Noororganisatsioonid tunnevad muret vihkamise leviku pärast

Baltic Pride Tallinnas. Foto: LIIS TREIMANN/SCANPIX

Eesti noortevaldkonna organisatsioonid tunnevad muret inimlike ja hoolivate väärtuste kadumise pärast ühiskonnas ning märgivad, et LGBT ühingu ähvardamine on ületanud igasugused piirid.

Noorteorganisatsioonid märgivad, et reedel pidi Tartu noortekeskuses Lille Majas toimuma LGBT+ noortele ja teistele huvilistele avatud teemaõhtu arutlemaks mitmekesisuse üle ühiskonnas. Viimasele ajale omaselt hakati sotsiaalmeedias sel teemal inimesi üles kutsuma meeleavaldustele, millest üks plaaniti pidada just reede õhtul noortekeskuse ees, kuhu noored teemaõhtule tulema pidid. “Nüüdseks on vastuseis ja ähvardused kasvanud üle igasuguse piiri – täna saame meediast juba lugeda, kuidas üks meeleavalduses osaleja on lubanud noortekeskuse põlemagi panna. Kas noortekeskus, mis peaks olema turvaline keskkond kõikidele noortele, on muutumas osade täiskasvanud inimeste kiusu ajel kardetud paigaks, kus nii lapsed kui ka nende vanemad peavad nüüdsest muret tundma oma elu ja turvalisuse pärast?” küsivad noorteühendused oma avalikus pöördumises.

Midagi taolist leidis alles hiljuti aset ka Pärnus, kus vihameelsed täiskasvanud kogunesid noori piirama ja verbaalselt ründama. Muude vaenulike aktsioonide hulgas on Tartu teemaõhtu toimumise avaldamisest alates kohalikke noorsootöötajaid ähvardatud ning internetis on avaldatud etteheitvaid artikleid noorsootöötajate fotodega.

Noorsootöötajad lähtuvad oma töös noorsootöö kutse-eetikast, nad on sallivad ja austavad erinevusi ning innustavad ka noori vastastikusele lugupidamisele, mõistmisele ja empaatiale. Noorsootöötaja ei alaväärista oma käitumisega ühegi noore arvamust tema vanusest, soost, rahvusest, religioonist, võimetest, isikuomadustest või muudest asjaoludest tingituna. Need väärtused on ühtlasi osa meie seadusruumist ja on ühiskonnas kokku lepitud.

Eesti LGBT Ühingu ja USA haridusorganisatsiooniga GLSEN koostöös läbi viidud 2018. aasta uuringu järgi on uuringus osalenud 561-st LGBT+ noorest üle Eesti 68 protsenti kogenud vaimset ahistamist oma seksuaalse identiteedi, sooidentiteedi või soolise eneseväljenduse tõttu ka koolis. “Seetõttu on igati mõistetav ja noorsootöö põhimõtete seisukohast olulise tähtsusega, et noorsootöötajad kõige muu kõrval ka selle teemaga tegeleksid. Iga noor on väärtus ja kõikidel noortel peab olema Eestis hea kasvada ja areneda, sh neil, kes kuuluvad vähemusrühmadesse. Noorsootöötajad teevad tänuväärset tööd selle nimel, et kõiki noori koheldaks võrdselt, lugupidavalt ning eelarvamustevabalt,” seisab pöördumises.

Ühiskonnas juba pikemat aega toimuv vähemusrühmi halvustav ja kiusav kohtlemine on pannud Eesti noortevaldkonna organisatsioone tõsiselt muret tundma inimlikkuse, headuse, viisakuse ja lugupidava käitumise kadumise pärast ühiskonnas. “Näeme kahetsusega, et täiskasvanute eestvedamisel, sealhulgas poliitikute ja haridusametnike vaikival pealtvaatamisel korraldatakse üritusi, avaldatakse sõnavõtte ning sõna otseses mõttes ähvardatakse ja kiusatakse taga noori kindlate tunnuste, olgu selleks nahavärv, seksuaalne orientatsioon, maailmavaade vms alusel. Lisaks sellele on jõutud ka noortega töötavate professionaalide – noorsootöötajate, psühholoogide, õpetajate – kiusamiseni. Lisaks on viimastel kuudel meedias avaldatud negatiivseid sõnavõtte peaasjalikult LGBT ühingu ja nende tegevuste vastu, mis on tagajalgadele ajanud kogu kolmanda sektori. Kuhu edasi?,” seisab pöördumises.

Kolmas sektor on tõestanud end kui kodanikke ühendav, kogukondi kaasav ning ühiskonnale lisandväärtust loov osa ühiskonnast. Teatavate ideoloogiliste kaalutluste tõttu on paratamatult jäänud kõlama sõnum, et kuna ühe mittetulundusühingu tegevus ei vasta osade otsustajate maailmavaatelistele põhimõtetele, peaks justkui kahtluse alla seadma kogu kolmanda sektori tegevuse. “Selline suhtumine ei ole kuidagi kohane ning antud olukorrale vaikiva nõusoleku andmisega anname alla igasugusele lugupidava suhtumise tavadele. Möödas on need ajad, kus pigistame silmad kinni ja “elame üle”. Tribüünidel istumine ja etendusele kaasa elamine võib viia kodanikuühiskonna väljasuretamiseni,” leiavad noortevaldkonna ühingud.

Viisaka ja tolereeriva argumenteerimiskultuuri teerajajateks on Eestis suuresti poliitikud. Seda põhjusel, et nende sõnavõtud, arvamused, laitmised ja kiitmised ületavad tihedamini uudiskünnist kui ükskõik, millise üksikindiviidi tõekspidamised ja ütlused. Igasuguse meedia tarbimine algab tänapäeval noorest east ja info on kättesaadav paljudest erinevatest kanalitest. “Sellises olukorras ei saa lubada huvigruppe halvustavaid ja diskrimineerivaid sõnavõtte inimestelt, kes on valitud rahva tahet ellu viima. Olles pideva avaliku tähelepanu all, tuleks järgida põhimõtet “enne mõtle, siis ütle”.Head otsustajad –  viha loob viha. See ei ole eeskuju, mida peaks näitama,” seisab pöördumises.

Ajaloos on olnud aegu, kus noorsootööd on püütud poliitilistel eesmärkidel ära kasutada, ning isegi aastal 2019 kõlab Eestis üleskutseid, mis võimuambitsioonist kantuna sihivad noori ja noorsootööd samal eesmärgil. “Tänapäeval ei ole selline lähenemine aga siiski võimalik, sest meil on kokku lepitud kindlad reeglid noorsootöös, mis tuginevad üldinimlikel väärtustel ja vastastikusel lugupidamisel, kriitilisel mõtlemisel ning arutelul, sh arutelul ühiskonnas toimuva üle! Nende väärtuste eest ka allakirjutanud organisatsioonid koos noorsootöötajatega oma igapäevatöös noortega seisavad. Võimalik, et võib tunduda hirmutav, kui noored tahavad turvalises keskkonnas koos neutraalsete ja noortesse lugupidavalt suhtuvate täiskasvanutega ühiskonnas toimuva üle arutleda. Lihtsam oleks ehk noortele ette öelda, kuidas mõelda ja mida maailmaasjadest arvata. Taolisest ühiskonnast oleme tõesti tulnud, kuid miks peaksime sinna tagasi tahtma?” küsivad noorteorganisatsioonid.

Allakirjutanud noortevaldkonna organisatsioonid tunnustavad kõiki noorsootöötajaid ning teisi noortega töötavaid inimesi julguse eest seista üldinimlike väärtuste eest ning käsitleda tundlikke teemasid, mis ühelt poolt aitavad noortel olla need, kes nad on, ning teisalt tõstavad teadlikkust noorte hulgas erinevuste osas, kasvatavad lugupidamist teiste inimeste suhtes – selleks, et kõigil oleks Eestis hea elada.

Pöördumisele on alla kirjutanud Eesti Noorsootöötajate Kogu, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus,  Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit ja SA Archimedese noorteagentuur.

19 kommentaari
 1. Miks 3 aastat ago
  Reply

  ükski pederast ei selgita, miks nad peavad avalikult ja rahva kulul liputama? Mis õiguse liik see on, kui eputad oma imemis- ja lakkumisihaga? Assinovski Senka juba jõudis selle liigitada inimõiguseks, kuid mitte keegi pole seda seni keelanud. Samas pole Senka seda ka tõestanud, on piisanud vaid lärmilöömisest.

 2. u. 3 aastat ago
  Reply

  LGBT hälbed on tänapäeva meditsiini võimaluste piires ravitavad. Samas vaadates LGBT aktiivset propagandat avalikkuses, meedias, koolides ja lasteaedades on tegemist ilmselt nakkusohtliku hälbega.

 3. soovitus 3 aastat ago
  Reply

  Õige jutt küll, aga siingi tuleb mingid piirid seada ka noortele, maailmavaatelises osas., või selle teostamises.
  LOOMAPIINAJA ja/või, SADISTI LOODETAVASTI TE EI TOLEREERI ….???
  VANAINIMESTE NÄRVUTAJAT JA NÕRGEMATE ÜLE VÕIMUTSEJAT KA MITTE…???
  Omalt poolt soovitaksin reeglit, et INIMEST TULEB HINNATA SELLE JÄRELE, MILLIST KESKKONDA TA ENDA ÜMBER LOOB, KAS HOOLIVAT, HEADUST VÄÄRTUSTAVAT EELKÕIGE, EMPAATILIST KÕIGI ELUSOLENDITE /pean silmas loomi, loodust, / VÕI VASTUPIDI. Seda vastupidist ei kompenseeri töörabamine,võim, nn.”talupojamõistus””,sest neid juhivad pragmatism, ahnus, võimukus, lollus .
  Homoseksuaalsuse vastu ,nagu kirjutanud olen,pole mul midagi, niikaua kui see ise ei tooda mistahes vägivaldsust. See o n olnud looduses nii inimeste kui loomade juures alati ja kuulub looduse vahendite hulka
  ülesigimise piiramiseks. Nahavärv mind ka ei häiri, niikaua kui juhindutakse minu poolt soovitatud hindamisest.
  reeglitest,tõekspidamistest.- olla Hooliv, Hea, inimene ja luua vastavat keskkonda. Kaitsta loomi ja loodust ja nõrgemaid ühiskonnaliikmeid.

 4. hetero-eakas 3 aastat ago
  Reply

  KUULASIN JUST PRAEGU RAADIOST KAHE VASTUOLULISE GRUPI SÕNAVÕTJATE HÜÜDEID SEOSES KAVANDATUD LGBT ARUTELUGA.
  ASI ON VÄGA OHTLIKUKS MUUTUNUD, SEST VASTANDAB VANAD JA NOORED. !!!
  JA SEDA SARNASELT 2 VÄGA PIIRATUD SILMARINGIGA VANEMAEALISE LAUSA RUMALATE VÄLJAÜTLEMISTE TULEMUSENA.
  HOMOSEKSUAALSUS EI OLE PATT EGA SURM, nagu keegi vanaproua karjus. JUMAL ON ARMASTUS JA ARMASTUS JA VASTASTIKUNE SOOV PÜHITSEB SEKSUAALSUSE KUI SEEJUURES EI KAHJUSTATA KEDAGI. EGA KASUTATA VÄGIVALDA.. See on nii inimestevaheline kokkulepe nagu on seda heteroseksuaalsus ja biseksuaalsus. Et armastus tänapäeval on naeruasi ja oli ka varem, seda ka ja eelkõige heteroseksuaalide juures,kus lähtuti majand. kasust mehe ja naise liidu puhul ,., …siis ei peaks keegi niiväga patus homoseks. süüdistama.
  MEESTEVAHELINE HOMOSEKSUAALSUS ON KAASASÜNDINUD, NAISTEVAHELINE TEKIB TAVALISELT VASTAVALT KESKKONNATINGIMUSTELE. Ilmselt rajaneb ta biseksuaalsusel ,mis minu meelest on samuti kaasasündinud.
  INIMESED, KES LÄHEVAD VÕÕRASTE TEKKIDE ALLA LUURELE PEAKSID KÕIGEPEALT OMA SILMARINGI LAIENDAMA JA PIIRATUD MÕISTUST KATSUMA VENITADA.
  MINGISUGUSEID RAVISID HOMOSEKSUAALSUSE VASTU POLE JA POLE KA TARVIS.
  KIRIKUD ON HAKANUD TASAPISI ÄRKAMA JA ARU SAAMA, ET KAASAJAGA MITTE KAASAS KÄIES, NAD ON HÄLBINUD HOOPIS ARMASTUSE TEELT, MIS ON IGAS KUMALASÕNAS /mitte aint kristlikus/ LÕIGE TÄHTSAM JA JUHTIVAM.
  HÄDA ON SELLES, ET NÜÜD VASTANDUVAD PAARI RUMALA JA HÜSTEERILISE VANAINIMESE VÄLJAÜTLEMISTE TÕTTU VEELGI NOORED JA VANAD, MIS ON VÄGA HALB JA OHTLIK !.
  NOORED, KÕIK VANAD EI OLE NII LOLLID JA PIIRATUD EGA KAKLUSHIMULISED.- SUUREM OSA EI OLE.
  OLEKS HEA, KUI TE SAAKSITE ARENENUD MÕISTUSEGA VANADEGA VAHEL ELU ÜLE RÄÄKIDA JA KUULATA NENDE KOGEMUSI, ARVAMUSI, SEST NEIL ON NEID IKKA MITU x ROHKEM. v.a. MÕNED NARRID, KES EI OSKA OMA ENERGIAT MUJALE KUI HÄBISTAMISESSE JA ENESE PAREMAKS KUULUTAMISESSSE ,VÄGIVALDA PANNA.
  SEDA KIRJUTAB VANEMAEALINE PAADUNUD HETERO, ÄRGE MEID NENDE NARRIDE JÄRELE KLASSIFITSEERIGE. MEIL VÕIB PALJU ÜHISEID ARUSAAMU JA SUHTUMISI OLLA, KOOS TEHES, HEAD TEHES
  MAAILMAS .

  • Loodus 3 aastat ago

   pole pederastiat ette näinud, sellele on tulnud väärakad ise. Loodus on ette näinud hoopis järglaste muretsemise ja ksvatamise, kuni nad ise ennast hakkavad ülal pidama.

 5. to loodus 3 aastat ago
  Reply

  Mis see SINU ASI ON ??? kui keegi ka pederastiaga tegeleb, nagu sa nimetad seda.???
  MIKS see snd nii hirmsasti ärritab ??? Ka heteroseksuaalset akti võib nimetada mitmete tuntud nimedega – ei hakka neid siin üles lugema.
  LOODUS ON HOMOSEKSUAALSUSE ETTE NÄINUD NII LOOMADEL KUI INIMESEL, NAGU TA ON ETTE NÄINUD KA SIGIMISE, SIGITAMISE JA SURMATUNGI, ELU JA SURMA. MIKS MUIDU TA ON ALATI OLNUD JA SAAB OLEMA.
  EI OLE VÕIMALIK LÕPMATULT SIGITADA ÜHEGI LIIGI PIIRES, SELLELE ON LOODUSEL MITMEID VASTUMÕJUSID. AGA INIMKOND TEEB SEDA JA SEEGA EI OLE TA PAREM PRUSSAKAST VÕI ROHUTIRTSUST.
  Sigitamine kuulutatakse vajalikuks ja heaks ka rahamajanduse tõttu, sest rahamajandus nõuab järjest suuremat tootmist ja toodete kaelamäärimist, see ülistab ja surub peale, määrab inimese sots.seisundit -väärtust talle kuuluvate mõttetute liigsete asjadelaama järele, sest vaja on toota ,et saada kasumit, et muretseda asju = et raha liiguks. Et kõik ikka töötaksid palehigis ega mõtleks, veel vähem tunnetaks.
  Ka , et kohalikel vürstidel oleks ettureid, millega mängida, sest mis vürstid nad muidu oleksid.
  Ja inimesed, kes ei oska oma eluga muud peale hakata ,kel pole elu mõtet ega seda otsigi, teevad teistele järele – lapse. Mõnikord ka lootes sel viisil leida armastust.
  SA OLED NÄINUD LEPATRIINUDE KARJU, KES MERES UPPUNUD, -NAD ISE LÄHEVAD SINNA KAS MINGI PARASIIDI VÕI VIIRUSE, massipsühhoosi MÕJUL, KUI NEID LIIGA PALJU ON SAANUD, SAMUTI TIGUSID RONIMAS KÕRTE OTSA, KUST LINNUD NEID NÄEVAD – SEST NEID ON LIIGA PALJU SAANUD. TÕENÄOLISELT TOIMUVAD KA INIMESTEVAHELISED SÕJAD SEETÕTTU, KUID SIIS ON SEE PARASIIT VÕI VIIRUS ROHKEM VAIMNE.
  SA RÄÄGID KUI KESKAEGNE NAISTERAHVAS, KES ÖÖSÄRKI AINULT KERGITAB JA MEHE LIGI LASEB TEATUD AKTI SOORITAMISEKS LASTE SAAMISE EESMÄRGIL. OLLES PULKSIRGE JA LIIKUMATU, SEST PATT ON SURM.
  MA EI TEA MIS KESKKONNAS SA KASVASID, OLETAN KARMUST, JULMUST, USUNDI VÄÄRAT TÕLGENDUST, SEKSUAALSUSE VÄÄRASTUNUD KÄSITLEMIST – VASTIKUKS VÕI PATUSEKS MUUTMIST..
  SEST NII PEALISKAUDNE, RUMAL JA OMETI VANKUMATU OMAS LOLLUSES EI SAA MUIDU OLLA.
  SU KODUTÖÖ ELUKOOLIS ON TÄIESTI TEGEMATA. SELLEST MEELETU FRUSTRATSIOON, MILLE PEAD KELLEGI PEAL VÄLJA ELAMA – OLGU LOOMAD, HOMOS., VÕI TEISED NÕRGEMAD, KEDA SAAD SUNDIDA, VÄÄNATA. HOIDKU TAEVAS SELLISE LASTEKODUJUHATAJA, VANADEKODUJUHATAJA VÕI KOERAOMANIKU VÕI KÜ ASJULISE EEST, SOTS.TÖÖTAJA EEST !!! Ehl lähed jahimeheks või ässitad jahimehi, loomapüüdjaid, ajakirjandust, astud rahvamalevasse.

 6. Nojah 3 aastat ago
  Reply

  Kogu kurjus tuleb Reformi tagatoast kus mõeldakse välja laimu, valesüüdistusi. Võimuahnus on nii suur mis tekitab vihavaenu ja alatuid tegusid. Ka noori mõjutab see. Aga ärgu neist pahatahtlikest inimestest snitti võtku.

 7. Luba mul olla oma Armastuse tööriist, oma rahu varjupaik 3 aastat ago
  Reply

  MAAILMAS ELAB PRAEGU LIGI 9 MILJARDIT INIMEST JA SEE ARV SUURENEB IGAS SEKUNDIS JÄRJEST SUUREMA KORDAJA VÕRRA.
  SA AJAD VANAD JA NOORED SUURDE TÜLLI, SEST NAD HAKKAVAD VANADUST SAMASTAMA SINUSUGUSTEGA.
  SU JUTT ON TAGURLIK.
  AGA SA OLED ETTUR ,MÄNGUASI KELLEGI KÄES, PARTEIDE TÜLIDES, KOHALIKU PENSIONITÕUSU TÕKESTAMISE TEENISTUSES MINGITE KOHALIKE JÕUDUDE POOLT, VÕI MERETAGUSTE MAHHINATS. SEST ETTE ON JU TEADA, ET VÕIDAVAD NOORED JA PROGRESSIVSED. SOOVIN VAID, ET POSITIIVSEID ARENGUID POOLDAKSID NOORED KA MUUDES KÜSIMUSTES – TÕELIST HOOLIVUST, EMPAATIAT KÕIGE ELAVA VASTU JA PÜÜAKSID TEADUSLIKKE JA HALDUSLIKKE JM. ELUKORRALDUSLIKKE POSITIIVSEID ARENGUID KA ELLU VIIA. MITTE SINU KOMBEL KIRIKUS VIHAGA HUKATUST PALVETADES NEILE.
  SEST ÖELDUD ON, PIIBLIS, – KES EI TUNNISTA MIND /ütleb Kristus = Armastuse-Agape sümbol/ EI PÄÄSE ISA /Jumala juurde, ei tunnista Teda /
  Ja neile, kes oma elule mõtet ega ÕIGET TEED ei leia , kordan PÜHA FRANCISCUSE SÕNADEGA –
  LUBA MUL OLLA OMA ARMASTUSE /AGAPE/ TÖÖRIIST, LUBA MUL OLLA OMA RAHU VARJUPAIK.
  See on fr. palve Jumala poole. SELLEGA PÖÖRDUN NOORTE POOLE ! Ja mõelgu sellele vanad, et kahetseda valesti elatud elu, kui see vale on olnud, kui selles valet on palju olnud.
  Soovitan vaadata järele ka filme “Loomade ebatavalised sõbrad” ETV-st jms. Siis hakkate ehk mõistma seda Fr. palvet.

  • Ära 3 aastat ago

   nuta, varsti läheb lahti 3. ilmasõda ja massitapud vähendavad seda 9 miljardit päris kenasti. Paljugi loksub siis paika, sest rahuajal ei oska inimesed ennast ise vabatahtlikult korraldada. Meid päästab suur sõda!

 8. järg 3 aastat ago
  Reply

  EI ARVANUD, ET PEAN HOMOSEKSUAALSUST KUNAGI KAITSMA HAKKAMA, SEST SEE POLE OLNUD MULLE KUNAGI SEGAVAKS PROBLEEMIKS, v.a. MÕNINGATE HOMOSEKSUAALSETE VÕI BISEKSUAALSETE ARMUKADEDUS ÜSNAGI TAHUMATUL MOEL.
  MINU PROBL. JA KAITSEALUSED ON OLNUD IKKA LOOMAD , LOODUS JA NÜÜD KA VANAINIMESED, SEST JÄÄN KA ISE VANAKS. JA VANADE ELU ON VILETS + VILETSUS MATERIAALS. MÕTTES.
  NOORUSES MUIDUGI OLID ARMASTUSEPROBLEEMID , OTSISIN TEDA MINAGI , JA ENESE ELU MÕTTE OTSIMINE, TEOSTAMISE PÜÜD, VIIS. jne.jne.jne.

 9. Kõige 3 aastat ago
  Reply

  huvitavam on tõik, et nüüd karjuvad enda ahistamisest just need, kes selle vihaseemne rahva sekka külvasid – pederastid!

 10. to kõige 3 aastat ago
  Reply

  Paluks konkreetseid näiteid, et meie, teised , ka teada saaksime !

  • Väike 3 aastat ago

   loetelu: Joku Alender, Margit Mikko, Vilja Kiisler, Ahto Lobjakas, Heljo Pikhof, Helmen Kütt, Vahur Koorits, Krister Paris, Kersti Kaljulaid, Toomas-Hendrik Ilves, Kaja Kallas, Siim Kallas, Urmas Paet, … – enne saab veeb täis, kui need õhutajad ja ässitajad siin üles jõuaks lugeda.

 11. to ära 3 aastat ago
  Reply

  Meid HÄVITAB suur sõda ja sellesse hävingusse kisub kaasa KÕIK MUU ELAVA, IMEKAUNI LOODUSE., TÕELISED SÕBRAD LOOMAD.
  Olen mõelnud, et kas LOLLUST ei peaks hakkama kuidagi ELIMINEERIMA VÄGISI ? PRAGMATISMI KINDLASTI !!!
  PRAGMATISMILE RAJATUD EETIKAVABA MAAILMAKORD RÄSIB JUBA ENNE SÕDA ja AHNUST . TEKITAMA ENNE KIIRKORRAS SÕJA NENDE KURJUSE LOOJATE VASTU, ENNE KUI SAAB TÕEKS PÄRIS 3. MAAILMASÕDA.
  JA SISSEIMBUNUD KURJUS JA ORJUS , HINGEIDIOTISM.

  • Kellele 3 aastat ago

   Kellele sinu hala adresseeritud on?keda sa oma sõjaga hirmutad?

  • Homo-Keskkamp 3 aastat ago

   Keskerakond on määratlenud ennast selgelt LGBT-sõbraliku parteina

   Arvestades keskerakondlasest sotsiaalministri Tanel Kiige lubadust, et tema valitsemisajal Eesti LGBT Ühingu riiklikku rahastamist ei lõpetata, erakonnakaaslasest peaministri Jüri Ratase toetust Kiige LGBT-sõbralikule poliitikale ning samuti keskerakondlasest parlamendisaadiku Oudekki Loone koalitsioonipartneri vastast LGBT-meeleavaldust Tartus, siis on Keskerakond end nüüdseks juba selgelt määratlenud LGBT-sõbraliku parteina.
   Muideks,Öudusekki Loone sõimas ühte Tartu EKRE liiget, homovastast, SITAPEAks.Mida arvab sellest kenast sõnavarast ja selle kasutajast Keskond ise?

  • Õudukale 3 aastat ago

   on kõik lubatud.

 12. triin 3 aastat ago
  Reply

  Keskerakond on alati LGBT propaganda poolt olnud, et Kiik nii järelejätmatult seda toetab, näitab, et rahvuslus on ka neile pinnuks silmas, talutakse EKRE, t ainult võimu pärast. Aga teil on ju võimalus oravatega ühte heita, need lausa vingerdavad võimuihast. Laske samas vaimus edasi kui oravad seda ligi 17 aastat tegid. Mõnekümne aasta pärast ei ole siin enam Eestit, on venelaste ja homode vastuseisu tallermaa, sest õigeusklikena on venelased veelgi leppimatumad homopropagandaga. Pajudele eestlastele siin ruumi enam ei ole ja jääb võimalus kas lahkuda või elada jälle allasurutuna nagu nõuka ajal. Äitähh teile!

  • Miks 3 aastat ago

   valitseb EKRE ja Keski vahel selline vastastikune taluvus? Asi on ju selles, et nad on salaja kokku leppinud, et EKRE toetab järgmisels presidendivalimisel Jüri Ratast. Muidugi saab ta vastu ka ie magusaid kohti ja suhtumist. Tegemist on seega puhta äritehinguga.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.