Teeme Eesti roheliseks!

Ivar Raig

Ivar Raig, Keskerakonna Rohelise Kogu juhatuse liige, Saku vallavolikogu liige

Elame suurte globaalsete muutuste ajastul. Pariisi kliimakokkulepe ja Euroopa roheline kokkulepe tõstavad keskkonnapoliitika ka Eesti poliitika keskmesse. Sellepärast on loomulik, et kõik Eesti erakonnad, eelkõige aga valitsuserakonnad, kavandavad uusi algatusi ja koostavad tegevuskavasid nende lepete täitmiseks.

Eriti tähtis on see rohelist tunnusvärvi kandva Keskerakonna jaoks, ning mitte ainult värvi pärast, vaid eelkõige sellepärast, et Keskerakond on olnud kaua aega Eesti rohelise poliitika sisuline juht, kui meenutada vaid omaaegsete ministrite Tõnis Kaasiku ja Toomas Frey, keskkonnaministeeriumi kauaaegse kantsleri Rein Ratase ning endise Tallinna linnapea ja praeguse peaministri Jüri Ratase tegevust keskkonnapoliitikutena.

Paraku on hakanud Keskerakond kaotama oma liidrirolli keskkonnapoliitikate kujundamisel, millele 30. septembril Keskerakonna büroos toimunud nõupidamisel juhtis tähelepanu ka erakonna esimees. Erakonna Rohelise Kogu tegevuse aktiviseerumine ja kompetentsi taseme oluline tõstmine peaksid aitama taastada Keskerakonna juhtrolli Eesti keskkonnapoliitika kujundamisel.

Pariisi 2016. aasta kokkulepe näeb ette globaalset tegevusplaani eesmärgiga hoida ülemaailmne keskmine temperatuuri tõus alla 2 °C. Selleks lasub riikidel kohustus võtta meetmeid õhku paisatavate kasvuhoonegaaside heitkoguste tuntavaks vähendamiseks.

Eestis on põlevkivienergeetikast ja autostumisest tulenevalt CO2 emissioon ühe elaniku kohta üks EL kõrgemaid, kuid meie osatähtsus globaalses õhusaastes on suhteliselt väike. Selline olukord võimaldab Eestil hea tahtmise korral saavutada kliimaleppe elluviimisel maailma ühtesid parimaid tulemusi. Kliimakokkuleppe elluviimine on Eestile suur väljakutse, aga ka erakordne võimalus saada üle kasvavast stagnatsioonist ühiskonnas ja võib-olla isegi pikaajalisest mahajäämusest võrreldes põhjanaabritega. Eesti riik võiks seada oma uueks arengueesmärgiks rohelise Eesti (Põhjamaade Iirimaa) kujundamise.

Uus majanduskeskkond

Rohelise Eesti jaoks on vaja uut, rohemajandusele soodsat majandus- ja maksupoliitikat ning vastavat uut terviklikku majanduskeskkonda. Riik peab kujundama uued majandusliku edukuse hindamise kriteeriumid ja mõõdikud (süsinikuheitmete mõõdikud), seda ka kohalikul tasemel. Tuleb hakata hindama näiteks seda, kuidas ministeeriumid, riigiettevõtted ja äriühingud ning omavalitsused muudavad energiakasutamit tõhusamaks, arendavad taastuvenergeetikat, teevad keskkonnainvesteeringuid, arendavad keskkonnatehnoloogiat ja vastavat innovatsiooni, kasutavad loodusressursse senisest säästvamalt ja tõhusamalt, vähendavad inimtegevuse ökoloogilist jalajälge. Viimase stimuleerimiseks rakendatakse Eestis CO2 maks, mida hakatakse koguma sarnaselt käibemaksuga, alandades viimast näiteks 15%-ni (EL-i direktiividega lubatud alammäärani).

Euroopa rohelise kokkuleppe tegevuskavaga kooskõlas on vaja täiendada Eesti säästva arengu riiklikku strateegiat ning koostada rohelised tegevuskavad kõigile omavalitsustele. Need tegevuskavad pole mitte üksnes keskkonnapoliitika, vaid suures osas ka majanduse ja sotsiaalelu arengukavad. Kindlasti peaksid need tegevuskavad hõlmama energeetikat, jäätme- ja ringmajandust, energiatõhusat ehitust, keskkonnasõbralikku transporti, põllumajandust, metsandust, haridust ja teadust. Nendes tegevuskavades peaksid olema tasakaalustatult koos nii meetmed heitgaaside ja saaste vähendamiseks kui ka CO2 sidumise suurendamiseks, elurikkuse ja ökoloogilise tasakaalu säilitamiseks. Kliimakokkuleppest tulenevad ülesanded ja võimalused peaksid olema läbivalt kajastatud juba eelseisvate kohalike omavalitsuste valimisteks ette valmistatavates valimisplatvormides.

Omavalitsuse tasemel saab põlevkivienergeetika osatähtsuse vähendamist toetada näiteks panustamisega taastuvenergeetika, eelkõige tuule- ja päikeseenergia, aga ka bioenergia laialdasemasse tootmisse ja kasutusse kohalikes äriettevõtetes ja kodumajapidamistes. Omavalitsused ja nende elanikud peaksid jõudma arusaamisele , et jäätmed pole prügi, vaid ressurss ning koostama mitte ainult prügi sorteerimise, vaid kõikide erinevate jäätmete taaskasutamise kavad. Kui biolagunevad jäätmed võiks töödelda kohapeal, siis teiste jäätmete töötlemine võiks toimuda mitmete omavalitsuste koostöös regiooni, maakonna ja riigi tasandil.

On igati tervitatav Lääne-Harju valla initsiatiiv ringmajanduse arendamiseks, kuid selle tegevuskava rakendamine takerdub, kui puuduvad ringmajanduse tegevuskavad riigi ja regioonide tasandil. Nii nagu kohalikul tasandil on vaja rohemajanduse klastri kujundamiseks erinevate ettevõtete ja organisatsioonide koostööd, nii vajab ka rohelise Eesti kujundamine riigi tasandil erinevate ministeeriumide ja keskasutuste horisontaalset koostööd. Selleks on vaja aga süsteemset riigireformi, harukondlike ministeeriumide asendamist probleemipõhiste horisontaalsete juhtimisstruktuuridega peaministri tasandil, ning omavalitsuste õiguste ja kohustuste olulist laiendamist, mis on võrreldavad reformidega Eesti iseseisvuse taastamise või Euroopa Liitu astumise perioodidel.

Tegevuse laiendamine

Keskerakonna Roheliste Kogu peaks välja töötama erakonna uue keskkonnapoliitika. Võttes arvesse keskkonnapoliitika valdkondade ja uue seadusandluse mahu kasvu Euroopas tuleb sellesse valdkonda kaasata väga suur hulk haritud ja kompetentseid inimesi eelkõige alljärgnevates valdkondades: looduse kaitsmine, liigiline ja ökoloogiline mitmekesisus (elurikkuse strateegia), metsandus (osalemine uue metsanduse arengukava koostamisel), maksupoliitika (toetamaks kliima- ja säästva arengu eesmärkide saavutamist), ring- ja jäätmemajandus (osalemine Eesti ringmajanduse tegevuskava väljatöötamisel, energiapoliitika (põlevkivienergeetikale alternatiivide leidmine, avamere tuuleparkide strateegia), transpordipoliitika (autostumise pidurdamine Tallinnas ja säästva ühistranspordi arendamine linnades), kemikaalipoliitika (mürgivaba keskkonna kujundamise strateegia), veepoliitika (sh. põhjavee kaitse), õhu- ja mürasaaste vähendamine, tervise- ja toidupoliitika (toidujulgeolek ja -kvaliteet), põllumajanduspoliitika (sh mahe- ja ökotootmine), keskkonnaharidus ja -teadus, keskkonna monitooring ja elanike teavitus, keskkonnainvesteeringud, -tehnoloogiad ja -innovatsioon, õiglane ja keskkonnasäästlik kaubandus.

Ainult Rohelise Kogu liikmed ei suuda katta kaugeltki kõiki nimetatud keskkonnapoliitika valdkondi. Sellepärast on vaja uusi keskkonnapoliitikast huvitatud inimesi leida erakonna rohelise kogu tegevuse laiendamiseks Eesti Looduse Fondist, ülikoolidest, teadusasutustest, Eesti Rooma Klubist, Eesti Rohelisest erakonnast ja mujaltki.

 

20 kommentaari
 1. vana 2 aastat ago
  Reply

  Reaalselt tahaks näha metsa raiemahu vähendamist ainult kohalike tootjate tarbeks ja lõpetada ümarpuidu väljavedu meie kodumaalt. Teiseks, Keskerakonnal on tõelise tahtmise juures tõesti võimalus ellu viia meie maal rohelise ühiskonna tegelik teke.
  Kolmandaks saaks lahti nn roheliste kambast, kes alustasid mingit ringmängu mingisuguse a..gu ümber.
  Loomulikult ka kõik Teie teised ettepanekud on aktuaalsed ja vajavad Teie juhtimisel lahendamist.
  Edu Rohelise Eesti kujundamisel!

  • Kui inflatsiooni ei tekitataks siis metsa ei raisataks.

   Inflatsiooni ehk hinnatõusu abil imetakse Eestist miljardeid eurosid ja hoitakse elatustaset madalana.
   Inflatsiooni tekitatakse sisendhindade tõstmise abil keskpankade kasumi tarbeks.
   Sisendhindadeks on kütuse,elektri,toorainete,toidu,ehitusmaterjalide hinnad.
   Nii kuis tõstetakse elektrivoolu hinda siis automaatselt kerkivad hinnad teenustele ja toodetele aga palgad ei kerki.
   Viimati Isamaa tõstis elektrivoolu hinda 400 % millega tekitas tohutu inflatsiooni.

   Inflatsiooni likvideerimiseks on Eestile tarvis kolme tuukeparki mille tuulikud on 200 kõrgused sest seal on tuult alati. Teine variant on päikesepaneelide jaam mille pindala on Sirtsu soo suurune. Taastuvenergia tasu on vargus. Tuulikud ja päikesepaneelid annavad elektrit tasuta.

   Eesti riik peab kodanikele tagastama raha mille on kasseerinud Eesti Energia elektriarvete kaudu ja enam mitte esitama elektri arveid kodanikele sest Eesti Energia on riigiasutus mille omanikuks on kõik Eesti kodanikud.

   Inflatsioon ongi olnud meie majanduskasv?
   Einar Eiland, EMÜ majandusmagister :”
   Kui panna graafikule kõrvuti inflatsiooni ja sisemajanduse kogutoodangu kõverad, selgub, et kümne viimase aasta jooksul pole tavakodanik mitte mingit majanduskasvu tunda saanudki.

   Lähtudes Eesti Panga soovitatud statistikaameti andmetest, jõuame hämmastavale järeldusele: majanduskasv ületab inflatsiooni kümne aasta lõikes vaid 1,3 protsendiga. Võib öelda, et sisuliselt nullib inflatsioon majanduskasvu.

   Kui arvestada majandustsükli pikkuseks kümme aastat, see on eelmisest langusest praeguse kriisini, siis on meie majanduskasv tavakodanikule osutunud nullilähedaseks, sest nii palju kui on tõusnud majandus, on kasvanud hinnadki. Tavatarbija pole saadud raha eest rohkem osta saanud. Headel aegadel kogutu on halbadel aegadel kohe kasutusse läinud.

   Meie taasiseseisvumise perioodi viimased kümme aastat pole olnud mitte majanduskasv, vaid meeleheitlik Euroopa hindade tagaajamine. Kõige rängemalt on inflatsiooni läbi kannatanud tavatarbija ehk kõige nõrgem lüli ühiskonnas. Just tema on sunnitud tarbima kõige enam kallinevaid tooteid, näiteks toitu. Ta ei osta kinnisvara ega kulda, mida hiljem kallimalt müüa.

   Naudi roosasid prille

   Seega on valitsuspoliitika osaks kujunenud raha äravõtmine või äravõtmise organiseerimine nendelt, kellest jõud üle käib ja vastava informatiivse seisundi loomine. Selline käitumine on iseloomulik feodaalkorrale, mitte demokraatlikule riigile. Vastuolu ilmneb ka euroopalike tavadega, mille kohaselt riik peaks toimima rahva huvides, mitte looma tingimusi inimeste vaesumiseks. Viimati nimetatud protsessist räägime, sest lõhe Eesti ja Euroopa Liidu sissetulekute vahel suureneb.

   Eesti kõrget inflatsiooni on probleemina käsitlenud ka rahvusvahelised reitinguagentuurid. Ilmselt oli ka nende mure seotud rahva vaesumisega. Ent selle jutu ees on siinse maakamara valitsejad oma kõrvad lihtsalt sulgenud. Seega on pimekurdi mängimisest saanud meie poliitika osa.

   Rahvale valeandmete ja pooltõdede esitamine või olukorra tõlgendamine omakasupüüdlikult on kuritegelik nii valimistel valitsejate poolt hääletanute kui ka ühiskonna suhtes.

   Kreeka laenude puhul oleme valeandmete esitamise julgelt hukka mõistnud. Kuid kahjuks on valelike pooltõdede esitamisest Eesti Panga ja statistikaameti andmetele tuginedes saanud kohaliku poliitika lahutamatu osa. Tegeliku seisundi varjamine meenutab olukorda arstipraksisest, kus patsiendile pakutakse kõhuvalu raviks roosade prillide kandmist ja lõbusate meelelahutuslike multifilmide vaatamist.

   Mõne aja pärast aga selgub, et patsient on surnud või riigist lahkunud. Nii laheneb olukord ise ega vajagi riiklikku sekkumist.

 2. Eesti tarbeks piisab kolmest tuulepargist millede tuulikud on 200 meetri kõrgused sest seal on tuult alati.
  Teine variant on päikesepaneelide jaam mille pindala on Sirtsu soo jagu.

  Riik peab kodanikele tagastama raha mille on kasseerinud Eesti Energia elektriarvete kaudu ja enam mitte esitama elektri arveid kodanikele sest Eesti Energia on riigiasutus mille omanikuks on kõik Eesti kodanikud.

  • Inflatsiooni ehk hinnatõusu abil imetakse Eestist miljardeid eurosid ja hoitakse elatustaset madalana.
   Inflatsiooni tekitatakse sisendhindade tõstmise abil keskpankade kasumi tarbeks.
   Sisendhindadeks on kütuse,elektri,toorainete,toidu,ehitusmaterjalide hinnad.
   Nii kuis tõstetakse elektrivoolu hinda siis automaatselt kerkivad hinnad teenustele ja toodetele aga palgad ei kerki.
   Viimati Isamaa tõstis elektrivoolu hinda 400 % millega tekitas tohutu inflatsiooni.

   Inflatsiooni likvideerimiseks on Eestile tarvis kolme tuukeparki mille tuulikud on 200 kõrgused sest seal on tuult alati. Teine variant on päikesepaneelide jaam mille pindala on Sirtsu soo suurune. Taastuvenergia tasu on vargus. Tuulikud ja päikesepaneelid annavad elektrit tasuta.

   Eesti riik peab kodanikele tagastama raha mille on kasseerinud Eesti Energia elektriarvete kaudu ja enam mitte esitama elektri arveid kodanikele sest Eesti Energia on riigiasutus mille omanikuks on kõik Eesti kodanikud.

   Inflatsioon ongi olnud meie majanduskasv?
   Einar Eiland, EMÜ majandusmagister :”
   Kui panna graafikule kõrvuti inflatsiooni ja sisemajanduse kogutoodangu kõverad, selgub, et kümne viimase aasta jooksul pole tavakodanik mitte mingit majanduskasvu tunda saanudki.

   Lähtudes Eesti Panga soovitatud statistikaameti andmetest, jõuame hämmastavale järeldusele: majanduskasv ületab inflatsiooni kümne aasta lõikes vaid 1,3 protsendiga. Võib öelda, et sisuliselt nullib inflatsioon majanduskasvu.

   Kui arvestada majandustsükli pikkuseks kümme aastat, see on eelmisest langusest praeguse kriisini, siis on meie majanduskasv tavakodanikule osutunud nullilähedaseks, sest nii palju kui on tõusnud majandus, on kasvanud hinnadki. Tavatarbija pole saadud raha eest rohkem osta saanud. Headel aegadel kogutu on halbadel aegadel kohe kasutusse läinud.

   Meie taasiseseisvumise perioodi viimased kümme aastat pole olnud mitte majanduskasv, vaid meeleheitlik Euroopa hindade tagaajamine. Kõige rängemalt on inflatsiooni läbi kannatanud tavatarbija ehk kõige nõrgem lüli ühiskonnas. Just tema on sunnitud tarbima kõige enam kallinevaid tooteid, näiteks toitu. Ta ei osta kinnisvara ega kulda, mida hiljem kallimalt müüa.

   Naudi roosasid prille

   Seega on valitsuspoliitika osaks kujunenud raha äravõtmine või äravõtmise organiseerimine nendelt, kellest jõud üle käib ja vastava informatiivse seisundi loomine. Selline käitumine on iseloomulik feodaalkorrale, mitte demokraatlikule riigile. Vastuolu ilmneb ka euroopalike tavadega, mille kohaselt riik peaks toimima rahva huvides, mitte looma tingimusi inimeste vaesumiseks. Viimati nimetatud protsessist räägime, sest lõhe Eesti ja Euroopa Liidu sissetulekute vahel suureneb.

   Eesti kõrget inflatsiooni on probleemina käsitlenud ka rahvusvahelised reitinguagentuurid. Ilmselt oli ka nende mure seotud rahva vaesumisega. Ent selle jutu ees on siinse maakamara valitsejad oma kõrvad lihtsalt sulgenud. Seega on pimekurdi mängimisest saanud meie poliitika osa.

   Rahvale valeandmete ja pooltõdede esitamine või olukorra tõlgendamine omakasupüüdlikult on kuritegelik nii valimistel valitsejate poolt hääletanute kui ka ühiskonna suhtes.

   Kreeka laenude puhul oleme valeandmete esitamise julgelt hukka mõistnud. Kuid kahjuks on valelike pooltõdede esitamisest Eesti Panga ja statistikaameti andmetele tuginedes saanud kohaliku poliitika lahutamatu osa. Tegeliku seisundi varjamine meenutab olukorda arstipraksisest, kus patsiendile pakutakse kõhuvalu raviks roosade prillide kandmist ja lõbusate meelelahutuslike multifilmide vaatamist.

   Mõne aja pärast aga selgub, et patsient on surnud või riigist lahkunud. Nii laheneb olukord ise ega vajagi riiklikku sekkumist.

   Elagu inflatsioonita Eesti !

 3. Inglismaal puudus inflatsioon ja see toetas majanduse jätkuvat kasvu.
  Andro Roos :” Mõtteid parteidele maksukoorumuse radikaalse vähendamise elluviimiseks (aga ärge lootkegi, parteidel ei jätku mõistust ja mune):

  Alates aastast 973 toimus Inglismaal raha ümbermüntimine iga kuue aasta tagant. See toimus järgnevalt: kuninglik rahapada muutis iga kuue aasta järel olemasolevad vaegväärtuslikud mündid maksevahendina kehtetuks, kogus need kokku ja müntis uue välimusega müntideks. Seda aga nii, et iga nelja vana mündi vastu andis välja ainult kolm uut münti ehk 25% vähem. Iga kuue aasta tagant korrigeeris kuninglik rahapada ka ringlusse lastavate müntide koguarvu, lähtudes otsuse tegemisel järgmise kuus-aastaku planeeritavast riigi üldisest rahavajadusest reaalmajanduse käitamisel. Sellel ümbermüntimisel oli kaks peamist mõtet. Esiteks toimis ümbermüntimine riigi alamatele ühe ja ainsa maksuna. Maksumääraks oli seega 25% kogurahamassist 6 aasta peale ehk 4,17% aastas ehk 0,35% kuus. Teiseks positiivseks nähtuseks ümbermüntimise juures oli see, et kuni münte ümber vermiti, ei kaotanud valuuta ise väärtust, st puudus inflatsioon ja see toetas majanduse jätkuvat kasvu. Selline ümbermüntimisel põhinev süsteem kattis õige pea lisaks Inglismaale terve Lääne-Euroopa.”

  Kas leidsite Andro Roosi tekstist selle lause ?:

  puudus inflatsioon ja see toetas majanduse jätkuvat kasvu.

  • Kuidas saab elektrit tasuta ?
   Peale tasuvusaega päikesepaneelid ja tuulikud annavad elektrit ja kütet tasuta.

   Tasuvusaja mõiste:
   Tasuvusaeg on periood, mis näitab, kui kaua läheb aega projekti esialgsete kulude tagasisaamiseni.

   Kuna tuul puhub tasuta ja päikene paistab tasuta,ning tuulikutel ja päikesepaneelidel pole hoolduskulusid(tuulikute vanematel mudelitel on hoolduskulud minimaalsed,uutel pole) siis:
   Peale tasuvusaega päikesepaneelid ja tuulikud annavad elektrit ja kütet tasuta.

   Mida enam tõstetakse fossiilsete kütuste ja müüdava elektri hinda seda rutem tasuvad ära päikesepaneelid ja väiketuulikud,ning elektriautod jpt. taastuvenergia allikate ekspluateerimise seadmed.

   Strandberg ütles:
   Kui 130 m2 suuruse hoone energiakulu
   on 300 kWh/m2 aastas, vajab see võimsust
   10 kW (kilovatti); sama suure energiat
   säästva hoone puhul on sama näitaja aga
   vaid 1 kW!

   Kui ühe
   hoone või korteri maksimaalne energiatarbevoog
   oleks 1–2 kW, kerkib paratamatult
   küsimus, kas selle katmiseks on vaja kindlasti
   liituda suure energiavõrguga või tsentraliseeritud
   energiatootmissüsteemiga. Minu
   seisukoht on, et tuleviku talumaja võiks olla
   oma energiavarustuses maksimaalselt autonoomne.
   Selleks on piisavalt energiavooge,
   kasvõi päikest-tuult.

   Plussenergia maja
   Plussenergia maja tähendab, et maja toodab rohkem energiat, kui hoone kasutamise käigus kulub, ning energia ülejäägi võib hoone omanik energiavõrku tagasi müüa.
   Eesti oludes eeldaks sellise uudse mõtteviisi realiseerimine seadusandluse muudatust, mis võimaldaks kodu ja väiketarbijatel toodetud elektri ülejääki energiavõrku tagasi müüa.

   Mina ütlen:
   Selleks,et mitte maksta kodukulusid tuleb hoone energiatarbevoog viia 1-2 kilovatile,selleks on mitmeid variante,proovigem erinevaid sest kes teab milliseid ehitusmaterjale te leiate prahikastist,eluaseme energiatarbevoo viimiseks 1-2 kilovatile pole tarvis neid k6iki variante :
   1) Esmalt oleks tore kui saaksite soojustada hoone seinad p6huga.
   2)ise ehitada tuulikute ja erinevate päikesepaneelide hübriidid s.o. ehitad õllepurkidest päikesepaneeli mis kütab õhku,
   3) ehitad päikesepaneeli mis kütab vett,
   4)ehitad tuuliku mis kütab vett aga elektrit ei tarvita,
   5)ehitad tuuliku mis pumpab vett aga elektrit ei tarvita,
   6)ehitad katusele asetatava väiketuuliku(etem on kui ehitada mitu tuulikut mida omavahel yhendada paralleelselt) mis toodab elektrit ja
   7)päikesepaneeli mis toodab elektrit.
   8)Lisaks sellele tuleks ise ehitada biogaasi ja biosoojuse,maasoojuspumbad jpms värgid-tuleb viia elektri tarbimine nulli lähedaseks:

  • Eesti Elukeskkonna Viib Tagasi Maale Looduse Keskele tasuta kütus:

   Biolisandi,bensiini ja diisli asemel kasutagem HHO genekat mis lahutab veest vesiniku mida kasutatakse sisepõlemis mootoreis bensiini ja diisli ning maagaasi asemel.

   1)Igal automootoril on elektrigeneraator mis toodab elektrivoolu auto tulede,pardaarvuti jms. tarbeks.
   Peaaegu samasugune genekas on tuulikutel.
   2)Autol olev elektrigeneraatorile saab lisada teise geneka nii,et oleks topelt.
   Tsiklile paigaldatakse auto aku.
   Seda liigset elektrivoolu on tarvis HHO geneka tarvis mis lahutab veest vesiniku.
   HHO geneka ehk elektrolüüsi aparaadi tarbeks on vaja 20 amprit.
   HHO genekas koosneb 30-st metallplaadist millest pooled on anoodid ja teised katoodid.
   HHO geneka poolt toodetud vesiniku gaasi kasutatakse bensiini ja diisli asemel.

   Ilma kütuseta liiguvad autod mis on suruõhu mootoriga. Sellise ehitasid Tartu tudengid.
   Ka lennutransporti on ilma kütuseta. Tsepeliinid Wolverines ja Nabila lendavad
   ilma kütuseta.

   USA sõjalaevad ja lennukid kasutavad kütusena merevett. Nende korstnad ei tossa.

   Sisepõlemis mootorile paigaldatud elektrolüüsi aparaat hoiab kokku kütust 90 %. Neid aparaate saab osta paarisaja euro eest,leia otsingust ” HHO generator”.
   Ise ehitada on lihtne. 30 metallplaadi vahele paigaldad 1 millimeetrised tihendid,pooled anoodideks ja teised katoodideks. Lisaks sellele Gaasilukk,bubler,maandus,pump jne

   Elektrolüüsi aparaadi meisterdamise juhendid on http://www.instructables.com
   Materjalidele kulub kusagil 50 eurot.

 4. Andro Roos : ” Niikaua kuni eksisteerib riigiväline intressiga keskpank ja tema raha, seni ei saa olla ka vaba turumajandust ega tõhusust.”

  Väide pöhineb inimese kainel möttevöimel , loogikal ja kui möni eraldi soovib , ka empaatial ja emotsionaalsel intelligentsusel ja muidugi IQ-l , ilma seda lisamata möni ei möista midagi .

  Liigkasu pangandus on tekitanud Eestis tohutu suure ökoloogilise jalajälje.
  Inflatsiooni tekitamisega seda seda suurendatakse.
  Liigkasu pangandus hoiab Eestit puudulikkuse põhises riigikorras,elatustasemes ja majanduses.
  Külluse põhiseks muudab elatustaseme inflatsiooni likvideerimine.

  • Miks tapeti Muammar Gaddafi?

   * Nicolas Sarkozy laenas valimiskampaaniaks üle $50 miljoni, mida ei suutnud tagasi maksta
   * Riigis oli hea elujärg ja majanduslik õitseng
   * * Igaühel oli õigus elamispinnale:
   * * * Kinnisvaraäri ja vahendus oli keelatud
   * * * Intressivaba laen korteri ostmiseks
   * * * Noorpaar sai pere rajamiseks $64000 elamispinna soetamiseks
   * * * Korterti üürimine tasuta
   * * * Tasuta elekter
   * Üliodav bensiin, 1 liiter maksis $0.14
   * Tasuta haridus ja meditsiin
   * Sünnitoetus vanematele $5000
   * Lastetoetus $1000 aastas
   * Minimaalne töötukindlustus $730
   * Sulges riigis NATO baasid
   * Medõe palk alates $1000
   * Ühekordne äri alustmise toetus $20000
   * Madalad maksud ja lõivud
   * SKP elaniku kohta $14000
   * Õppimine välismaal riigi toega
   * Osa ravimeid tasuta
   * Ravimite võltsimine karistatav surmanuhtlusega
   * Kuiv seadus
   * Riigi toetus auto soetamisele 50%, sõjaväelastel 65%
   * Võimule saades lõi riigist välja rahvusvahelised suurkorporatsioonid
   * Keskmine eluiga riigis kasvas tema võimu ajal 51.5 aastalt 74.5 aastale
   * Muutis Liibüa sõltumatuks rahvusvahelistest pankadest ja tema eeskujul tahtsid seda teha veel 12 nö araabiamaad.

  • Liigkasu pangandus imeb Eestist 10 miljardit eurot igal aastal.

 5. Kuna maapõuest ammutatav küte on tasuta siis ka maasoojuspumbad peale tasuvusaega annavad kütet tasuta.

 6. Plussenergia majades puuduvad elektriarved ja elektrikatkestused.
  Talgute korras renoveerigem oma hooned,ehitagem päikesepaneelid ja tuulikud maja katusele.
  Päikesepaneelide ise meisterdadamise juhendid leiab http://www.instructables.com
  Tuulikute meisterdamise juhendid leiab https://scoraigwind.co.uk

 7. robert 2 aastat ago
  Reply

  Roheliseks muuta meie maad pole vaja Rohelust on meil küllalt Ka teisi värve on vaja sest rohtu ju ei sõõ Metsa teemal rääkigu ikka metsamehed mitte linna patisaksad Seda päikesepaneelide rehepapi poliitikat ma ei usu See on paljude inimeste higi ja vere nimel toimetatav poliitika Ennem siis tuulikud Aga tuumaenergiata me hakkama ei saa Tehku või tina Ja see veganlus lõõb jalad hoopis alt Rohelised me olla ei suuda kui ümberringi maailm laristab nii et maa must

  • vana 2 aastat ago

   AH, et RMK mehed otsustavad meie asivanemate poolt hoitud ja kasvatatud metsa saatuse ja nende nn j…a seeklite eest veetakse vast põhiline osa ümarpuitu töötlemata välismaale.
   Meie kõrval asuv tsivilisatsioon võttis just hiljuti vastu otsuse, et töötlemata puitu enam piiri taha ei müüda.

  • Rohi on söödav 2 aastat ago

   Mistahes rohulible on söödav.
   Kui kass haigestub siis ta sööb muru.
   Muru libled pannakse köögi kombaini aparaati milles rohi peenestatakse ja segatakse millegagi.
   Leia otsingust “Edible greens ” Sergei Boutenko.

 8. Homopandeemia 2 aastat ago
  Reply

  Krooniviiruse kampaaniaga varjatakse homopandeemia levikut.
  Krooniviirus ei tapa rohkem kui gripiviirus aga homopandeemia tapab kogu inimkonna.

  Ma vihkan paraade.
  WWII alguses saksa natsid paraadil laulsid armsaid laule :” Erika” ,” Lily Marleen” jms.
  Natsid olid paraadil nii õnnelikud ja rõõmsad,nii armsad. Paraade tervitanud naised ja lapsed loopisid neile lilli ja õhusuudlusi. Valasid pisaraid suurest õnnest. Rahvas oli joovastuses ja juubeldas.
  Saksa sõdurid marsisammul läksid tapma lapsi ja naisi.

  Kaasajal homoseksualistid korraldavad paraade milledes
  nad on nii õnnelikud ja rõõmsad,nii armsad. . Paraade tervitavad naised ja lapsed loobivad neile lilli ja õhusuudlusi. Valavad pisaraid suurest õnnest. Rahvas om joovastuses ja juubeldab.
  Homoseksualistid marsisammul lähevad tapma inimkonda.
  Homoseksualismi tekitav bakter muudab mittehomo homoks-tapab inimkonna.
  Krooniviiruse kampaaniaga varjatakse homopandeemia levikut ja sellega aidatakse kaasa inimkonna hukule

  Eestis on 10 000-30 000 marssivat illegaali.
  Kui mitu sõjaväeüksust moodustab 10 000 inimest ? :

  *üksikvõitleja (sõdur)
  *lahingpaar (2 sõdurit)
  *jagu (10 sõdurit)
  *grupp (toatäis mehi, 20sõdurit)
  *rühm (40 sõdurit)
  *kompanii (80 sõdurit)
  *pataljon (400 sõdurit)
  *brigaad (kõikide selle ringkonna riigikaitseüksuste koondis, meeste arv teadmata)
  *vägi

 9. Homopandeemia 2 aastat ago
  Reply

  Piibli kirjutasid juudid.
  Sotsialismi rajasid juudid.
  Juut Nietzsche oli natsionaal sotsialismi looja.
  Pangandus on juutide omanduses.
  Kapitalismi kirjutasid juudid.

  Kristlased tapsid Iraagis 1,5 miljonit last…
  Jne.

 10. Pask 2 aastat ago
  Reply

  Põhja Koreas on ka kõik tasuta. Lugupeetud uhuu-uudiste agarad levitajad-kommentaatorid võiks ka seda riigikorraldust siin kiita ja Ameerikat sõimata, kuidas see püüab sellist püha ja eestlastele kallist riiki maatasa teha. ja muidugi kiitke ka Castrot, Puutinit ja igasugu MumbaLumbadest aafrika inimsööjaid. Jõudu!

 11. Almar Glustsenko 2 aastat ago
  Reply

  Ivar. Sinus on palju algatus6hinat alates sellest, kui kohtusime esimese Eesti valisosalusega Eskelineni firmas ja hakkasid seejarel Laari pattide poolt sunduurnike ja n6ukaajast parit orderiomanikest vaeste perede oma kesklinna korteritest kurjategijate poolt valjaajamise sisult kaasaaitajaks.

  Nagu minagi, ei veendunud sa 2017 aastal, Maria Kaljuste valimisliidus “Meie Tallinn” osaledes, v66ragentla poolt, reformlaseks jaanud Rottsildi-Macroni-SiimKallase Prantsuse v66r-auleegionari, Ojulandi kaest Maria poolt saadava raha eesmarkides. Ta ilmselt ei raakinud sulle uldse, et tahtis meie sekka, oma valimisliitu poliitmassoon-osta 2017 oktoobris juba Vabaduse valjakul v66rkultuuriesindajaid reklaaminud SDE-last, neeger Turaid.

  Kuigi juba toona oli tahelepanelikul vaatlusel leitavaid selgeid marke, et nutuvabamuuri poliitseriaal nimega “Meie Eesti, Saaremaa, Tallinn, Tartu, Narva, LGBT-Telliskivi-Kopli-kummikutehase-Vabalava-Auside-Pakistanist-kulaliskorteritesse-Bangladeshist-toodud-uue-maailmakorra-orjad” ja v66raget Petronede samane raamatusari “Minu Saaremaa,…….” on selles rahvuskogukondlastelt riigiv6imu kaaperduses p6hilised multikultitegijad, paadides rahvusriigi kassa tuhjendamise katsega, k6ki Latti jaanikaubapaevale kutsudes.

  Hiljem 9.12.2018 URO juhist k6rgmassoon Guterrese rahdeleppe justkui vastasel Vabaduse valjaku meeleavaldusel, Eesti200 reformlaste Saksa rahvusvastasega kokkup6rke lavastanud, ja vapsilippu selle kluge 6mmeldud nutuvabamuuri vereristiga m6nitades, end massooniks tunnistanud korraldaja, Maria Kaljuste

  poolt 2017 sugisel korraldatud “Meie Tallinn” valimisliidus, lugesid sa oma toonaseks Eesti kultuuri suurideeks Estonia laiendust, ilma ugri maarahva 10 000-aastase rahvuskultuuri 6iguste siiani riiklikult taastamata jatmise ning armutult poliittallamise vastu piiksugi tegemata.

  Ometi sa kuulasid mind usna teraselt, kui Maria Kaljuste meid 2017 sugisesel valimisjargsel valimisliidu l6pupeol enda k6rvale istutas ja ma sulle Eesti krooniliselt lahendamata probleemidest raakima tulin.

  Ja sellest oled sa ilmselt ka taielikult mooda vaadanud

  (loodan et sa ei ole massoon ja pole koos rahvusvaenlastega meie peale k6rge kaarega peale sulitanud),

  et Rea Raus on labi aastate esindanud kasvatusteadlasena Euroopa rahvusriike paljaksvarastava nutuvabamuuri poliitika huve, just oma silmakirjalikus libateaduses end metsakaitsjana esitledes.

  (vaata veebi teadustegevuste nimnekirjas tema poolt eurorahastuse saanud projektide sisu ja nende ajalist kattuvust justkui neile vestupidiste tema tegevustega Maakogus ja mujal, kus ta esitles end ilmse rahvushuvide kaitsjana, kuigi on olnud alati nende vastane).

  2018 sai ta nutuvabamuuri poolt eurotoetusi selleks, et koondada eesti ugri kogukonnavanemad Maakokku, filmida me tegemisi, keelata meil endil meie tegemisi salvestada ja esitleda tulemusi rahvusriigi vastastele poliitvaenlastele. Et nad saaksid meid karjatada nii, nagu Rottsildi nutuvabamuuri Auleegion Ordeni kavaleride ordu loozh on harjunud juba oma Ilvese labi karjatama Rahvakogus meie rahvuslust, meilt endilt poliitvarastatud raha abil suunates.
  (Juri Lina: vabamuurlased on praegu ohtlikumad kui iialgi varem, 6htuleht 9.10.2020, lk. 10;

  petitsioon.ee/astutagasikk, pikad kommentaarid, eriti l6pus)

  Nuudseks sa vist seda ikka ei tea, sest Rea Rausi Keskerakonnast RSR-iks lagundatu Rohekogusse ules osta otsustanud Ratas pole seda ilmselt isegi Rea kaest uurinud ja ei soovigi uurida, sest ilmselt soovib oma TallSinkiks ehitatava, soome-ugridelt 7 600 000 tulnukamagalaks varastatava pealinna K6lkvartilt venelaste lojaalsust osta ja lasta Tallinna libarohestamises Real “Ojulandi Maria Kaljuste Reidi tee laienduse pooldajat teha”, koos sellest juba enne Kesklinna vanemaks saamist Pealinna kaudu pasundanud “ei saa arum mis erakonna liikme parajasti” Haukan6mmega.

  Kui ma 29.04.2018 Kadva Maakogu Asutavat Kogu juhtinud Rea ees karajalistest kihelkondade esindajaile teatasin, et Maakogu esmaseks peamiseks luhiperspektiivi ulesandeks peab saama kogukondlastele ja kihelkonna- ning kulakogudele ESM-i toonaseks poliitvarastatud 9 000 000 000 euro tagasi saamine, siis Rea Raus t6usis m6ne aja parast demonstratiivselt pusti ja teatas, et Maakogu seda oma ulesandeks ei v6ta.

  (Konservatiivide Vaba S6na, 4/2018, lk.10, P6lluaas;

  Sygiskool.ee/2014, Tihedalt Kooselamise Teooria, Eesti teadusrabi, Tarmo Soomere poolt tudengite labi uhiskonnale sisendatavana;

  avalikeesti.ee, nr 3, lk 6, l6pus, aga ei tasu ahvatluda Prof Trassi poolt 6hutatavatest v66rinvesteeringutest tegelikult katteta raha abil)

  Mis sa arvad, et kas, pikaaegselt vaidetavalt poliit-uhiskondliku padevust omavana ja eurotoetusi oma tegevuseks haridusteadlasena alaliselt suures koguses kasutavana, on Rea niiv6rd strategiliselt majandusv6imetu, et ta ei saanud 29.04.2020 veel aru, et ma ei ole temasugune massoonikapik? V6i et ta ei osanud arvutada, et massoonide poolt talle, Maakogu enda, Rutiku ja Vipi taha haakimiseks antud m6ned tuhanded eurod ei ole oluline osa Eestist ESM-i iga-aastaselt poliitvarastatatavst 2 280 000 000 eurost?

  Et kui Rea mulle kurtis,

  et EestiMetsaAbiks.ee,

  ilmselt enestegi jaoks suures osas teadvustamatult Reformi-juutide-LGBT kapikuteks muudetud remmelgahipide seltskond, kes on nuudseks osutunud selgelt eesti rahvuskultuuir ja rahvusisemajanduse vaenlasteks,

  alustas liiga vara oma,

  nuudselegi (end avalikult rahvuslikuks kuulutanud) Valitsusele riigikassasse maksukasu tooma pidava RMK riikliku tuluosa vastu

  ja sellega seotud Reformi-juutide kapikute (nuudseks “covid”-aastaks ka LGBT-Vikerkaare-Reformi-RMK-Hipilaagri) tuluosa suurendamise heaks suunatud

  kampaaniat “Eesti metsa kaitseks”,siis ta arvas, et ma ei saanud aru, et ta on nendega selle kampaania koos alustamises varem kokku leppinud ja tahab tegelikult vaid Laanemaal oma kodukoha metsa raie eest kaitsta, aga mahitada RMK poolt massilist roovraiet, kuna on rahvusriikide metsi rahvusvahelisele nutuvabamuurile havitamiseks massiliselt kinkiva Forest Stewardship Councile’is Eesti tulevane (?) ametlik esindaja (nuudne esindaja Rataslas)?

  (loe Linda-Mari Vali,
  https://et.wikipedia.org/wiki/Linda-Mari_V%C3%A4litud

  isa Hasso Krulli
  https://et.wikipedia.org/wiki/Hasso_Krull

  asja ilmunud rahvuskonservatiivsuse vastast artiklit Postimehest
  https://leht.postimees.ee/7116457/hasso-krull-konservatismi-viletsus

  ,kes oli nii 2017 sionistidest vendade Lotmanite korraldatud Riigikogu metsanduse arutlusel saanud Eesti metsa- ja rahvushavituse kultuuri esikujuks nutuvabamuuri poolt lumpenistatud kultuurirahva ja riiklikult ostetud kirjanik-kuntsnikkonna seas ja on saanud nuud ka LGBT-BLM’istamise esikujuks)


  Nuud on Rea Rausi ja sinugi ulesandeks Rataslas ilmselgelt saamas kohustus kinnitada riiklikult, Reformi majanduskurjategijate poolt vaikeerametsaomanikelt massilise telefoniterrori ja metsatoetuste vaid metsauhistute erakonnapoliitmassoonistuse alla lubanise teel,

  et Ratase Valitsus lubab edasigi endise ministri, Asmeri Timberil reklaamida massiliselt, justkui on k6ge parem vaikeomanikelt poliitoigarhidele koondatud 1000-id hektareid Eesti 140 000 p6listalu erametsi, muua pidevalt ja v6imalikult rohkem ara, Eesti kogukondlastest ja taluperemeestest suuremat hinda covid-poliittoetusi maksta suutvatele Laane-Euroopa umbisikulistele ja rahvusetult libedatele fondidele.

  Ja teile tehakse ulesandeks selgitada ugri matsidele, et praegusesse Valitsussegi kuuluvad rahvusvastased nutuvabamuurlasei ei taha tegelikult mingit 900 000 eesti ugri omarahvuslikkuse teadvustamise t6usu, kihelkonnastumist, ajaloolisele

  (Karl Liidaku poolt ja ta sugulaste poolt koostatud raamatus “Karl Liidak 110” ning mitme selle sajandi Eesti riigi k6rge metsa-p6lluametniku ja ministri poolt koostatud kogumikus “Eesti P6llumajandus 20. Sajandil”)

  140 000-le Eesti p6listalule meie hajakulade kultuuri ja kihelkondluse ning omavalistsustelt Eurojuutla Komisjonile 11 aastat varastatud kohalike omavalitsuste eelarvete tagasi andmist, ESM-ist p6lustalude praegustele peremeestele isiklikult v6i uhistuliselt iga talu inimliikme kohta vahemalt 5000 euro tagasi andmist, RMK-lt ja Maa-Ametilt vahemalt 85% enda katte haaratud maa tingimausteta tasuta tagastamist ja v66r- ning oma nutuvabamuuri poliitoligarhistatutele muudud ja renditud maa taludele tingimusteta tagastamise riiklikku kiirelt korraldamist.

 12. Almar Glustsenko 2 aastat ago
  Reply

  Olen sunnitud tuntud kinnisvaramaakleri ees vabandama, et ajasin siin kommenteerides ta segamini Raigiga. Pole kummagagi neist m6ne aasta jooksul kokku puutunud ja seet6ttu ka selline kohatu aps.

  Tehke et.wikipedia.org lahti ja vaadake Raigi teenistuskarjaari teaduses.

  Minu arusaamist mooda on ta samasugune Rahvuslaste Tallinna Klubissse nutuvabamuurlaste loozhina suhtuv ja sellest loozhi teha uritanud, senini millegiparast registreerimata selle klubi asutajaliige ja “rahvuslane”, nagu Reformierakonna malet poliitmangiv T6nu Kalvet v6i remmelgatapupaeval hipidele tuvest malest malestuskettaid lubav ja linnavalitsuse ette prugikotte polittmassoonvedav ning Vene saatkonna ees sini-must-valge haakristi kaepaelaga vehklev Valdo Paddar/Elmo Ant, kes pole kull kumbki Raigi teaduskarjaarilist positsiooni saavutanud, kuid on see-eest truginud jarjekindlalt isegi Vabaduspartei – P6llumeeste Kogu juhtkogusse ja juhi kohale.

  See on tore, et Raig utleb oma (ja ilmselt ka nuud Ratase?) nutuvabamuuri kuulumise avalikult valja, mainides Eesti Rooma(jate) klubi, kui Rooma nuudseks LGBT-papa nutuvabamuuri pandeemreligiooni kandjat ja Siimude, Kiisleri ja Kallase, tulnukorjanduse ideoloogiat Riigikogus levitajat

  ja Roheerakonda, kui USA-st Eesti riiklikku kanepinarkomaanistamist poliitmaaletoova Rohepartei 2-juhtkapiklat kureerivat sionistide, Vseviovide Casa Nostrat, mis tegutseb avalikult nutuvabamuuri loozhina.

  V6i nagu utles oma Eesti kongressi raamatus aratrukitud suurel fotol, koos Leningaradi USA saatkonna toonase eriatasheega, kes on juut, poseerinud Eve Parnaste juba aastaid tagasi s6natult valja, et kelle massooniale allumise kasuks ta ule 30 aastat tagasi jankidelt toona 10 000 dollarit maksva lapaka ja muud paermat vastu v6ttis, et massonia saaks hakata selle tema tegevuse otsesel poliittagajarjel sealhulgas meie ugrikogukondade riigi toostuse kasumit taielikult havitama.


  (vaadake mu siinset esimest kommentaari ja selles ulemistest viidetest 2 alumist)

  K6ige rohkem on seejuures kahju neist teadlastest, kes on Rataslas ilmselt l6plikult langemas Rea Rausi, Ivar Raigi ja Tarmo Soomere nutuvabamuuri pandeemia ohvriks, ilma, et saaksid oma elu jooksul teha vahegi midagi p6lisloodusvaartuslikku t6eliselt taastavat, eesti ugri maal rahvuseluviisi kestmise heaks.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.