Tallinn tahab laiendada soodustusi ka eralasteaedadele ja -hoidudele

Betina Beškina

Tallinna linnavalitsus esitas kolmapäeval volikogule eelnõu kahe määruse muutmiseks, mille vastuvõtmisel asuks linn katma ka eralasteaia- ja lastehoiuteenust saavate laste toidukulu ning maksaks haridusliku erivajadusega lapse õppemaksu toetust.

„Selleks, et lapsehoiuteenust saavaid, era- ja munitsipaallasteasutuses käivaid lapsi koheldaks võrdselt, tegime ettepaneku katta laste toidukulu lapsehoiuteenusel ning koolieelsetes eralasteasutustes samas ulatuses,“ ütles abilinnapea Betina Beškina.

“Lapsehoiu- ja eralasteaiateenuse kasutajaid on linn seni toetanud kohatasu maksmisel ning lisaks maksab linn lapsehoiuteenuse hüvitist kuni 187 eurot kalendrikuus ühe lapse kohta. Nüüd soovime toetada ka eralasteaia ja lapsehoiuteenuseid saavate laste toidukulu katmist ja toetada haridusliku erivajadusega laste vanemaid õppemaksu tasumisel,” rääkis ta.

Nii hakkab linn katma eralasteaias ja lastehoius käivate laste toidukulu piirmäära ulatuses, mis on sõimerühmaealise lapse puhul 1,80 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse puhul kaks eurot päevas ning hariduslike erivajadustega lapse õppemaksu toetust 71,25 eurot.

Lapsehoiuteenust saava lapse toidukulu kaetakse samuti piirmäära ulatuses, kuid toidukulu hüvitis tasutakse otse lapsevanemale. Linnaosa sotsiaalhoolekande osakond arvutab toidukulu katmise piirmäära ja määratud toidutasu päevade arvu korrutise ning lisab antud summa lapsehoiuteenuse hüvitise piirmäärale, nii et lapsevanemale kantakse lapsehoiuteenuse hüvitis ning toidukulu hüvitis üle ühe kande ja summana.

Lapsehoiuteenust kasutava haridusliku erivajaduse lapse hüvitise saamiseks märgib taotleja lapsehoiuteenuse hüvitisega samale taotlusele, et soovib saada lisahüvitist ning esitab koolivälise nõustamismeeskonna otsuse haridusliku erivajadusega lapse kohta. Lisahüvitise suurus on võrdne koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määraga.

Hüvitise saamise eelduseks on, et lapse ja vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinn ning laps ei ole kantud ühegi munitsipaal- või eralasteaia nimekirja. Hüvitist saab taotleda lapse elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna kaudu.

Eralasteaias käiva lapse toidukulu kaetakse linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses kohal käidud päevade eest, mille eest on arvestatud toidutasu. Toetust makstakse juhul, kui lapse ja vanema(te) elukohaks on rahvastikuregistris Tallinn ning laps on kuni kolme munitsipaallasteaia järjekorras. Toetuse saajaks on eralasteasutuse pidaja, kes esitab lapsevanemale selle võrra väiksemaid arveid.

Hariduslike erivajadustega laste vanemaid toetatakse koolieelse eralasteasutuse õppemaksu tasumisel, kui laps käib eralasteasutuses ja lapsele on antud koolivälise nõustamismeeskonna soovitus. Toetuse ülemmäär lapse kohta on võrdne munitsipaallasteaia kohatasuga. Kui vanem on tasunud õppemaksu vähem, toetatakse vanemat tasutud summa ulatuses. Toetust makstakse üks kord kuus, selle saamiseks tuleb vanematel esitada Tallinna Haridusametile taotlus ja õppemaksu tasumist tõendavad dokumendid. Taotluse võib esitada kuni kolm kuud pärast eralasteaia teenuse kasutamise kuud. Ka õppemaksu toetust makstakse üksnes Tallinna elanikele.

Soodustused rakenduksid tagasiulatuvalt 1. septembrist.

Munitsipaallasteaedades katab linn laste toidukulu kehtestatud piirmäära ulatuses juba 2017. aastast ja kahe nädala eest esitas linnavalitsus linnavolikogule eelnõu ka vähekindlustatud perede laste ning haridusliku erivajadusega laste kohatasust vabastamiseks.

2 kommentaari
 1. Soodustus 4 kuud ago
  Reply

  ja toetus on sisuliselt altkäemaks! Vaja on hoopis kindlat korda, mis mingil juhul toimub, mitte ei kustutata tuld.
  Kuid millegi süsteemse loomist jobudelt oleks viimane asi loota.

 2. Kuidas 4 kuud ago
  Reply

  saab raha kantida ERAasutistele, mis on juba sisult ERA? Kui on ERA, siis ise ka vastutavad ja peavad end üleval. meil aga käib rahva raha kantimine täie hooga. Varaste euroliiduvabariik vikerkaarevärvilise lipu all.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.