Kiik: koroonaviiruse mõjudega toimetulekul on oluline toetada vanemaealisi ning kaasata töötajaid

Foto: Sotsiaalministeerium

Eilsel Euroopa Liidu töö- ja sotsiaalministrite videokohtumisel oli arutluse all töötajate toetamine ettevõtete ümberkorraldamisel ning naiste ja meeste võrdne osalemine tööturul. Lisaks võeti kohtumise eel vastu järeldused: vanemaealiste kohanemise kohta digimaailmas ja miinimumsissetulekute toetamiseks.

Sotsiaalminister Tanel Kiik pidas oluliseks vanemaealiste kohanemise toetamist digimaailmaga. „Ka vanemas eas on oluline jätkata uute oskuste omandamist, et säilitada konkurentsivõimet tööturul. Sellele aitavad kaasa ka digioskused, mis võimaldavad paindlikult õppida. Samuti on oluline, et vanemaealised, kes on pidanud koroonaviiruse riskirühma kuuluvana end isoleerima, saaksid võimaluse digikanalite kaudu oma lähedastega igapäevases kontaktis olla,“ rõhutas minister.

Et aidata töötajatel paremini kohaneda töömaailma muutustega, pakub Eesti Töötukassa erinevaid tööturumeetmeid, nagu tööotsingute abistamine, nõustamine, ettevõtluse koolituste ja sellega alustamise toetuste pakkumine, individuaalsed toetused jm. „Peame oluliseks investeerida inimeste oskustesse, et tagada ühiskonna sidusus ja konkurentsivõime. Uute tööhõivevõimaluste realiseerimiseks on oluline pakkuda inimestele ümber- ja täiendõpet, et viia nende teadmised, oskused ja pädevused vastavusse muutuva tööturu vajadustega. Seda plaanime jätkata ka järgmisel aastal, mil oleme planeerinud tööhõive programmi 56,7 miljonit eurot,“ lisas minister Kiik.

Naiste ja meeste võrdsele osalemisele tööturul ja stereotüüpsete hoiakute ning segregatsiooni vähendamisele aitavad kaasa teavitustegevused, mis on suunatud karjäärinõustajatele, noortele, õpetajatele, tööandjatele ja töötajatele. Aga samuti vanemahüvitiste süsteemi muudatused, mis loovad peredele paindlikkust laste eest hoolitsemisel, võimaldades isadel jagada emadega võrdsemalt hoolduskoormust ning lapsevanematel ühitada senisest paremini töö- ja pereelu. Samuti on oluline pikaajalise hoolduse süsteemi arendamine, mis aitab vähendada hoolduskoormust.

Järeldustes toimetulekutoetuste tugevdamise kohta toodi välja, et riiklikud miinimumsissetulekud peavad olema igaühele ligipääsetavad ning puuduses inimestele peavad olema hüvitised kättesaadavad. Samuti peaks miinimumsissetulekust piisama väärikaks äraelamiseks ning selle saajad peaksid saama osa koolitustest ja teistest aktiivsetest tööturumeetmetest, mis aitaksid neil pääseda vaesusest.

Euroopa Liidu töö- ja sotsiaalministrite fookuses on Saksamaa eesistumise ajal toimetulekutoetuste standardid, naiste ja meeste võrdne kohtlemine tööturul ning töötajate toetamine koroonaviirusest põhjustatud majandusmõjudes.

 

1 Kommentaar
  1. Enttanelilik 4 aastat ago
    Reply

    tühi mula. vaja on piirid kinni panna ja kuu ajaga oleme satikavabad. Sama soovitada ka muule maailmale.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.