Tallinn rakendab tuleval aastal kaasava eelarve

Mihhail Kõlvart

Tallinna linnavõim plaanib rakendada 2021. aastal kaasava eelarve. Aastaid on ka Tallinnas arutatud kaasava eelarve algatamist. Tallinna linnavalitsus algatas esmakordselt kaasava eelarve projekti, mille investeeringute kogumahuks 2021. aastal on 800 000 eurot. Seni on avalikkust kaasatud linna arengukava ja muude arengudokumentide koostamisse ning toetatud eri valdkondade mittetulundustegevuse projekte – 2019. aastal eraldati mittetulundustegevuse toetamiseks kokku 4,6 miljonit eurot.

Linnavalitsus tegi ettepaneku alates 2021. aastast algatada Tallinna linnaosades kaasava eelarve menetlus ja kavandada selleks vahendid linna eelarvesse. Tallinna linna kaasava eelarve eesmärgid on viia eelarveaastal igas linnaosas ellu vähemalt üks projekt, mille idee pakuvad välja ja valivad hääletusel linnaosa elanikud; kaasata linlasi linnakeskkonna ja avalike teenuste kujundamisse; suurendada kodanikuaktiivsust, linnaosade sidusust ja kogukonnatunnet ning innustada linnaosa elanikke ühiselt mõtlema ja tegutsema.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul soovib linn kaasava eelarvega elanikke rohkem mõtlema panna linnakeskkonna arendamisele ning anda neile täiendav võimalus uute ideede esitamiseks ja nende üle otsustamiseks. „Tallinna kaasava eelarvega saab järgmisel aastal igas linnaosas ellu viia projekti, mille linnaosa elanikud on ise välja pakkunud ja ise valinud. Kindlasti saab kaasava eelarvega leida lahenduse ka mõnele kitsaskohale ja selleks saab iga linlane anda oma panuse,“ selgitas Kõlvart. „Suurima omavalitsusena peame arvestama iga linnaosa eripäraga ning just seetõttu ootame ettepanekuid linnaosade lõikes. Selleks kaasame kohe alguses kaasava eelarve protsessi ka linnaosakogud ning kõige lõpus jõuab kaasava eelarve eelnõu linnavolikokku arutamiseks ja kinnitamiseks.“

„Soovime kaasavast eelarvest kujundada hea tava ja traditsiooni, kus linlaste ideedest sünnivad järgnevatel aastatel linnaruumi uued projektid,“ märkis linnapea.

Kaasava eelarve kogusumma kinnitab linnavolikogu asjaomase aasta eelarve vastuvõtmisel. 75 protsenti kogusummast jaotatakse linnaosade vahel võrdselt ja 25 protsenti kogusummast jaotatakse proportsionaalselt, lähtudes linnaosa elanike arvust jooksva aasta 1. juulil.

Kaasava eelarve projekt on linnaosa haldusterritooriumile avalikes huvides objekti rajamine või seal olemasoleva objekti parendamine, täiendamine või laiendamine. Asjaomane avalik objekt peab olema kõigile linlastele enamiku ajast tasuta kasutatav, väärindama linnaruumi ja toetama linna arengueesmärke. Kaasava eelarve projekt ei tohi aga olla linna asutuse, linnale kuuluva või linna osalusega eraõigusliku juriidilise isiku eelarveaasta tegevustega seotud investeeringuobjekt.

Kaasava eelarve menetluse käigus võib ideid esitada igaüks. Kõiki esitatud ideid hindab spetsialistidest koosnev eksperdikomisjon, mille töösse võib kaasata valdkonnaeksperte. Konkreetse linnaosaga seotud idee hindamisse kaasab komisjon selle linnaosa valitsuse esindaja, et selgitada välja idee vastavus kaasava eelarve tingimustega. Ideede analüüsi ja hindamise tulemused avalikustatakse Tallinna linna veebilehel.

Ideed, mille eksperdikomisjon on vastavaks tunnistanud, pannakse linnaosade kaupa hääletusele. Hääletusel saab osaleda vähemalt 14-aastane isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinna linn. Igaüks saab hääletada kuni kahe meelepärase idee poolt, mis on kavandatud tema elukohajärgsesse linnaossa. Et tagada kaasava eelarve õiguspärasus ja kaalukus ning vältida olukorda, kus küllaltki suurte summade kasutamise üle otsustab väike hulk inimesi, määratakse linnaosa elanike üldarvust lähtudes kindlaks minimaalne hääletusel osalejate arv. Selleks, et hääletusel enim hääli saanud idee ellu viidaks, peab näiteks Pirita ja Nõmme linnaosas hääletusel osalema vähemalt 500 inimest,Haaberstis, Mustamäel, Kesklinnas ja Põhja-Tallinnas 1000, kuid Lasnamäel kui suurimas linnaosas on vajalik hääletajate arv 1500.

Pärast hääletust reastatakse ideed linnaosade kaupa saadud häälte arvu alusel, alustades enim hääli saanud ideest. Igas linnaosas viiakse Tallinna linna kaasava eelarve vahenditest ellu paremusjärjestuses enim hääli saanud idee. Ideede elluviimise korraldab linnavalitsus või sõlmib idee esitajaga idee elluviimiseks koostöölepingu.

Kuna 2021. aasta on Tallinna linnas kaasava eelarve rakendamise esimene aasta, esitatakse vajaduse korral enne 2022. aasta menetlust ettepanekud menetluskorra muutmise kohta.

Määrus jõustub üldises korras pärast riigi teatajas avaldamist.

1 Kommentaar
  1. Mina 1 aasta ago
    Reply

    pole juba aastaid tallinlane, kuid annan nõu, mida selle 800000-ga teha. Lõhkuge Sibipanga kontor maha! On vähemalt eemalt linna kenam vaadata.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.