Koduteenused peavad vastama klientide vajadustele

Narva linna elanikkonna vananemine on suureks väljakutseks Narva linna sotsiaalhoolekande süsteemile.

Narva Sotsiaaltöökeskuse juhataja Tatjana Stolfat´i sõnul elas aasta alguse seisuga Narva linnas 13 843 inimest vanuses 65+, mis moodustab kogu elanike arvust 25%. Vaadates statistilisi näitajaid on arusaadav, et on kasvamas inimeste arv, kes ilma kõrvalabita kodus enam hakkama ei saa. Siinkohal on heaks lahendus koduteenused. Koduteenuste osutamisega on võimalik tagada inimese iseseisvat ja turvalist toimetulekut kodustes tingimustes.

Sotsiaalteenuse taotluseid laekub Narva linna Sotsiaalabiametisse igapäevaselt. Taotlejate seas on ka üksikuid inimesi, kellele on seni abi osutanud heasüdamlikud naabrid või lahked tuttavad. Kuna eaka abivajadus ei muutu ajas väiksemaks vaid hoopis kasvab, siis tuleb kätte aeg, kus ei lähedased ega ka lahked tuttavad enam ei suuda katta kõiki eaka vajadusi. Sellest hetkest, kus abivajadus hakkab elukvaliteeti negatiivselt mõjutama, on õige aeg pöörduda abi järele. Abi järele pöördumine ei ole häbiasi ja abi küsimine on täiesti normaalne! Kohustused, mille on endale võtnud lähedased eaka abistamiseks, võivad ajaga muutuda koormaks, mis hakkab käima üle jõu ning hakkab mõjutama ka nende elukvaliteeti. Selleks, et abistajatest ei saaks abivajajad ongi õige pöörduda professionaalse abi järele. Koduteenuste osutamisega on võimalik vähendada omastehooldajate hoolduskoormust. Hoolduskoormuse vähendamine on väga tähtis, kuna see mõjutab omastehooldajate tööturul osalemist ja ka nende endi elukvaliteeti.

Tatjana Stolfat märkis, et koduteenuste järele on Narva linnas suur nõudlus, kuna enamus inimesi eelistab hooldekodule kodus elamist ning sel juhul peab inimene saama oma kodus elada väärikalt. Hetkel osutab Narva Sotsiaaltöökeskus koduteenuseid 320 inimesele. 2020. aasta jooksul kasvas koduteenuseid vajavate inimeste arv 61%. Narva Sotsiaaltöökeskuse põhieesmärgiks on osutada Narva linna elanike vajadustele vastavaid kvaliteetseid ja tulemuslikke sotsiaalteenuseid kvalifitseeritud ning pühendunud tööjõuga kaasaegsetel tingimustel. Teenuste kvaliteet ja vastavus kliendi vajadustele eeldab eelkõige piisavat personali koosseisu. Kahjuks on hetkel puudus personalist. Samas ei ole teenuse kvaliteedi tagamiseks piisav vaid personali arv. Vahel peab teenusele pilgu heitma hoopis teisest vaatenurgast, et märgata selle kitsaskohti ning nendega tuleb tegeleda.

Eelmisel aastal avanes Narva Sotsiaaltöökeskusel ja Narva linna Sotsiaalabiametile võimalus osaleda Sotsiaalministeeriumi projektis, mis on loodud Ida-Virumaa sotsiaalvaldkonna probleemide lahendamise toetamiseks. Projekt keskendub just sotsiaalvaldkonna kitsaskohtadele ja pakub omavalitsustele tuge sellega seotud ülesannete täitmisel. Sotsiaalteenuste teenusedisaini koolitustel osalemine on andnud teenuste kujundamisele väärtuslikku sisendit. Koolituse käigus tutvusime teiste teenuste osutajate kogemusega ja nägemusega kvaliteetsest teenusest. Tatjana Stolfat ütleb, et sotsiaalteenuste teenusedisaini koolitustel aidati meil vaadata teenust kliendi silmadega ja läbi kliendi vajaduste ning tänu sellele saime kinnitust sellele, et klient ei vaja lihtsalt kõrvalabi, vaid ta vajab abi just sellelt teenuseosutajalt, keda ta saab usaldada, kes võtab endale vastutuse teenuse kvaliteedi eest, kes märkab tema muutuvaid vajadusi, kelle osutatav teenus on taskukohane ja selle hind ei mõjuta teenuse kvaliteeti.

Sotsiaalteenustel on eriline koht linna eelarves, kuna selge on see, et sotsiaalteenused ei hakka mitte kunagi kasumit teenima ja vaevalt, et ka nulli jõuavad. See ei olegi sotsiaalteenuste osutamise eesmärk. Kohaliku omavalitsuse korraldatavate sotsiaalteenuste eesmärk on tagada sotsiaalsetesse raskustesse sattunud inimeste toimetulek.

Kuna projekt keskendubki sotsiaalteenuste kitsaskohtade tuvastamisel ja pakub toetust nende parendamiseks ning teenuste arendamiseks, siis on projektirahastusega plaanis luua juurde koduteenuseid osutavate sotsiaalhooldajate töökohti ja hakata kasutama IT-lahendusi koduteenuste osutamisel.

Kuna koduteenuseid osutatakse inimesele peamiselt tema eluruumis, siis teenuse kvaliteedi tagamisel on võtmeroll just töötajal. Projekti käigus viidi läbi olukorra analüüs ja olemasolevatel andmetel põhinevad arvutused, mille tulemusel on selgunud konkreetne tööjõuvajadus. Sotsiaalhooldajate töökohtade juurde loomine võimaldab osutada teenuseid kõikidele klientidele, kes on juba teenusel ja ka nendele, kes järgneva kahe aasta jooksul teenusele jõuavad. Arvestades seda, et teenusel on väga palju üksikuid inimesi, on kliendi jaoks väga tähtsal kohal lisaks majapidamis- ja isikuabitoimingutele ka suhtlemine. Suhtlemise üheks eesmärgiks on ka saada aru asjadest, mis inimesele võivad muret teha ning millele tuleks tähelepanu pöörata, et katta kõik kliendi vajadused või kaitsta teda mis iganes asjaolude eest. Kasvutrendis on ka klientide arv, kes vajavad kõrvalabi ka õhtusel ajal. Hetkel on keskuse ressurss piiratud ja õhtusel ajal osutatakse teenuseid vaid neile, kes ise ei suuda mitte kuidagi korraldada endale abi. Abi osutavad nii lähedased, tuttavad, naabrid kui ka teised juriidilised isikud. Hiljuti leidis aset juhtum, kus õhtusel ajal vanaproua kodus osutati kütmisabi ning küteti üle. Õnnelikuks juhuseks osutus varajane põlengu avastamine.

IT-lahenduste kasutuselevõtt aitab sotsiaalhooldajate tööd lihtsustada ja tagab teenuste läbipaistvust veelgi enam. Praegusel hetkel kannab sotsiaalhooldajad kaasas iga kliendi arvestusraamatut selleks, et märkida sinna osutatud teenuse kestus ja pidada arvestust kliendi raha üle. See on vajalik, et ennetada klientide majanduslikku ärakasutamist. Kõiki toiminguid kinnitavad kliendid oma allkirjaga. Koduteenuste arvestusprogrammi lubab teha kõike seda, mida sai varem tehtud ja lisaks ka kiiret infoliikumist ja kõikide andmete salvestamist ühte kohta, kust on võimalik välja võtta kõik vajalikud aruanded. Lisaks sellele kergendab arvestusprogrammi kasutuselevõtt sotsiaalhooldaja koti kaalu, kuna kaasa tuleb võtta vaid üks tahvelarvuti mitme arvestusraamatu asemel.

Narva Sotsiaaltöökeskus tegeleb aktiivselt taotlusvoorus osalemisega seotud ettevalmistustega. Need tegevused peavad oluliselt mõjutama koduteenuste kvaliteeti ja tulemusena ka klientide elukvaliteeti. Taotlusvoor avaneb esimesel aprillil, kus esitavad oma taotlused kõik projekti osalised ning nende hulgas ka Narva Sotsiaaltöökeskus. Loodame, et taotlus saab positiivse vastuse ja avaneb võimalus osutada teenuseid just selles koguses, mis on vajalik klientide vajaduste katmiseks.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.