Lähetatud autojuhtidele peab edaspidi tagama kohalikega võrdsed töötingimused

Rahvusvahelise reisijate- ja kaubaveoga tegelevad ettevõtted peavad 2. veebruarist arvestama autojuhtide uute lähetamisnõuetega. Ettevõtted peavad tagama autojuhile teenuse osutamise riigis kehtivad töötingimused, kui need on paremad Eestis kehtivatest töötingimustest.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul muutuvad välismaal töötavatele autojuhtide töötingimused paremaks, kuid samal ajal pannakse meie ettevõtted keerulisse olukorda „Kui meie ettevõtete autojuhid on pidanud varem tundma, et mõnes riigis on nad kohalikega võrreldes alamakstud, siis nüüd selline olukord lõpeb. Euroopa ühtsel turul on oluline kohelda autojuhte võrdselt, et muuta veondussektorit laiemal tööturul atraktiivsemaks. Eriti olukorras, kus autojuhtide puudus on süvenev probleem,“ selgitas Aas.

Eesti ettevõtted, kes pakuvad välismaal bussi- või kaubaveo teenust, peavad edaspidi jälgima sihtriigi töötingimusi ning tagama autojuhile võrdsed töötingimused, kui need on soodsamad Eestis kohaldatavatest tingimustest. Paraku peab ettevõte arvestama lisanduva aruandlusega, et pakkuda vedu võrdsetel alustel teiste Euroopa ettevõtetega. Uute lähetusnõuetega ei pea arvestama, kui läbitakse riiki transiidiks või tehakse kahepoolset kauba- või reisijatevedu. Uutest nõuetest saab täpsemalt lugeda majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt (vt all).

„Kuigi Euroopa Liidu liikuvuspaketis on palju olulist ja edasiviivat kogu sektorile, siis oleme koos seitsme liikmesriigiga esitanud kohtuhagid, et tühistada nõuded, mis lähevad vastuollu ühisturu väärtuste ja rohe-eesmärkidega. Seda on meie hinnangul ka veebruaris jõustuvad lähetamisnõuded, mis ei taga sektori võrdset kohtlemist ning paneb meid võrreldes kolmandate riikide ettevõtjatega selgelt halvemasse olukorda. Kuni kohus pole otsustanud meie hagis olevaid liikuvuspaketi normide tühistamist, tuleb direktiivi norme siiski järgida,“ lisas Aas.

Teiste riikide tingimused ja vajalikud juhised peavad olema lihtsalt leitavad iga liikmesriigi vastaval veebilehel. Eestisse lähetatud juhtidele kehtivad tingimused tekivad 2. veebruariks tööinspektsiooni kodulehele (www.ti.ee), välismaise töötaja rubriigi alla.

Rahvusvahelisel kaubaveol autojuhi lähetamise uued reeglid tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2020/1057.

Vedaja peab arvestama edaspidi järgmisega:

 1. Lähetatud juhile tuleb tagada direktiivis 96/71/EÜ toodud lähetuse toimumise riigis kehtivad minimaalsed töötingimused juhul, kui need on soodsamad (töötaja aspektist vaadatuna) juhile Eestis kohaldatavatest töötingimustest.
 2. Lähetuse sihtriigi pädevale asutusele tuleb esitada hiljemalt lähetuse alguses lähetusdeklaratsioon siseturu infosüsteemi (IMI) avaliku liidese kaudu ja tagada selle ajakohasus.
 3. Juhil peab olema kaasas ja ta peab kontrollimisel esitama lähetusdeklaratsiooni koopia (paberkandjal või elektroonilisel kujul).
 4. Kaheksa nädala jooksul lähetuse sihtliikmesriigi pädevate asutuste vahetu taotluse saamisest tuleb saata siseturu infosüsteemi (IMI) avaliku liidese kaudu:
  1. tõendusmaterjal vastuvõtvas liikmesriigis toimuvate vedude kohta, näiteks veodokument (ehk veose saatedokumendid, võib ka e-CMR);
  2. sõidumeerikute andmed, mis on sätestatud määrustes (EÜ) nr 561/2006 ja (EL) nr 165/2014. Sõidumeeriku uute kasutusnõuete kohaselt peab juht alates 2.02.22 kõikide liikmesriikide piiriületused riigitähisega fikseerima (määrus 165/2014 artikli 34 lõiked 6 ja 7);
  3. dokumendid sõidukijuhi tasustamise kohta lähetuse ajal;
  4. tööleping või võrdväärne dokument;
  5. sõidukijuhi tööga seotud tööajatabelid ja maksetõendid.
 5. Erandina ei kohaldata lähetusnõudeid kui:
  1. riigi territooriumi läbitakse kaupa peale või maha laadimata või sõitjaid peale võtmata või neil väljuda laskmata (transiit);
  2. teostatakse kahepoolset veose- või sõitjatevedu;

i.    lisaks kahepoolsele veole võib teha ühe peale- ja mahalaadimistoimingu (sõitjateveol sõitjate sisenemine ja väljumine) läbitavates riikides tingimusel, et veost ei laadita peale ja maha samas liikmesriigis;

ii.    kahepoolsel veol, mis algab asukohaliikmesriigis ja mille puhul ühtki täiendavat toimingut ei tehta, kohaldatakse tagasi teekonnal erandit kuni kahele täiendavale peale- ja/või mahalaadimistoimingule.

Alates 21.08.2023 võib punktides i ja ii nimetatud toiminguid erandi all teha ainult sõidumeeriku SMART 2 kasutamisel.

1 Kommentaar
 1. Vaene valitsus 9 kuud ago
  Reply

  AA mis tingimused anda juhita autule? Korruptsia, tovariši!

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.