Tallinn laiendas soodustusi ka eralasteaedadele ja -hoidudele

Märt Sults

Tallinna linnavolikogu muutis kahte määrust, mille kohaselt asub linn katma ka eralasteaia- ja lastehoiuteenust saavate laste toidukulu ning maksma haridusliku erivajadusega lapse õppemaksu toetust. Soodustusi rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist.

Istungil kaasettekande teinud linnavolikogu liikme Märt Sultsi sõnul pole lapsed koht, kelle arvelt poliitikat teha. „Kuna oleme jätkusuutlik rahvas, siis on loomulik, et kohtleme oma lapsi võrdselt. Kuigi oma olemuselt ei saa era- ja munitsipaallasteaedu võrrelda, peavad lapsed saama tasakaalustatud toitu. Toidukulu soodustuste laienemine on ka põhjendatud, kuna eralasteaedade kohatasu toetust samas mahus munitsipaallasteaedadega juba makstakse,“ ütles Märt Sults.

Sama meelt oli ka linnavolikogu liige Kairet Remmak-Grassmann, kes leidis samuti, et laste toidukulu peab olema kaetud sõltumata sellest, millises alusharidusasutuses laps käib. „Lõpuks on olemas otsus, mis  muudab siiani kehtinud ebavõrdset kohtlemist. Tänase määruse muutmise eelnõu annab soodustuse ka haridusliku erivajadustega lastele, kelle vanemad ostavad teenust eralasteaiast. Lapse kohatasu osaline kompenseerimine on alustuseks hea, kuigi ideaalis võiks olla nende laste kohatasu kompenseeritud täies ulatuses,“ lisas Remmak-Grassmann.

Tallinna linn toetas juba eelnevalt eralasteasutuste pidajaid – ühe lapse kohta maksti toetust samas mahus, kui linna lasteaedades – 187 eurot lasteaias käiva lapse kohta juhul, kui laps ja tema vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinn. Nüüd hakkab linn katma ka eralasteaias ja -lastehoius käivate laste toidukulu piirmäära ulatuses, mis on sõimerühmaealise lapse puhul 1,80 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse puhul 2 eurot päevas ning hariduslike erivajadustega lapse õppemaksu toetust 71,25 eurot. Soodustusi rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist

Lapsehoiuteenust saava lapse toidukulu kaetakse samuti piirmäära ulatuses, kuid toidukulu hüvitis tasutakse otse lapsevanemale. Linnaosa sotsiaalhoolekande osakond arvutab toidukulu katmise piirmäära ja määratud toidutasu päevade arvu korrutise ning lisab antud summa lapsehoiuteenuse hüvitise piirmäärale, nii et lapsevanemale kantakse lapsehoiuteenuse hüvitis ning toidukulu hüvitis üle ühe kande ja summana.

Lapsehoiuteenust kasutava haridusliku erivajaduse lapse hüvitise saamiseks märgib taotleja lapsehoiuteenuse hüvitisega samale taotlusele, et soovib saada lisahüvitist ning esitab koolivälise nõustamismeeskonna otsuse haridusliku erivajadusega lapse kohta. Lisahüvitise suurus on võrdne koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määraga.

Hüvitise saamise eelduseks on, et lapse ja vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinn ning laps ei ole kantud ühegi munitsipaal- või eralasteaia nimekirja. Hüvitist saab taotleda lapse elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna kaudu.

Eralasteaias käiva lapse toidukulu kaetakse linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses kohal käidud päevade eest, mille eest on arvestatud toidutasu. Toetust makstakse juhul, kui lapse ja vanema(te) elukohaks on rahvastikuregistris Tallinn ning laps on kuni kolme munitsipaallasteaia järjekorras. Toetuse saajaks on eralasteasutuse pidaja, kes esitab lapsevanemale selle võrra väiksemaid arveid.

Hariduslike erivajadustega laste vanemaid toetatakse koolieelse eralasteasutuse õppemaksu tasumisel, kui laps käib eralasteasutuses ja lapsele on antud koolivälise nõustamismeeskonna soovitus. Toetuse ülemmäär lapse kohta on võrdne munitsipaallasteaia kohatasuga. Kui vanem on tasunud õppemaksu vähem, toetatakse vanemat tasutud summa ulatuses. Toetust makstakse üks kord kuus, selle saamiseks tuleb vanematel esitada Tallinna Haridusametile taotlus ja õppemaksu tasumist tõendavad dokumendid. Taotluse võib esitada kuni kolm kuud pärast eralasteaia teenuse kasutamise kuud. Ka õppemaksu toetust makstakse üksnes Tallinna elanikele.

Määrus jõustub üldises korras, st kolmandal päeval pärast määruse Riigi Teatajas avaldamist.

1 Kommentaar
  1. Kas 1 aasta ago
    Reply

    Märt tõesti ei saa aru, mis on RIIKLIK ja mis ERA? Kui mingile erale kirjutab valitsus midagi ette, siis on kisa lahti, miks te raisad sekkute meie siseasjadesse. Kui aga raha vaja, siis käpp pikal ja süüdistustes ei toonitata seda ERAomandit mitte silbigagi.
    Ning kui kuskile pannakse lapse pilt peale, siis kohe tuuakse nende võrdsus esiplaanile. Kuid miks need ERAaiad ei järgi riiklike lasteaedade korda? Keegi ei keela ERAaedadel isegi rohkem pakkuda.
    Huvitav, kes ja palju Märdile maksis et ta mõistusele vee epale tõmbas?

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.