Rahandusministeerium kaalub RB Pärnu maakonnaplaneeringu uuendamist

Rail Baltic

Tulenevalt riigikohtu otsusest kaalub rahandusministeerium koostöös teiste ministeeriumitega esmajärjekorras Pärnu maakonnaplaneeringu uuendamist, mille raames viiakse läbi Rail Balticu trassi ehitamiseks asjakohane mõjude hindamine Luitemaa Natura ala piirkonnas.

“Sedavõrd suurte taristuobjektide ja mahuka planeerimisprotsessi puhul võib erinevatel osapooltel kahetsusväärselt ette tulla ka vigu,” ütles riigihalduse minister Jaak Aab riigikohtu teisipäevase otsuse kohta.

Riigikohus tuvastas vea selles, kuidas hinnati mõjusid Pärnu maakonnas asuval Luitemaa linnualal kaitstavatele loodusväärtustele. Vea tõttu tühistas riigikohus maakonnaplaneeringu Pärnu ja Eesti-Läti piiri vahelisel alal 40 kilomeetri ulatuses.

Rail Balticu Pärnu maakonnaplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) raames ei tehtud antud piirkonnas Natura asjakohast hindamist. Keskkonnaeksperdid leidsid eelhindamisele tuginedes, et otseseid olulisi negatiivseid mõjusid Luitemaa linnualal kaitstavatele väärtustele ei kaasne.

Seetõttu leiti, et asjakohast Natura hindamist ei tule teha. Keskkonnaministeerium kiitis 2017. aasta augustis maakonnaplaneeringu mõjude hindamise heaks, tuginedes muuhulgas senisele praktikale maakonnaplaneeringute mõjude hindamisel. Kohus ei pidanud sellist hindamist siiski piisavaks välistamaks mõju Natura alale. Hindamise ulatus tuleneb muuhulgas Euroopa Kohtu lahenditest, millele viitas ka riigikohus.

Planeeringu kehtestas riigihalduse minister 2018. aasta aprillis, tuginedes nii keskkonnaekspertide hinnangule kui ka keskkonnaministeeriumi antud heakskiidule. Kogu eelnevat protsessi juhtis maavalitsus, kelle volitused läksid üle rahandusministeeriumile 1. jaanuaril 2018.

“Pean väga oluliseks Eesti jaoks prioriteetse taristuprojekti kiiret realiseerimist. Rahandusministeerium panustab igati, et ka tühistatud 40 kilomeetril oleks Rail Balticu asukohaotsus õiguslikult korrektne ning viib läbi vajalikud menetlused vea kõrvaldamiseks,” ütles riigihalduse minister.

Praegu kaaluvad rahandusministeerium, justiitsministeerium, keskkonnaministeerium ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Natura asjakohase hindamise teostamiseks maakonnaplaneeringu menetluse uuendamist. Seda soovitas ka riigikohus. Planeeringu uuendamise ajakulu sõltub sellest, milliseid etappe täpselt korrata tuleb.

Maakonnaplaneeringute kohta esitati kohtule kuus vaidlustust, mis tänaseks on kõik läbitud. Kui välja arvata Natura hindamine Luitemaa linnuala osas, on kohtuvaidluste tulemusena kinnitust leidnud, et planeering on koostatud kõiki reegleid arvestades.

Nii riigikohtu otsus kui ka sellele eelnenud madalamate astmete kohtuotsused kinnitasid, et nii Harju, Rapla kui Pärnu Rail Balticu maakonnaplaneeringud on muus osas igati õiguspärased. Harju ja Rapla maakondades, samuti suures osas Pärnumaal, jätkuvad juba käimas olevad tegevused projekti elluviimiseks, mida juhivad majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning Rail Baltic Estonia.

Praeguses etapis ei ole rahandusministeeriumi teatel ka enam asjakohane tõstatada uuesti Tartu teemat, mille kohta põhimõttelised valikud tehti juba aastate eest. Riigikohtu lahendiga on loodud kindlus, et kui Pärnu maakonnas Natura hindamisest tulenev viga kõrvaldatakse, on võimalik projektiga jätkata kogu planeeritud trassi ulatuses.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.