Uus arengukava seob teaduse tihedamalt ühiskonna ja majandusega

Foto: HTM

Valitsus kiitis täna heaks ning esitas Riigikogule teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni ja ettevõtluse (TAIE) arengukava aastateks 2021-2035, mille põhirõhk on Eesti ühiskonna ja majanduse teadmusmahukuse kasvatamisel.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps rõhutas, et esmakordselt on tegemist kahe ministeeriumi ühise arengukavaga. „Meil on vaja senisest sidusamat ja terviklikumat lähenemist teadus- ja arendustegevusele, innovatsioonile ja ettevõtlusele,“ ütles Reps. „Selleks kavandame järgnevate aastate sihte koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. Arengukava keskmes on koostöö – ettevõtete ja teadusasutuste vahel, aga ka erinevate poliitikavaldkondade ja asutuste vahel.“

Reps märkis, et uues TAIE arengukavas seatakse sihiks teadus- ja arendustegevuse ühiskondliku ja majandusliku mõju suurendamine, sealhulgas teadmusmahukusele tuginev tootlikkuse ja lisandväärtuse kasv ning teadmussiirde võimekuse kasvatamine. Tootlikkus ja lisandväärtus saavad kasvada siis, kui paraneb ettevõtete võimekus uudseid tehnoloogiaid kasutusele võtta ja uuendusi ellu viia. See omakorda tähendab, et ettevõtetesse on vaja rohkem teadlase taustaga ning tootearenduse oskuste ja kogemustega inimesi.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siemi sõnul on teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon majanduskasvu ja ettevõtluse arengu võti. „Investeeringud teadusesse ja arendustegevusse loovad uusi tarku ja kõrgema sissetulekuga töökohti, suurendavad kõrge lisandväärtusega toodete ja teenuste eksporti, aitavad tõsta tootlikkust ning toetavad pikaajalist majanduskasvu,“ ütles Siem. „Mida rohkem meie ettevõtted tegelevad arendustegevuse ja innovatsiooniga, seda enam sünnivad uued ja nutikad lahendused, mis omakorda tõstavad toodete ja teenuste kvaliteeti ning võimaldavad meie ettevõtetel teenida suuremat tulu.“

Siem märkis, et Eesti on võtnud sihiks jõuda Euroopa keskmise tootlikkuse tasemeni aastaks 2030. „Seni oleme jõudsalt selle eesmärgi suunas liikunud ning jõudnud Euroopa Liidu keskmisele üsna lähedale. Et aga samas suunas liikuda, vajame uut pingutust ning uuenduslikke ja nutikaid ärimudeleid, mis sõltuksid vähem tööjõuhinnast. Riik peab siin olema arengumootor ning neid ettevõtteid, kes innovatsiooni enim panustavad, ka rohkem toetama, et ettevõtete tootlikkus ja uuendusmeelsus kasvaks.“ Siem lisas, et uus arengukava annab riigile väga olulise ühise sihi, kuidas liikuda konkurentsivõimelisema majanduse suunas, mis meelitaks ligi välisinvesteeringuid ning suurendaks Eesti ettevõtete toodete ja teenuste eksporti. Lisaks pannakse arengukavas rõhku kriisis raskelt pihta saanud sektoritele.

Kavas on arendada ettevõtluskeskkonda kui innovatsioonibaasi. Selleks, et kasvatada Eesti ettevõtete teadlikkust ja oskust teadus- ja arendustegevust oma ärimudelites ära kasutada, plaanib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium käivitada innovatsiooniagentuuri. Senine ettevõtete rakendusuuringute toetamine Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarvest saab uue hoo rakendusuuringute programmi näol Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis.

TAIE arengukava kinnitamise järel valmistatakse ette programmid ja kavandatakse konkreetsed tegevused.

Arengukava eelnõu valmis Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel ning teadlaste ja ettevõtjate osalusel.

1 Kommentaar
  1. Ei 1 aasta ago
    Reply

    jaga ma sellist ettekuulutust. Sest enne on vaja teada saada, kes mida leiutama või avastama hakkab ning kas meil on seda üldse vaja ja kellele me saame toote või leiutise maha ärida. Mitte aga nii, et enne eradlatakse mijonid ja siis antakse soovitus “pange nüüd”. Raha peab olema otseses seoses oodatava tulemusega. Kui seda ei tule, siis tuleb teadlastele sulg sappa panna ja las ise oma tarkusest leiutavad midagi uut, siis ka ise vastutavad. Ning saaks kõik näha, kas neist teadlastest on üldse mingit kasu või olesklevad rahapatakast rahapatakani.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.