Korobeinik kinnitati põhiseaduskomisjoni liikmeks

2 kommentaari
 1. Miks seadusega kaitstakse perverte ?
  Karistusseadistik kaitseb Liputajaid,Zoofiile,Pedofiile,
  Homoseksualiste,Nekrofiile.
  Seksuaalse sättumuse sildi varjus kaitstakse perverte :

  § 151. Vaenu õhutamine
  (1) Tegevuse eest, millega avalikult on kutsutud üles vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele seoses rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste või varalise või sotsiaalse seisundiga, kui sellega on põhjustatud oht isiku elule, tervisele või varale, –
  karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut või arestiga.

  (2) Sama teo eest, kui
  1) sellega on põhjustatud inimese surm või tekitatud tervisekahjustus või muu raske tagajärg või
  2) see on toime pandud isiku poolt, keda on varem karistatud sellise teo eest või
  3) see on toime pandud kuritegeliku ühenduse poolt, –
  karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
  karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
  [RT I 2010, 22, 108 – jõust. 01.01.2011]

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
  karistatakse rahalise karistusega.
  [RT I 2006, 31, 234 – jõust. 16.07.2006]

  § 152. Võrdõiguslikkuse rikkumine
  (1) Inimese õiguste ebaseadusliku piiramise või inimesele ebaseaduslike eeliste andmise eest tema rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste, varalise või sotsiaalse seisundi alusel –
  karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut või arestiga.

  (2) Sama teo eest, kui see on toime pandud:
  1) vähemalt teist korda või
  2) kui sellega on tekitatud oluline kahju teise isiku seadusega kaitstud õigustele või huvidele või avalikele huvidele, –
  karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.
  [RT I 2006, 31, 234 – jõust. 16.07.2006]

  See on kehtetu seadus.

 2. Loodame 5 kuud ago
  Reply

  et Andrjuuhha ei pedestu nagu mõned imejad ja lakkujad.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.