Haridusvaldkonna piirangud pikenevad koolivaheaja lõpuni

Vabariigi Valitsus otsustas pikendada koroonaviiruse leviku tõkestamiseks hariduselule kehtivaid piiranguid üldhariduskoolide koolivaheaja lõpuni ehk 10. jaanuarini. Lisaks kehtestati täiendavad piirangud Harjumaal ja Tallinnas.

„Praeguste murettekitavate nakatumisnäitajate tõttu on otstarbekas piiranguid pikendada. Otsust toetas ka teadusnõukoda,“ sõnas haridus- ja teadusminister Jaak Aab. „Üldhariduskoolidel kestab enamasti 10. jaanuarini koolivaheaeg. Teistes haridusastmetes saab vajadusel tegevust korraldada distantsilt ja vastavalt valitsuse korraldusele lubatud eranditele,“ lisas ta.

Piirangute pikenemine puudutab üldhariduskoole, kutseõppeasutusi, rakenduskõrgkoole ja ülikoole. Nendes koolides, kus vaheaeg lõpeb enne 10. jaanuari, võib 1-4. klass alustada õppetööd koolimajas. Lasteaiad ja –hoiud jäävad endiselt avatuks.

Piiranguid, mis hakkavad kehtima pärast 10. jaanuari, arutab valitsus kabinetinõupidamisel järgmisel nädalal.

„Oleme ministeeriumis ette valmistanud erinevad stsenaariumid, kuidas viiruse leviku tingimustes hariduselus edasi minna. Nende koostamisel on arvestatud sellega, et ettevaatusabinõud sõltuvad mitte ainult üleriigilistest, vaid ka piirkondlikest nakatumisnäitajatest. Stsenaariumide rakendamise üle otsustamisel on jätkuvalt oluline roll nii Vabariigi Valitsusel, Terviseametil kui teadusnõukojal,“ selgitas minister.

Piirangud huvitegevusele ja täienduskoolitustele

Alates 28. detsembrist on Harjumaal ja Tallinnas keelatud sisetingimustes noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja – õpe. Tegevusi võib läbi viia üksnes distantsilt. Välitingimustes on need lubatud kuni 10-liikmelistele rühmadele ja juhendajale. Lasteaiad ja lastehoiud jäävad avatuks. Samad reeglid kehtivad ka Ida-Virumaal.

Teistes maakondades on siseruumides toimuv noorsootöö, huviharidus, huvitegevus, täienduskoolitus ja täiendusõpe vastavalt Vabariigi Valitsuse 10. detsembri korraldusele lubatud üksnes individuaalselt või kui õpe toimub distantsilt. Lubatud on näiteks individuaalne tund juhendaja ja juhendatava vahel, kelle tegevus peab olema eraldatud teisest individuaalõppe läbiviijatest. Välitingimustes tohib huvihariduses ja huvitegevuses osaleda kuni 10 inimest, millele lisandub juhendaja või treener.

Individuaaltegevuses tuleb juhinduda nn 2+2 reeglist ehk koos viibida ja liikuda võivad kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Siseruumides tuleb kanda maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik. Ühiskasutatavad esemed tuleb desinfitseerida pärast igakordset kasutamist. Tegevuse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Piiranguid ei kohaldata puuetega inimeste tegevusele, kuna on vajalik, et puuetega inimestele on huvitegevuses, huvihariduses ning täiendusõppel ja täienduskoolitusel tagatud järjepidevus, piisav abi ja tugi.

Piirangud üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele ja kõrgkoolidele

Vastavalt korraldusele on keelatud viibida ja liikuda üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja kõrgkoolide õppetegevuseks kasutatavates ruumides. Haridusasutuse töötajad tohivad nimetatud perioodil hoonetes viibida. Õppetööd võib haridusasutuse otsusel jätkata distantsilt. Avatuks jäävad lasteaiad ja –hoiud ning koolid, kus enamus õpilasi on tõhustatud või eritoel.

Õppetegevuseks kasutatavates ruumides tohivad viibida ja liikuda üksnes need õppijad, kes vajavad hariduslikke tugiteenuseid ja konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks. Samuti õpilased, kes sooritavad praktilist õpet, eksameid, teste või osalevad olümpiaadil.

Ruumides võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui seda pole võimalik mõistlikult tagada. Hoones viibijad peavad kandma maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed ning inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik. Õppehoones peab olema tagatud desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

Ülevaate hariduselu puudutavatest piirangutest leiab Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehelt.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.