Pealinna prioriteet on lapsed

Mihhail Kõlvart, Tallinna linnapea

Linna eelarve peab olema suunatud linlase heaolu parandamiseks, et iga linnaelanik tajuks reaalselt selle mõju oma igapäevaelus. Eelmisel nädalal kinnitas Tallinna linnavolikogu 2020. aasta linnaeelarve eelnõu, mille kogumaht on ligi 824 miljonit eurot. Seekord on üheks linna prioriteediks laste heaolu tagamine. Olulisemateks märksõnadeks järgmisel eelarveaastal on laste haridus ja liikumisharrastused, koolikiusamise ennetus, erivajadustega laste ja nende perede toimetuleku parandamine.

Järgmisel aastal kasvavad tegevuskulud kõigis olulistes valdkondades. Võrreldes selle aastaga kasvavad tegevuskulud hariduse valdkonnas 3,2%, kultuurivaldkonnas 8,1%,  spordi, vaba aja ja noorsootöö valdkonnas 7,1%, sotsiaalhoolekande valdkonnas 11%, tervishoiu valdkonnas 13,7%, teede ja tänavate valdkonnas 6,4% ning linnatranspordi valdkonnas 6,7%. Eelarve kogumahust moodustavad 40% ehk ligi 263 miljonit eurot haridusvaldkonna tegevuskulud. Valdkonna investeeringute mahuks on ligi 50 miljonit eurot ehk 10% enam kui sellel aastal.

Järgmise aasta eelarves on toidukulude katmiseks linna lasteaedades (21 000 lapsele) kavandatud 5,9 miljonit eurot. Täiendavad vahendid nähakse ette ka järgmisest sügisest eralasteaedades käivate pealinna laste toidukulude osaliseks katmiseks linna poolt kehtestatud piirmääras. Sellega toetame lapsevanemaid, kes peavad leidma oma lapse vajadustest või eripärast lähtuvalt sobiva õpikeskkonna. Ühtlasi soovime toetada varasemast enam koolikiusamise ennetus- ja sekkumisprogrammide toetamist. Koolikiusamisse tuleb suhtuda nulltolerantsiga ning erinevate kiusamise ennetus- ja sekkumisprogrammide rakendamiseks kõigis linna koolides on ette nähtud üle 50 000 euro.

Laste liikumisharjumuste suurendamiseks luuakse täiendavaid tingimusi koolimajades ja õuealadel. Alustatakse õpilaste jaoks ettevõtlikkuspädevust arendava keskkonna loomist, mis toetab ettevõtlusalase terminoloogia kasutamist, sotsiaalse pädevuse, suhtluspädevuse ja matemaatikapädevuse arengut.

Koolid ja lasteaiad korda

Prioriteediks on ka haridusasutuste hoonete renoveerimise ja kaasajastamise jätkamine. Järgmisel aastal valmib Eesti ühe suurima hariduslike erivajadustega lastele mõeldud Tallinna Tondi Põhikooli uus hoone, jätkuvad Tallinna Heleni Kooli renoveerimistööd ja algab Lasnamäe Põhikooli renoveerimine kooli ruumide kaasaajastamiseks, et luua hariduslike erivajadustega õpilastele sobilik õpikeskkond. Lisaks alustatakse Tallinna Arte Gümnaasiumi renoveerimisega, mille käigus uuendatakse kooli õpikeskkond, laiendatakse koolisööklat ja luuakse uusi sportimisvõimalusi, jätkatakse Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi ja Tallinna Nõmme Gümnaasiumi spordihoone projekteerimistöödega ning alustatakse ehitust. Samuti jätkub Tallinna Tõnismäe Reaalkooli renoveerimine. Kokku alustatakse 13 kooli ja lasteaia renoveerimistöödega.

Linn korrastab ja rekonstrueerib järk-järgult terves linnas mänguväljakuid, et luua arengu- ja mängimisvõimalused ka erivajadustega lastele ja nende peredele. Rekonstrueeritakse Männipargi peremänguväljak ja rajatakse mänguväljak Tammsaare parki. Laste ohutuse tagamiseks teisaldatakse ja utiliseeritakse osaliselt veel nõukogude ajast pärit ohtlikud mänguväljakute elemendid. Mänguväljakuid korrastatakse kõikides Tallinna linnaosades.

Sotsiaalvaldkonnas on lisaks raske ja sügava puudega täiskasvanute tugiisikute osutatava teenuse mahu suurendamisele kavandatud ligi 2 miljonit eurot ka raske ja sügava puudega laste tugiisiku teenuse tagamiseks, mis osaliselt kaetakse Tallinna Televisiooni sulgemise arvelt. Samuti arendatakse Tallinna Perekeskuses välja autismispektri häirega laste peredele virtuaalne konsultatsiooniteenus pakkumaks paindlikult puudega last kasvatavatele peredele psühholoogilist nõustamist.

Me hoolime oma elanikest ja järgmise aasta eelarvet silmas pidades, eriti just lastest. Tallinna eelarve on alati tulevikku vaatav ja lapsed on meie tulevik

1 Kommentaar
  1. ? 1 aasta ago
    Reply

    kas arvate, et kujundate endile parema tuleviku, kui seda kujundasid eelmised lapsed praegustele vanadele ?

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.