Muutuvad piiriületusega seotud eneseisolatsiooni jäämise nõuded, Valga-Valka saab erandi

Tallinn, Stenbocki maja, 9. oktoober 2020 – Valitsus muutis tänasel e-istungil piiriületusega seotud eneseisolatsiooni jäämise nõudeid, mis hakkavad kehtima alates 12. oktoobrist. Kehtestati ka Valga-Valka erand.

Valga-Valka erand

Alates 12. oktoobrist ei laiene eneseisolatsiooni kohustus piiriületuse järgselt nendele haigustunnusteta inimestele, kes elavad Valga või Valka linnas ning kes oma igapäevasel Eesti-Läti piiriületusel liiguvad nende omavalitsuste piires. Isolatsioonikohustusest loobumine võimaldab piiriäärses kaksiklinnas säilitada tavapärase elukorralduse. Erand kehtib mõlema riigi nakatumisnäitajatest sõltumata.

Euroopa Liit ja majanduspiirkond, Schengeni ala ning ELi ühise nimekirja riigid

Eneseisolatsiooni kohustus ei laiene neile inimestele, kes saabuvad Eestisse riigist, mille nakatumisnäitaja on alla 25 inimese 100 000 elaniku kohta.

Juhul kui riigi nakatumisnäitaja on 25 ja 50 vahel, sõltub eneseisolatsiooni jäämine asjaolust, kas see on madalam või kõrgem kui 1,1-kordne Eesti näitaja.

Kui nakatumisnäitaja on Eesti määrast väiksem, eneseisolatsiooni jääda ei tule, kui suurem, siis rakendub kahenädalane isolatsioonikohustus.

Juhul kui Eestisse tullakse riigist, kus nakatumisnäitaja on 50 ja rohkem 100 000 elaniku kohta, tuleb igal juhul jääda eneseisolatsiooni.

Riikide nakatumisnäitajatega andmeid uuendatakse kord nädalas välisministeeriumi koduleheküljel. Eesti nakatumisnäitaja kordaja 1,1 lubab 10-protsendist kõikumist, mis on vajalik selleks, et välistada riikide näitajate nädalasisestest muutustest tingitud ümberarvestamist.

Endiselt jääb kehtima Balti riikide ja Soome vaheline vaba liikumine

Eneseisolatsiooni kohustuse piirmäära üldise tõstmisega muudetakse ka Lätist, Leedust ning Soomest saabuvate inimeste eneseisolatsiooni jäämise piirmäära praeguselt 25-lt 50-ni. Selle muudatusega tagatakse, et säiliks varasemalt kehtinud põhimõte, mille järgi tohib nendest riikidest Eestisse tulla töötama, õppima, arsti juurde, osalema vältimatutel perekondlikel sündmustel või transiidi eesmärgil.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab korralduse 282 muutmise ja seletuskirja kodulehel kriis.ee.

Eesti toetab Euroopa Liidu Nõukogu ettepanekut ühtlustada reisimisega seotud üldpõhimõtteid

Euroopa Liidu Nõukogu soovitab liikmesriikidel võtta kasutusele nn värvikoodidega riskikategooria kaart, mis aitab ühtlustada reisimisega seonduvat. Soovitus näeb ette, et Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus hakkab iganädalaselt avaldama riskipiirkondade kaarti, kus ELi piirkonnad on tähistatud vastavalt nende riskitasemele kokkulepitud kriteeriumide ja värvikoodi alusel. Liikmesriigid saavad neid andmeid kasutada otsuste tegemisel viiruse tõkestamiseks liikumispiirangute kehtestamisel. Ühesuguste alusandmete kasutamine on oluline eeltingimus riikide lähenemiste ühtlustumisele.

Väljapakutud värvikoodide skeem näeb ette, et kui liikmesriigi haigestumise määr on alla 25 inimese 100 000 elaniku kohta viimasel 14 päeval ja positiivsete testide määr on alla 4 protsendi, siis liikumispiiranguid sellesse riiki reisimisel ei ole. Eesti nõustub sellise lähenemisega ja kehtestab ka siseriiklikus õiguses selle riikide haigestumisnäitaja (haigestunuid vähem kui 25 inimest 100 000 elaniku kohta viimase kahe nädala jooksul) määraks, kus inimesel eneseisolatsiooni kohustust Eestisse tulles ei teki.

Euroopa Liidu Nõukogu väljapakutud värvikoodide skeemis on veel oranž, punane ja hall värv, mis kõik tähistavad haigestumise määra või testimise ulatust. Nende puhul saavad liikmesriigid ise kehtestada eneseisolatsiooni nõudeid või võtta kasutusele muid usaldusmeetmeid, lähtudes iga riigi kohalikest oludest.

Nõukogu soovitustes nähakse ette ka ühtne reisija ankeedi vorm, mida võimalusel arendatakse elektroonsel kujul. Samuti kutsutakse üles riike tihedalt koostööd tegema testimise, sealhulgas testitõendite õigsuse kontrolli teemal ja lepitakse kokku võimalikest piirangumeetmetest teistele riikidele, sidusrühmadele ja avalikkusele eelneva teatamise kord.

Eesti leiab, et ELi Nõukogu soovituse heakskiitmine aitab kaitsta ELi kodanike tervist ja heaolu viisil, mis ei pärsi põhjendamatult liikumisvabadust ning säilitab siseturu maksimaalse võimaliku toimimise. Ühtseid reegleid on üle Euroopa nii inimestel kui ettevõtetel lihtsam järgida. Oluline on, et soovitus jätab igale liikmesriigile piisavalt paindlikkust piirangute tegemise otsustamiseks.

1 Kommentaar
  1. Jätke 1 aasta ago
    Reply

    see mäng maskide ja muuga. Vaja on piir kinni panna, kolded sisse piirata ja 2+2 nädalaga oleme satikavabad ning kõikidele teistele eeskujuks. peagi järgnevad meile lätakad ja litakad, siis põdrad ja polakad ja nii edasi lõuna ja lääne poole. Kuni seal pole satikanäitaja nullis, peab iga sealttulnu viibima vahi all 2 nädalat. Ei mingeid erandeid, Jaanale, Katariinale, Andrussale ega teistele rahva raha raiskavatele pupujukudele.
    Nii laiendame satikavabadust üle ilma ning kevadeks on maailm vanamoodi elamiseks vaba. Kes aga meie eeskuju ei järgi, jääb suletuks kuni mõistus persest pähe tõuseb.
    Elame need kuud üle ega ole vaja mitukümmend aastat klouni mängida.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.