Tarka ja tegusat õppeaastat!

Mailis Reps

Mailis Reps, haridus- ja teadusminister

Uus õppeaasta käib juba mitmendat koolinädalat ja ees ootab palju uut, aga ka palju tuttavat. Koolid alustasid tööd juba poolest augustist, et uueks tööaastaks valmis olla, mitmed neist uues ja varasemast paremas õppekeskkonnas. Uus riigigümnaasium, järjekorras juba kuueteistkümnes, avati Kohtla-Järvel. Nüüdisaegsetes tingimustes saavad õppetööd alustada põhikoolid Aseris, Jõgeval, Paides, Juurus, Viljandis, Tabiveres, Põlvas ja Tartus. Pole saladus, et  õppekeskkond aitab palju kaasa selleks, et  õppetöö mistahes ainetunnis oleks huvitav, tähenduslik ja tulemuslik.

Alusharidus annabki aluse edasiseks hariduseks

Valmimas on uus koolieelsete lasteasutuste õppekava, mille põhieesmärk on tagada laste koolivalmidus ning ladus üleminek lasteaiast kooli. Lähtume põhimõttest: iga laps on võimeline õppima, kuid teeb seda erineval viisil ja erinevas tempos. Laste eripära arvestades saab pakkuda neile õigeaegselt vajalikku tuge, olgu selleks logopeedi või mõne teise spetsialisti abi. Lisaks õppekavale valmistame ette ka uut alushariduse seadust.

Laiendame end õigustanud ja edu toonud programmi, mis aitab tuua vene õppekeelega lasteaiarühmadesse eestikeelseid õpetajaid. Eesmärk on jõuda sellega ka algklassidesse. Rõõmustada saame selle üle, et tublisti on kasvanud lasteaiaõpetajate palk ning palju noori on astunud kõrgkooli lasteaiaõpetajaks õppima.

Eksamitel olgu hea põhjus ja eesmärgistatud tagajärg

Abituriendid saavad uuel õppeaastal tasuta sooritada rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele testi, mida arvestatakse ka riigieksamina.  Märkimisväärse lisaväärtuse annab aga see, et testi saab kasutada nii õpingute jätkamiseks välisülikoolides kui ka konkureerimisel tööturul.

Põhikooli lõpueksamitest senisel kujul loobumisest oleme rääkinud juba enam kui aasta. Nüüd olemegi jõudnud selleni, et valitsus on eelnõule heakskiidu andnud ja järg on arutelude käes Riigikogus. Õppekavas ettenähtu tuleb endiselt omandada ning põhikooli lõpuklassis hakkavad kõik õpilased tegema eesti keele eksamit ja eesti keele kui teise keele eksamit. Samuti on kavas kodanikuteadmiste testimine, et kontrollida teadmisi Eesti ühiskonna toimimise ning oma õiguste ja kohustuste kohta – viimase edukas sooritamine annab rohelise tule ka kodakondsuse taotlemiseks.

Koolirahule pühendatud õppeaasta

Aasta lõpp toob kaasa palju positiivset ootusärevust, sest üle maailma avaldatakse ju kauaoodatud uue PISA testi tulemused. Tõsi, konkreetsetest võrdluspunktidest veel olulisem on see, et igapäevaselt iga õpilane tunneks ennast hästi, turvaliselt ja väärtuslikuna.

Tahan väga, et alanud õppeaasta olekski tegelikult ja päriselt koolirahule pühendatud. Oleme seadnud eesmärgiks, et koostöös liikumisega „Kiusamisvaba haridustee eest“  jõuaksid kiusamist ennetavad ja lahendavad programmid igasse kooli ja lasteaeda. Kõrgendatud tähelepanu all on venekeelsed koolid ja kutseõppeasutused,  sest eriti on vaja suurendada ühiskonna sidusust nii erinevate vanusegruppide kui ka Eestis elavate erinevate rahvusgruppide vahel. Tuge pakub seegi, et äsja jõustunud seadusemuudatus annab õpetajatele suurema õiguse koolis turvalisuse tagamiseks.

Jätkub digipööre, koolide IT-taristud viiakse uuele tasemel ning gümnaasiumides on rakendumas uus IT valikaine kava, samuti laieneb digiõpikute valik põhikooli klassidele. Hoolega tuleb jälgida, et nutiseade oleks heaks abivahendiks, aga mitte kiusamisvahendiks.

Soovin jätkata arutelu koduste koolitööde  eesmärkide üle ja ühtlasi nende kodutööde mahu vähendamise üle. Kodutööd on mõeldud eelkõige tunnis omandatu kinnistamiseks ja kordamiseks. Selle kõrval on muidugi oluline, et ükski anne ei läheks kaduma.

Uuel õppeaastal on kavas koostada andekate õpilaste arendamise tegevuskava. On ju iga laps Eestis väga tähtis ning õpetajate-treenerite abiga tuleb pakkuda tuge igaühe võimekuse parimaks esiletoomiseks.

Õpetajate väärtustamine

Rahvusvaheline õpetajate uuring TALIS näitab, et õpetajad näevad oma ametit ühiskonnas üha väärtustatumana. Kui kuue aasta eest leidis ainult 13% õpetajatest, et nende amet on ühiskonnas väärtustatud, siis nüüdseks on see osakaal kaks korda suurem. Nii õpetajate kui ka koolijuhtide hinnangul on meie koolides õpilaste ja õpetajate vahel head suhted.

Ka tänavu õpetajate päeval anname aasta õpetaja galal välja riiklikud hariduspreemiad. Lisaks saavad õpetajad ja tugispetsialistid kandideerida riiklikele haridusstipendiumidele, mida saab kasutada õppetöös või praktikal osalemiseks, enesetäienduseks või õppevara koostamiseks.

Ametikoolides uus õppeliik

Alanud õppeaastal laieneb kutsevaliku õpe pilootkoolidest ka teistesse kutseõppeasutustesse. Kutseõppeks ettevalmistav tasemeõpe on mõeldud kõigile neile, kes veel ei tea, mida pärast põhikooli lõppu edasi õppida, või kes vajavad edasisse õppesse astumiseks täiendavat ettevalmistust. Uuendatud kutseharidusstandard muudab tasemeõppe lõpetamise paindlikumaks, mis kindlasti aitab vähendada väljalangevust enne kvalifikatsiooni omandamist.

Ka täiskasvanuõppes on rõõmustavat, sest tasuta koolitused jõuavad tänavu veel 7000 inimeseni. Elukestvas õppes osaleb aina rohkem nii neid, kes on otsustanud eriala vahetada, kui ka vanemaealisi, kellel veel soovi ja tervist õppida. Mullu osales elukestvas õppes 19,7% 25–64-aastasest elanikkonnast, mis on oluliselt kõrgem Euroopa keskmisest.

Tänavu rakenduskõrgharidusse vastu võetud üliõpilased saavad lõpetamisel bakalaureusekraadi ning parema võimaluse oma õpinguid jätkata. Samuti ei keela seadus enam akadeemilise puhkuse ajal õppida.

28. septembril avatakse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia uus saalikompleks, milles on 480 kohaga kontserdisaal ning 130 kohaga blackbox-teatrisaal. 2020 alguses valmib Tartu Ülikooli Delta keskus, milles on IT-valdkonna õppe- ja teadushoone ning ettevõtlusmaja.

Soovin kõigile tarka ja tegusat uut kooliaastat! Ühtlasi tuletan meelde, et jätkub meie kaunile eesti keelele pühendatud aasta! Häid mõtteid ja jõudu nii õppimiseks ja õpetamiseks kui ka õppijate toetamiseks!

1 Kommentaar
  1. Pigem 2 aastat ago
    Reply

    juba: uut süvenevalt manduvat õppeaastat!

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.