Kultuur kujundab positiivset eluolu

Ülle Juht

Ülle Juht, Valga kultuuri-ja huvialakeskuse direktor

Haldusreformist on möödunud mõned aastad ning üsna loomulik, et muuhulgas antakse hinnanguid reformi mõjudele erinevates eluvaldkondades. Seda ka kultuurivaldkonnas. Eks oleme meiegi Valga valla kultuurijuhtidega teemat nii isekeskis, kui ka vallajuhtidega arutanud ja analüüsinud. Igapäeva tegevused toimivad, traditsioonilised ja kohalikku identiteeti kandvad algatused kestavad. Sädeinimesed on hakkamist täis ja jaksavad veel.

Näiliselt polegi justkui miski muutunud. Aga siiski! On teada tõde, et paigalseis on pigem tagasiminek. Sestap tulebki mõtetes teha vahel restart, et värske ja uudne mõttelõng veerema hakkaks. Mõelda suuremalt kui seni ning julgeda muuta ja riskida. Kahtlemata mitte muuta muutmise, kui protsessi pärast, vaid ikka selleks, et tulemus muutuks huvitavamaks, uudsemaks ja kvaliteetsemaks.

Täiesti inimlik on see, et muutuste ja riskidega kaasnevad eksimused, mis on arengu perspektiivist lähtudes oluline. Kui midagi mitte teha, siis ilmselt ka ei eksi. Seega on selles kontekstis eksimine hoopis positiivne ja edasiviiv tegevus.

Huvitegevuse parema kättesaadavuse ja võimaluste mitmekesistamise eesmärgil oleme linnas, Valga Kultuuri-ja Huvialakeskuses toimuvaid huvialaringide tegevust laiendanud valla piires ka keskusest eemale. See tähendab, et vajaliku arvu huviliste korral toimuvad ringi tegevused väljaspool keskust, konkreetses kohas ning selleks läheb õpetaja õpilaste juurde, mitte vastupidi. See toimib ja see on täiesti ok. Ainuke oluline murekoht on õpilaste vähesus, aga see on kahjuks üleriigiline tendents.

Kultuuri tuleb müüa

Kultuuriteenuse mitmekesistamiseks ja selle kvaliteetsemaks muutmiseks oleme väga aktiivselt toimetanud turundustegevustega ja aktiveerinud müügitegevuse.

Peab võtma omaks suhtumise, et kultuuriteenuse müük on sama oluline ja vajalik, kui iga teise toote või teenuse müügiprotsess. Pole paika ega kohta meie väikeses riigis, kus ei korraldataks ja ei loodaks midagi ägedat, põnevat ja originaalset. Kuidas sellest aga teavitada potentsiaalset külastajat ja kuidas elanikkonda teemaga kursis hoida ning kuidas ja millega eristuda, see on võtmeküsimus. Leidlikkus, operatiivsus, nutikus. Eesmärk on jõuda inimeseni.

Ka kultuurikalendri, erinevate tähtsündmuste, vallaüleste traditsiooniliste tunnustusürituste planeerimisel jälgime seda, et ka väljaspool keskust toimiks võimalikult mitmepalgeline ja erinevatele sihtgruppidele suunatud tegevus, kasutades rotatsiooni metoodikat. Tegelikkuses on teema oluline kogu maakonna mastaapi silmas pidades. Planeerida mitu sündmust samale ajale pole mõistlik. Tegemist on ressursside raiskamisega sõna otseses mõttes ning viitab kas pahatahtlikkusele või nõrgale planeerimisoskusele. Mõistlikust planeerimisest võidavad kõik. Esmalt küll korraldajad, aga eelkõige ikka külastajad, kes ei pea seisma dilemma ees, millist sündmust külastada.

Eesmärgistatud suunaks on kohaliku elukeskkonna atraktiivsemaks muutmine ning kultuuri fookuses positiivse emotsiooni laialdasem jagamine ja seeläbi anda eluolule positiivsust ja värskust. Praegu oleme olukorras, kus mõned aastad tagasi toiminud kolmel tasandil arendus- ja juhtimistasanditest on alles jäänud kaks – kohaliku omavalitsuse tasand ja riiklik tasand.

Omavalitsustes tegutsevad kultuuri-ja rahvamajad. Teeme kõik selleks, et säilitada sealne sisu ja vajalik mitmekesisus. Suheldes kolleegidega teistest maakondadest, tuleb kahjuks tõdeda, et mitte kõik omavalitsused ei väärtusta kultuurivaldkonda võrdselt teistega, vaid pigem kulude kokkuhoiu vajadusel realiseeritakse see kultuurivaldkonna arvelt. Kohaliku omavalitsuse ülesandeks on elanikkonna teenindamine ja teenuste osutamine kõikide valdkondade tasandil. See, kuidas omavalitsus sellega toime tuleb, planeerib ja hakkama saab, näitab selgelt juhtkonna eelistusi, oskusi ja tahet. Olen siiralt rõõmus ja rahul, et Valga vallavalitsus vaatleb ja käsitleb kultuurivaldkonda võrdväärsena teiste valdkondadega ning lähtub tasakaalustatud arenguprintsiipidest.

Teine on riiklik tasand. Tasand, kus toimub valdkondlik juhtimine ja arendamine riiklikul tasandil. Kõige olulisema lülina kultuuriministeerium, mis viib ellu, arendab ja suunab riigi kultuuripoliitikat. Eesti kultuuripoliitika eesmärk on kujundada loovust väärtustav ühiskond, hoides ja edendades eesti rahvuslikku identiteeti, uurides, talletades ja kandes edasi kultuurimälu ning luues soodsad tingimused elujõulise, avatud ja mitmekesise kultuuriruumi arenguks ning kultuuris osalemiseks. Nii ütleb ministeeriumi valitsemisala arengukava 2019-2022. Kokkuvõtvalt globaalsem lähenemine, arvestades kogu riiklikku tellimust ja huvi.

Nüüdne olukord näitab, et valdkondliku arenguga on seotud ja tegelevad vaid kaks tasandit. Kas oleme rahul ja õnnelikud tänase olukorraga? Kui ei, siis mis puudub täielikust õnnest?

Üks tasand puudu

Vastus on lihtne ja lakooniline, kuid sisult ülioluline: puudub kolmas tasand, keskmine. Lihtsalt ja piltlikult öelduna tasand, mis seob kokku omavalitsustasandi riikliku tasandiga, eesmärgiga siduda sisend ja seadusetugi.

Koostöövorm millest jutt oleksid omavalitsus, rahvakultuurikeskus ja ministeerium. Nimetatuna olgu see siis kultuuri nõukoda, ümarlaud, foorum.

Olen rõõmus ja tänulik, et kultuuriministeeriumi esindus koos Rahvakultuurikeskusega külastasid läinud aastal kõiki maakondi. Adekvaatse ülevaate saamiseks kogu võrgustikust oli see väga vajalik. Kohtumisel sai selgeks, et mõtted liiguvad samas suunas ning koostöö soov on kolmepoolne.

Mõistame, et iga muudatus ja uus otsus nõuab aega. Väga loodan, et aasta 2020 loob selle võimaluse.

Oluliseks, kui mitte kõige olulisemaks on asjaolu, et nüüdne kultuuri loov, seda arendav ja sellega igapäevaselt tegelev kultuurijuht ning kõik tänased sädeinimesed tunnetaksid, et neid on kaasatud, nendega on arvestatud ja nende arvamus on otsustajatele oluline. Tõhus ja sisuline koostöö loob väärtusliku sisendi otsustustasandile kultuuripoliitika kujundamisel.

Kultuur, sarnaselt teiste eluvaldkondadega on pidevas muutuses. Digilahenduste kasutamine, uudsed lahendused, nutikad ideed, ajast eesolemise oskus ja motiveeritud meekonnad on mõned märgusõnad uuele ajajärgule.

1 Kommentaar
  1. Elmer Hill 3 aastat ago
    Reply

    Üks järjekordne tsimblilööja saab lobiseda, aga kellele see mõttetus vajalik on?Talle endale.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.