnale on oluline ka põlvkondade, sotsiaalsete ja rahvusrühmade vaheline solidaarsus. See tähendab väärika vanaduse võimaldamist ning lastele ja noortele arenguvõimaluste pakkumist. Samuti panustatakse ühiskonna stabiilsusesse ja arengut takistava sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamisse.

Integratsioon on kahesuunaline ehk kahe põhilise rahvuskogukonna lähendamisele suunatud. Ka tasakaalus regionaalareng on Keskerakonna jaoks oluline eesmärk. Turgutades majanduskasvu tõmbekeskustes, peab riik atraktiivsemaks muutma ka maakohtades ja külades elamise, omakorda tasakaalustades riigisisest sotsiaalset ja majanduslikku ebavõrdsust.

Üksmeele mõiste hõlmab endas vabadust, mitmekesisust, ühtsust ja kompromissi. See tähendab, et erakond jagab põhilisi demokraatlikke väärtusi: sõnavabadust, südametunnistuse ja usutunnistuse vabadust, isiku ja eraelu puutumatust, õigusriigi ülimuslikkust kui vahendit kõigi elanike võrdsete õiguste tagamiseks. Partei toetab aktiivselt kodanikuühiskonna institutsioonide tegevust. Kodanikualgatus ja omavalitsuste kõrge iseseisvuse tase on võti ühiskondliku mitmekesisuseni, nii regionaalse, kultuurilise, etnilise kui ka hariduslikuni.

Erakond toetab ühtset ühiskonda, millel oleksid ühised väärtused ja püüdlused ning mis on avatud kompromissiks, kui kerkivad konfliktid. Partei on valmis konstruktiivseks koostööks erinevate poliitiliste jõududega ja lähtub pragmaatilistest seisukohtadest, kuid samas järgib kindlalt oma väärtusi.

Eesti on siin elavatele inimestele ühine kodu. Siin on kindlustatud igakülgne eesti keele ja kultuuri säilimise ja arendamise tugi, kuid arvestatakse ja austatakse ka vene ja teiste Eestit oma kodumaaks pidavate rahvaste kultuurilist eripära. Oluliseks Eesti ühiskonda ühendavaks algosaks on pereväärtused. Emaduse ja laste väärtustamine on Keskerakonna vaieldamatu prioriteet.

Stabiilne areng

Arengu mõistega rõhutab Keskerakond stabiilsust ja riigi tasakaalustatud arengut, traditsioonide ja innovatsiooni mõistlikku vahekorda ning rõhub vastutusele tehtud otsuste eest. Riigi stabiilsuse ja tasakaalustatud arengu taga seisavad vajalikud reformid, mis peavad olema suunatud kõrge majanduskasvu tempo toetamisele. Tänapäeva tingimustes on jätkusuutlik kasv võimalik ainult koos elukvaliteedi paranemisega ja kõigi eestlaste elukeskkonna säilitamisega. Keskkonnapoliitika ei ole mitte ainult kulud, vaid ka uuendusliku majanduskasvu täiendavaks allikas.

Erakonna arvates on oluline suurendada investeeringuid haridusvaldkonda. Ainult innovaatilise arengu mudel võib tuua Eesti elatustaseme ja elukvaliteedi näitajad lähemale maailma juhtivate riikide omadele. Erilist rolli selle mudeli rakendamisel mängivad noored, kes peavad saama kvaliteetset ja taskukohast haridust. Samuti tuleb toetada teisi loomingulise potentsiaali toetamise vorme.

Haritud elanikkond ja kõrge kvalifikatsiooniga tööjõud on Eesti rikkus ja eduka konkurentsi oluline tingimus rahvusvahelisel turul. Atraktiivne haridussüsteem on mehhanism noorte inimeste hoidmiseks Eestis ja teistest riikidest andekate noorte siiameelitamiseks. See on vahend keskklassi kui riigi sotsiaalse stabiilsuse aluse laiendamiseks.

2 kommentaari
  1. Tüüpiline 3 aastat ago
    Reply

    tellitud umbluu. Huvitav kes neid lullusid välja mõtleb? Või võtab ühe lause siit ja teise sealt ning kokku saabki jura.

  2. lõputu...... 3 aastat ago
    Reply

    …..venelase ving. Eestlased ei ole kogukond oma isade maal. Venelased võivad olla kogukond—-kuid on tekkinud siia vastu eestlaste tahet ja soove, Stalini etnilise puhastuse ja ümberrahvastamise eesmärgil, olles selleks edukateks tööriistadeks, nüüd aga Putini õelate unistuste täideviijateks. Me ei unusta seda mitte kunagi ja ei andesta seda mitte kunagi ,ega see v-kolonn seda eriti teha lasegi, (Ukrainas toimuv—-Venemaa laseb “oma” rahva pigem maha tappa kui koju Venemaale viib)—need seal ja teie siin— nii et ärge lootke mingit käe sirutamist. Igal pool te pressite ennast peale, räägite mingitest väärtustest ja rahvusvahelistest seadustest (ise nendele seadustele sülitades) ja, et kõik peaksid venelast mõistma, samas käitute kõikides endistes vasallriikides kui katk, kui halvaloomuline kasvaja, kes hävitab elusorganismi, halvab normaalse arengu, tekitab vastumeelsust ja põlgust. Teie seda ei mõista, sest teil puudub nii häbi-kui vastutustunne.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.