Keskerakond umbusaldab haridusminister Liina Kersnat

"Liina Kersna haldusalas on esile kerkinud mitmeid küsitavusi ja tegematajätmisi, mis on pikka aega vindunud ning kus ei ole suudetud lahendusi välja pakkuda," ütles Jaanus Karilaid.

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon koos EKRE-ga umbusaldab haridus- ja teadusminister Liina Kersnat ning kutsub ka teisi parlamendierakondi avaldusega liituma. Keskerakonna fraktsiooni esimehe Jaanus Karilaiu sõnul on Liina Kersna oma tegevuses ebaõnnestunud.

“Liina Kersna haldusalas on esile kerkinud mitmeid küsitavusi ja tegematajätmisi, mis on pikka aega vindunud ning kus ei ole suudetud lahendusi välja pakkuda,” ütles Jaanus Karilaid. “Oleme seisukohal, et kiirtestide hanke korraldamisel rikkus minister riigihangete seaduse nõudeid ja tekitas riigile miljonite eurode ulatuses majanduslikku kahju. Pikalt on üleval olnud kõrgkoolide rahastamisega seotud probleemid ja patiseisu tõttu ei ole allkirjastatud halduslepinguid. See seab ohtu kogu kõrghariduse jätkusuutlikuse. Minister ei ole teinud selles valdkonnas otsustavaid jõupingutusi.”

Jaanus Karilaid lisas, et Keskerakond toetab eesti keele õpetamise tugevdamist nii koolides kui ka lasteaedades, kuid paraku on just tänane minister mitmed positiivset tagasisidet saanud algatused lõpetanud. 2018. aastal kutsus haridusminister Mailis Reps ellu pilootprojekti “Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas”. Tänaseks on projektiga liitunud üheksast kohalikust omavalitsusest 40 lasteaeda. Kokku on seeläbi venekeelsetesse lasteaedadesse palgatud üle 300 eestikeelse õpetaja. 2020. aasta sügisel laiendati projekti ka koolidele ning 20 eestikeelset õpetajat alustas tööd eesti või vene õppekeelega kooli 1. ja 2. klassis, milles õpib vähemalt 10 muu kodukeelega last. Kahe aastaga kaasati 40 õpetajat.

“Viimane haridusminister, kes antud projektidega uusi õpetajaid palkas, oli keskerakondlane Jaak Aab. Vaatamata suurtele sõnadele ja lubadustele Reformierakonna minister Liina Kersna uusi eestikeelseid õpetajaid koolidesse ning lasteaedadesse juurde ei ole palganud,” nentis Jaanus Karilaid.

Umbusaldusavaldus antakse üle teisipäeval, 14. juunil.

6 kommentaari
 1. harry 6 kuud ago
  Reply

  Nebukadnetsar kutsub sõtta Arpaksadi vasas juudit1
  1
  1 Nebukadnetsari kaheteistkümnendal valitsemisaastal, kui ta valitses assüürlaste üle suures Niineve linnas, valitses Ekbatanas meedlaste üle Arpaksad,
  2 kes ehitas ümber Ekbatana müürid tahutud kividest, mille laius oli kolm küünart ja pikkus kuus küünart. Ta tegi müüri seitsekümmend küünart kõrge ja viiskümmend küünart laia.
  3 Ta tegi väravate kohale tornid, mis olid sada küünart kõrged ja mille alusmüüride laius oli kuuskümmend küünart.
  4 Ta valmistas väravad, seitsekümmend küünart kõrged ja nelikümmend küünart laiad, et tema võimas sõjavägi ja jalaväe read saaksid sealtkaudu välja minna.
  5 Neil päevil hakkas kuningas Nebukadnetsar sõdima kuningas Arpaksadi vastu suurel tasasel maal, mis on Ragau piirkonnas.
  6 Siis tulid tema juurde kokku kõik, kes elasid mäestikus, ja kõik, kes elasid Eufrati, Tigrise ja Hüdaspese kaldail ning eelamlaste kuninga Arjoki väljadel. Nõnda kogunesid paljud rahvad Kaldea poegade vastu.
  7 Assuri kuningas Nebukadnetsar läkitas sõna ka kõigile, kes elasid Pärsias, ja kõigile, kes elasid läänes, Kiliikia ja Damaskuse elanikele Liibanonil ja Antiliibanonil, ja kõigile, kes elasid rannikul,
  8 ja rahvaile Karmelis, Gileadis, Kõrg-Galileas ja suurel Jisreeli tasandikul
  9 ja kõigile Samaarias ja selle linnades ning teisel pool Jordanit kuni Jeruusalemmani ja Beet-Anotis, Halhulis ja Kaadesis kuni Egiptuseojani ja Tahpanheesis, Raamsesis ning kogu Goosenimaal
  10 Tanisest ja Memfisest veel edasi, ka kõigile, kes elasid Egiptuses kuni Etioopia piirideni.
  Kutsutud tõrguvad tulemast
  11 Aga kõik elanikud kogu sellel alal ei arvanud millekski Assuri kuninga Nebukadnetsari sõna ega tulnud koos temaga sõtta, sest nad ei kartnud teda, vaid ta oli nende silmis nagu harilik mees. Nad saatsid tema käskjalad tagasi tühjalt ja häbiga.
  Arpaksad võidetakse ilma abita
  12 Nebukadnetsar sai siis väga vihaseks kõigi nende maade peale ning vandus oma aujärje ja kuningriigi juures, et ta kindlasti maksab kätte kõigile Kiliikia ja Damaskuse ja Süüria aladele ning tapab oma mõõgaga ka kõik Moabimaa elanikud ja ammonlased, nõndasamuti kogu Juudamaa rahva ja kõik, kes elavad Egiptuses kuni kahe mere piirkonnani.
  13 Ja seitsmeteistkümnendal aastal läks ta oma sõjaväega kuningas Arpaksadi vastu, võitis ta sõjas ja ajas põgenema kogu Arpaksadi sõjaväe, kõik tema ratsanikud ja sõjavankrid.
  14 Ta vallutas tema linnad ning tungis kuni Ekbatanani, vallutas selle tornid, rüüstas tänavad ja muutis selle toreduse häbiks.
  15 Arpaksadi enese võttis ta vangi Ragau mäestikus ja torkas ta läbi oma viskodadega, hävitades ta sootuks.
  16 Siis ta pöördus tagasi Niinevesse, tema ja kõik need, kes koos temaga olid, väga suur hulk sõjamehi. Ja tema ning ta sõjavägi veetsid seal rõõmsasti pidutsedes sada kakskümmend päeva.

  juudit2
  Olovernes läkitatakse karistusretkele
  2
  1 Kaheksateistkümnendal aastal, esimese kuu kahekümne teisel päeval, kõneldi Nebukadnetsari, Assuri kuninga kojas, et ta maksab kätte kõigile maadele, nagu ta oli ütelnud.
  2 Ja kuningas kutsus kokku kõik oma teenrid ja kõik oma suurnikud ning andis neile teada oma salanõu. Ta avaldas oma kindla otsuse hävitada täielikult kõik need maad.
  3 Nemadki arvasid, et on vaja hävitada kõik need inimesed, kes ei olnud tema käsku täitnud.
  4 Ja sündis, kui ta oli nõu pidanud, et Assuri kuningas Nebukadnetsar kutsus oma sõjaväe ülempealiku Olovernese, kes oli temast järgmine mees, ja ütles talle:
  5 „Nõnda ütleb suurkuningas, kogu maailma isand: Vaata, sa pead minema siit minu palge eest ja võtma kaasa mehed, kes usaldavad oma jõudu, sada kakskümmend tuhat jalameest, ja hulga hobuseid koos ratsanikega – kaksteist tuhat –
  6 ja pead siis minema kõigi maade vastu läänes, sest nad ei ole kuulda võtnud minu käsku.
  7 Ja kuuluta neile, et nad hoiaksid valmis mulla ja vee!+ Sest oma vihas lähen ma nende vastu ja katan kogu maapinna oma sõjaväe jalgadega ning annan nad sellele rüüstata.
  8 Nende haavatud täidavad siis nende orud ja ojad ning jõgi on täis nende laipu.
  9 Ja nende hulgast võetud vangid viin ma maailma igasse äärde.
  10 Sina mine nüüd ja valluta mulle kogu nende ala, ja kui nad sulle alistuvad, siis jäta nad mulle nende karistuspäevani!
  11 Aga sõnakuulmatuile ärgu su silm heitku armu, vaid lase neid tappa ja riisuda kogu maal, mille sa vallutasid!
  12 Sest nii tõesti kui ma elan ja minu kuningriik on võimas: mis ma olen ütelnud, seda ma teen oma käega!
  13 Sina ise aga ära astu üle mitte ühestki oma isanda käsust, vaid tee täpselt nii, nagu ma sind olen käskinud, ja ära viivita seda tegemast!”
  Olovernes täidab käsu
  14 Olovernes läks siis ära oma isanda palge eest ja kutsus kõik võimukandjad, väepealikud ja Assuri sõjaväe juhid
  15 ning luges üle võitluseks valitud mehed, nagu tema isand oli teda käskinud, umbes sada kakskümmend tuhat, ja kaksteist tuhat ratsanikku-ammukütti.
  16 Ta rivistas nad nõnda, nagu on tavaks suure sõjaväe korraldamisel.
  17 Ja ta võttis väga suure hulga kaameleid, eesleid ja muulasid nende koormate jaoks ja lugematult palju lambaid, härgi ja kitsi neile moonaks,
  18 igale mehele külluses toitu ning väga palju kulda ja hõbedat kuningakojast.
  19 Siis läks ta teele kogu oma sõjaväega, et minna kuningas Nebukadnetsari eele ja katta kogu maapind läänes oma sõjavankrite, ratsanike ja valitud jalameestega.
  20 Ja segarahvast, kes tulid koos nendega, oli nõnda palju nagu rohutirtse või nagu liiva, mis on maa peal; seda ei saanud lugeda rohkuse pärast.
  21 Nad läksid välja Niinevest kolm päevateekonda Bektileti tasandiku suunas ja lõid leeri üles alates Bektiletist selle mäe lähedale, mis on Ülem-Kiliikiast vasakul.
  22 Olovernes võttis kogu oma sõjaväe: jalamehed, ratsanikud ja sõjavankrid, ning läks sealt mäestikku
  23 ja lõi maha Puudi ja Luudi ning riisus kõiki Rassise poegi ja Ismaeli poegi, kes elasid kõrbe ääres lõuna pool kaldealasi.
  24 Ja ta läks üle Eufrati ning läbis Mesopotaamia ja purustas kõik kindlustatud linnad Abroona jõe kaldal kuni mereni.
  25 Siis ta vallutas Kiliikia alad ja lõi maha kõik, kes temale vastu hakkasid, ning tuli Jaafeti piirideni, mis on lõuna pool vastu Araabiat.
  26 Ja ta piiras ümber kõik midjanlased, süütas põlema nende telgid ning rüüstas nende karjad.
  27 Siis läks ta alla Damaskuse tasandikule nisulõikuse ajal, põletas ära kõik nende põllud, tappis lamba- ja veisekarjad, rüüstas nende linnad, laastas nende maa ja lõi mõõgateraga maha kõik nende noored mehed.
  28 Siis hirm ja kartus tema ees langes nende peale, kes elasid mererannikul, kes olid Siidonis ja Tüüroses ning kes elasid Suuris ja Okinas, ja kõigi peale, kes elasid Jamnias. Ka Asdodi ja Askeloni elanikud kartsid teda väga.

  3
  Rannikuelanikud pakuvad rahu
  3
  1 Nad läkitasid tema juurde käskjalad rahusõnumiga, et need ütleksid:
  2 „Vaata, meie, suurkuningas Nebukadnetsari orjad, lamame sinu ees: talita meiega nõnda, nagu sinule on meelepärane!
  3 Vaata, meie eluasemed ja kõik meie maad, kõik nisuväljad, lamba- ja veisekarjad ning kõik meie leeride karjatarad on sinu palge ees: talita nõnda, nagu sinule meeldib!
  4 Vaata, ka meie linnad ja need, kes seal elavad, on sinu orjad: tule kohtle neid nõnda, nagu sinu silmis on hea!”
  5 Mehed tulid Olovernese juurde ning kuulutasid temale neid sõnu.
  6 Siis ta läks koos oma sõjaväega alla rannikule ja paigutas väehulgad kindlustatud linnadesse ning võttis sealt valitud mehi abiväkke.
  7 Ja nemad ise ja kogu nende ümbruskond võtsid tema vastu pärgade, tantsude ja trummidega.
  8 Ometi hävitas ta kogu nende ala ja raius maha nende hiied, sest temal oli käsk kaotada kõik maa jumalad, et kõik rahvad austaksid ainult Nebukadnetsarit, et kõik nende keeled ja suguharud hüüaksid teda appi kui jumalat.
  Olovernes pöördub Juudamaa vastu
  9 Siis ta tuli Jisreeli juurde Dotani lähedale, mis on Juuda suure tasandiku kohal.
  10 Ja ta lõi leeri üles Geba ja Skütopolise vahele ning oli seal kuu aega, et kokku koguda kõik oma sõjaväe voorid.

  • vaata, kes olid suuremad maksjad 6 kuud ago

   CREA arvestuse kohaselt teenis Venemaa 100 päevaga kütuste müügist 93 miljardit eurot. Kõige suuremad panustajad on olnud Hiina (13 miljardit), Saksamaa (12 miljardit), Holland (9 miljardit), Itaalia (8 miljardit), Türgi (7 miljardit), Prantsusmaa (4 miljardit)ja Poola (4 miljardit).

   Kõige vähem on Venemaalt ostnud kütuseid Egiptus, Eesti ja Slovakkia, igaüks neist 1 miljoni euro eest.

 2. Ele 6 kuud ago
  Reply

  Minu meelest on ebaõnnestunud kõik Reformierakonna poliitikud sest nad ei hoolimeie rahva heaolust. Keskerakonnast võiks nene hulka minna ka Liimets. Ega reformierakondlastest pole mingit tolku ka Riigikogus. Mõned saavad palka selle eest et meisterdavad valesüüdistusi keskerakondlastele.Nõiteks mida kasulikku on tenud meie riigile kurikael E.N.Kross aga halba on palju teinud või Randpere kes enne valimisi ilmub välja ja räägib lollusi. See on vaid paar näidet. Mida kõik pole reformierakondlased teinud et pääseda võimule. See mis Edgar Savisaarele tehti meenutab stalinistlikke kuritegusid.

 3. Nojah 6 kuud ago
  Reply

  Mulle on meeldinud Keskerakond eriti siis kui esimeheks oli Edgar Saviaar, meeldis ka Rahvaliit kuid praegune Keskerakond on ka parem kui teised erakonnad ja koostööks on parim EKRE sest ekrelastega on koostöö võimalik. Koostöös suudetakse palju head ära teha meie rahvle.Mul oli kahju kui eelmine valitsus laiali läks ja leidsin õigustuseks vaid asjaolu et reformierakondlase valesüüdistused jõudsid Rataseni ja taheti neid kaela määrida ka Kõlvartile. Sain aru et nendel polnud sellest korruptsioonisüüdistusest aimugi ja mitte mingit süüd. Aga on ju teada milleks on võimelised reformierakondlased ja parem oli alistuda.Tore et ekrelased pole solvunud ja on nõus koostööd ka edaspidi tegema . See nõitab kui hoolivad nad on. Ehk on Isamaa ka nõus koostööd jätkama ja sassdakse enamus.

 4. Nii 6 kuud ago
  Reply

  Kas Liina Kersnal on üldse vastavat heridust või on ta mõni teadlane hariduse valdkonnas. Ta ju eu sobigi haridusministriks nagu ei sobi Liimets välesministriks sest ta ei taha ega oska sõlmida kasulikke leppeid meie riigile.

 5. Küsimus 5 kuud ago
  Reply

  Kas Kersna peatatud tagasiastumise avaldus rahuldati või mitte lõpuks ? Või oli see Kallase mäng – et tagasiastunud ministrid valitsusena – said kompensatsiooni ja seepärast jäeti Kersna avaldus venima ? Ja palju selle nalja eest maksti kui maksti ?

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.