Tallinn jätkab Klindipargi arendamisega: linlased esitasid üle 400 idee

Klindipargi skeem

„Ideekorjest saadud tagasiside on oluliseks sisendiks nii Klindipargi visiooni kui ka juba sel aastal algava ideekonkursi lähteülesande koostamisel. Eri kanalite kaudu jõudis meieni ligi 400 seisukohta ja ettepanekut ning jääb üle vaid rõõmustada, et sedavõrd paljud inimesed soovisid pargi arendamisel kaasa rääkida,“ ütles abilinnapea Vladimir Svet.

„Oma mõtteid jagasid pea kõigi Tallinna linnaosade elanikud ja ettepanekud varieerusid üldistest kirjeldustest konkreetsete lahendusettepanekuteni. Eriti selgelt jäi kõlama soov säilitada võimalikult palju looduslikku keskkonda, kuid sooviti ka vaateplatvorme, matkaradasid, mänguväljakuid ja muid objekte, et Klindipargist saaks atraktiivne paik tervislikuks vaba aja veetmiseks keset unikaalset linnaloodust,” märkis Svet.

Tallinn soovib rajada Lasnamäele, Kesklinna ja Pirita piiril kulgevale paeklindile ligi üheksa kilomeetri pikkuse pargiala. Pargi rajamiseks läbi viidud ideekorje tulemusi tutvustatakse neljapäeval, 31. märtsil kell 17–19 Lauluväljaku Klaassaalis. Esitlusüritust saab jälgida ka veebi vahendusel.

Klindipark, mis moodustab olulise osa strateegias „Tallinn 2035“ käsitletud rohelisest liikumisvõrgustikust, on kavas muuta sidusaks ja terviklikuks ajaveetmise alaks kõigile. Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome kompetentsikeskus koos Lasnamäe, Kesklinna ja Pirita linnaosavalitsustega on koostamas visiooni Klindipargi rajamiseks ja kogus linnaelanikelt ideid, kuidas muuta see meeldivaks avalikuks ruumiks.

Kõige aktiivsemad olid Lasnamäe (76 vastajat) ja Kesklinn (24 vastajat). Ideid saabus ka väljastpoolt Tallinna ning esindatud olid nii eesti, vene kui ka inglise keel. Enim ettepanekuid tegid 25–45-aastaste vanuserühma esindajad (kokku 69%).

Tulemuste analüüs näitas, et eri küsimuste all pöörati tähelepanu sarnastele linnaruumilistele aspektidele. Peamisteks märksõnadeks kujunesid „loodus“ ja „vaated“, samuti „rohelus“, vaikus“, „metsloomad“ ja „kodukant“. Valdav osa vastajaist peab väga (84%) või küllaltki oluliseks (15%) looduslikke alasid linnas, samuti meeldib enamikule väga (93%) või pigem (5%) loomulik looduslik keskkond. Ettepanekute fookuses olid linna- ja merevaated, lubjaahju varemed ja Hundikuristik ning Tallinna alumine tuletorn, mida võiks rohkem eksponeerida.

Parki soovitavaid objekte toodi välja 24, neist kõige enam nimetati istumis- ja puhkekohti, välisvalgustust ja infostende. Kaalukalt olid esindatud ka vaateplatvormid, joogikraanid, avalikud tualetid, linnaaiad ja loodusõpperajad, mänguväljakud ja sportimisvõimalused. Nimetatud olid ka kohvikud, piknikukohad ja palju muud, mis teeks klindipargist külastajale mugava ja huvitava paiga. Loopealne ala võiks linlaste arvates olla osa pargist ja Pirita jõelammile soovitakse grillimiskohti.

Ideekorje küsitlusega selgitati välja ka see, milliseid paiku peavad inimesed ebameeldivaks ning millised on suuremad takistused klindiala trajektooril. Peamiselt sai tähelepanu ohtlik klindinõlv ja ebamugavad ühendused klindiala eri piirkondade vahel, jalutamiseks sobivate teede puudumine, autokeskne linnaruum ja ebaturvalised ülekäigud ning uusarenduse lähedus ja kohatine prügireostus.

Kokkuvõtet laekunud ideedest tutvustavad Lauluväljaku ruumides Tallinna Strateegiakeskuse ja Botaanikaaia esindajad, ürituse juhatab sisse ja seda juhib abilinnapea Vladimir Svet. Ettekanded on eesti keeles, kuid küsimusi saab esitada ka vene ja inglise keeles. Uksed on avatud alates kella 16.30.

Täiendav info: tallinn.ee/klindipark

Pealinn.ee

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.